SỰ LỰA CHỌN CỦA THIÊN CHÚA – God’s Choice

Thánh Phan-xi-cô thành Át-si-si (1182-1226), một người Ý đã sáng lập ra dòng tu riêng của mình vào năm 1209, ngài đã tìm ra bí mật của sự thành công. Một ngày nọ, có vài người đàn ông đến hỏi rằng làm thế nào ngài có thể làm những việc thật vĩ đại cho Thiên Chúa. Thánh Phan-xi-cô, một người đặt ra luật sống trinh bạch, nghèo khó, vâng lời và đặc biệt là đến và chăm sóc những người bệnh tật, đã cười và nói:

“Điều đó rất đơn giản. Một ngày nọ, Thiên Chúa sai những thiên thần của Ngài đến thế gian để tìm một người có thể làm điều vĩ đại cho Ngài. Những thiên thần làm theo sự chỉ dẫn và trong chốc lát quay trở lại trình diện Đức Chúa. Họ đã tìm ra một người thoả mãn tất cả những yêu cầu cần thiết.

“Thiên Chúa đã từ chối sự lựa chọn của họ. Ngài nhận thấy rằng con người ấy quá tài giỏi, ‘Hắn ta sẽ cho rằng mọi vinh quang là thuộc về hắn, và mọi người sẽ nghĩ hắn ta có thể làm được việc vì hắn ta quá tài giỏi,’” Thiên Chúa đã nói với các thiên thần của Ngài như thế.

Francis of Assisi (1182-1226), the Italian friar who in 1209 founded a religious order, discovered the secret of success. On a certain day some men approached him and asked how he managed to do such a great work for God. Francis, who had laid down rules which required chastity, poverty, and obedience, and emphasized preaching and care of the sick, smiled and said:

“It is very simple. One day God told His angels to go to Earth and look for a man who would be able to do a great work for Him. The angels carried out the instructions and returned a little while later to God. They had found the man with all the necessary qualifications. He was a very experienced and learned man.

“God rejected their choice. He found the man too capable. ‘He will claim all the honor for himself,’ God told the angels, ‘and the people will think he was able to do the work because he was so capable.'”

Phan-xi-cô nói tiếp: “Sau đó, Thiên Chúa sai những thiên thần của Ngài ra đi tìm một người tầm thường. Họ đi tìm, tìm mãi nhưng cũng không đúng người Thiên Chúa muốn. Cuối cùng, Thiên Chúa bảo họ hãy tìm một người bị khinh miệt, một kẻ ngu xuẩn trong con mắt của thế gian.

“Cuối cùng, những thiên thần tìm thấy một người không là gì trong con mắt của thế gian. ‘Đây chính là người của Ta. Hắn ta quá yếu đuối và tầm thường đến nỗi mọi người sẽ nghĩ ngay rằng hắn ta không thể nào làm được việc gì bằng chính sức lực của chính hắn. Và họ sẽ dâng cho Ta mọi lời tôn vinh chúc tụng.”’

Phan-xi-cô nhìn những người đàn ông bằng một thái độ nghiêm chỉnh và nói rằng: “Tôi chính là người đàn ông ấy.”

Thiên Chúa tìm kiếm những người không là gì cả, nhờ thế sức mạnh của Ngài mới được biểu lộ toàn vẹn. Họ sẽ là những người lãnh đạo của Thiên Chúa, bởi vì họ biết năng lực của họ chính nhờ bởi Chúa Giê-su.

* * *

Được sinh ra trong một gia đình tôn giáo thuộc tầng lớp lao động, Đa-vít Li-ving-tôn (1813-1873) đã bắt đầu làm việc tại một nhà máy dệt vào năm 10 tuổi. Khi không phải làm việc, ông đã chịu khó học, đọc sách, và ông đã dành dụm tiền cho việc học. Rất nhiều những khó khăn lúc ban đầu, nhưng cuối cùng, ông đã trở thành nhà vật lý học và sau đó bắt đầu lên đường đến Châu Phi như một nhà truyền giáo, và là một trong những nhà thám hiểm vĩ đại nhất của lục địa Châu Phi. Ông đã nói:

Tôi không hề có tài trí phi thường nào cả. Nhưng hôm nay, tôi quyết tâm trở thành một người tín hữu phi thường.

* * *

Một lần, có người hỏi Corrie ten Boom rằng làm thế nào bà có thể đứng trước tất cả mọi lời khen ngợi, tôn vinh mà không hề kiêu ngạo. Bà nói: với bà mỗi một lời ngợi khen như một cành hoa dài được tặng cho bà. Bà ngửi một lúc, sau đó đặt tất cả những bông hoa vào một chiếc bình. Mỗi tối, trước khi đi ngủ bà mang bình hoa ấy dâng tặng cho Thiên Chúa, và nói: “Tạ ơn Chúa đã cho phép con ngửi những bông hoa này; tất cả đều là của Ngài.” Bà đã tìm ra một bí mật để có được sự thành công thật sự.

—David Seamands

Francis went on to say, “Then God sent the angels out with the order to look for an insignificant man. They searched and searched, but always returned with the wrong man. Finally the Lord told them to look for a man who was despised and a fool in the eyes of the world.

“Eventually the angels found a man who was nothing in the eyes of the people. ‘This is My man,’ said the Lord God. ‘He is so weak and insignificant that the people will know immediately that he could never do the work in his own power. They will give Me all the honor.'”

Francis looked earnestly at the men and said, “I was that man.”

God looks for people who are nothing in themselves, so that His power can be fully revealed. They will be the spiritual leaders, because they know their capability is in Christ Jesus.

* * *

Born into a working-class religious family in Scotland, David Livingstone (1813-1873) began working in the cotton mills at 10. He painstakingly read and studied when not at work, and saved the money for his schooling. Beginning with many such disadvantages, he eventually became a physician and then set off for Africa as a missionary and one of the greatest explorers of the African continent. He said:

I have found that I have no unusual endowments of intellect. But I this day resolved that I would be an uncommon Christian.

* * *

Someone once asked Corrie ten Boom (Christian speaker and author of The Hiding Place) how she could pos­sibly handle all the compliments and praise that were constantly heaped upon her, without becoming proud. She said she looked at each compliment as a beautiful long-­stemmed flower given to her. She smelled it for a moment and then put it into a vase with the others. Each night, just before retiring, she took the beautiful bouquet and handed it over to God, saying, “Thank You, Lord, for letting me smell the flow­ers; they all belong to You.” She had discovered the secret to genuine humility.
—David Seamands

R 295


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *