NẮM BẮT TỪNG NGÀY! – Seize the Day!

Những suy ngẫm vào Năm Mới

Ngày hôm nay là cuộc sống—cuộc sống duy nhất bạn chắc chắn. Hãy sống tốt một ngày. Hãy luôn tự đánh thức mình. Hãy để những cơn gió của sự nhiệt tình thổi qua bạn. Hãy sống ngày hôm nay với sự vui thú.—Dale Carnegie

Những giới hạn duy nhất đối với những khả năng trong cuộc sống ngày mai của bạn chính là những nhưng nhị chần chừ trong ngày hôm nay của bạn. –Les Brown

Hãy học từ ngày hôm qua, sống cho ngày hôm nay, và hy vọng cho ngày mai.–Albert Einstein

Meditations for the New Year

Today is life—the only life you are sure of. Make the most of today. Shake yourself awake. Let the winds of enthusiasm sweep through you. Live today with gusto.—Dale Carnegie

The only limits to the possibilities in your life tomorrow are the buts you use today.—Les Brown

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.—Albert Einstein

Những gì không được bắt đầu ngày hôm nay sẽ không bao giờ được hoàn thành vào ngày mai.–Johann Wolfgang von Goethe

Những suy nghĩ mang bạn đến hôm nay; những hành động sẽ mang bạn đến ngày mai. –James Lane Allen

Xây dựng ngày hôm nay, hãy mạnh mẽ và tin tưởng
Với chân đế to và vững vàng;
Tiến lên và an tâm,
Ngày mai sẽ tới.

—Henry Wadsworth Longfellow

Tốt hơn bạn nên cố gắng hết mình để sống, hành động và suy nghĩ trong ngày hôm nay; vì ngày hôm nay là sự chuẩn bị cho ngày mai và tất cả những ngày mai khác tiếp theo sau.–Harriet Martineau

Ngày hôm nay là một ngày khác thường nhất, bởi vì chúng ta không bao giờ sống nó trước đó; chúng ta sẽ không bao giờ sống lại nó lần nữa; đó là ngày duy nhất chúng ta có.–William A. Ward

Một trong những điều bi thảm nhất mà tôi biết về nhân loại đó chính là tất cả chúng ta đều trì hoãng cuộc sống. Tất cả chúng ta mơ về khu vườn hoa hồng kỳ diệu nào đó ở phía chân trời thay vì tận hưởng những hoa hồng đang nở rộ bên ngoài cửa sổ chúng ta ngày hôm nay.–Dale Caregie

Tôi, chứ không phải những sự kiện có quyền làm tôi hạnh phúc hay không hạnh phúc trong ngày hôm nay. Tôi có thể chọn lựa. Ngày hôm qua đã không còn, ngày mai vẫn chưa đến. Tôi chỉ có một ngày, ngày hôm nay, và tôi sẽ hạnh phúc trong nó.–Groucho Marx

Ngày hôm nay chính là một học sinh của ngày hôm qua. –Thomas Fuller

Hạnh phúc thay, và chỉ hạnh phúc đối với ai
Xem ngày hôm nay là của chính họ:
Người có thể vững dạ nói
Ngày mai có ý nghĩa gì, vì tôi đã sống cho ngày hôm nay.

–John Dryden

Đừng để ngày hôm qua lấy đi quá nhiều những gì của ngày hôm nay.–Will Rogers

Tôi không sợ ngày mai, bởi vì tôi đã nhìn thấy ngày hôm qua và tôi yêu ngày hôm nay!–William Allen White

Sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày mai chính là làm hết sức mình ngày hôm nay.–H. Jackson Brown, Jr.

Thắp sáng ngày mai bằng ngày hôm nay!–Elizabeth Barrett Browning

Lời cầu nguyện cho Năm Mới
Lạy Thầy, trong năm sắp đến này
Con chỉ có một lời nguyện cầu:
Con không muốn mọi việc xuông theo ý con,
Cũng không xin công việc dễ dàng.
Con không xin được hiểu
Con đường Ngài dẫn con đi,
Nhưng con chỉ xin một điều: Dạy con làm
Điều làm đẹp lòng Ngài.

Con muốn nghe thấy giọng nói chỉ dẫn của Ngài,
Bước đi với Ngài mỗi ngày.
Lạy Thầy, giúp con mau mắn nghe
Và sẵn lòng vâng lời.
Và như thế, năm mới con đang bắt đầu,
Sẽ là một năm hạnh phúc—
Nếu con tìm kiếm thực hiện
Những điều làm vui lòng Ngài

—Frances Ridley Havergal (1836-1879).

What is not started today is never finished tomorrow.—Johann Wolfgang von Goethe

You are today where your thoughts have brought you; you will be tomorrow where your thoughts take you.—James Lane Allen

Build today, then strong and sure,
With a firm and ample base;
And ascending and secure,
Shall tomorrow find its place.

—Henry Wadsworth Longfellow

You had better live your best and act your best and think your best today; for today is the sure preparation for tomorrow and all the other tomorrows that follow.—Harriet Martineau

Today is a most unusual day, because we have never lived it before; we will never live it again; it is the only day we have.—William A. Ward

One of the most tragic things I know about human nature is that all of us tend to put off living. We are all dreaming of some magical rose garden over the horizon instead of enjoying the roses that are blooming outside our windows today.—Dale Carnegie

I, not events, have the power to make me happy or unhappy today. I can choose which it shall be. Yesterday is dead, tomorrow hasn’t arrived yet. I have just one day, today, and I’m going to be happy in it.—Groucho Marx

Today is yesterday’s pupil.—Thomas Fuller

Happy the man, and happy he alone,
He who can call today his own:
He who, secure within, can say,
Tomorrow do thy worst, for I have lived today.

—John Dryden

Never let yesterday use up too much of today.—Will Rogers

I am not afraid of tomorrow, for I have seen yesterday and I love today!—William Allen White

The best preparation for tomorrow is doing your best today.—H. Jackson Brown, Jr.

Light tomorrow with today!—Elizabeth Barrett Browning

A Prayer for the New Year
Dear Master, for this coming year
Just one request I ask:
I do not want things my own way,
Nor plead for easy task.
I do not ask to understand
The way Thou leadest me,
But this I ask: Teach me to do
The thing that pleaseth Thee.

I want to know Thy guiding voice,
To walk with Thee each day.
Dear Master, make me swift to hear
And ready to obey.
And thus the year I now begin,
A happy year will be—
If I am seeking just to do
The thing that pleaseth Thee.

—Frances Ridley Havergal (1836-1879)

R 440


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *