ĐỂ SỐNG HẠNH PHÚC – For Happy Living

Những quy tắc của Boyce Bowdin

1. Hãy định mức cân bằng giữa làm việc và giải trí, giữa nghiêm chỉnh và đùa giỡn.

2. Hãy trung thực dù nó làm cho bạn cảm thấy tồi tệ hoặc bị xem là tồi tệ. Sự giả dối giống như những bóng ma u ám trong cuộc sống.

3. Hãy tha thứ cho kẻ thù như một giá bạn phải trả để cũng được thứ tha.

4. Hãy ra ngoài với thiên nhiên. Đi dạo. Hãy hứng lấy khí trời, ánh nắng và đôi khi cả một ít mưa hay tuyết trên mặt bạn. Hãy làm bẩn đôi tay bạn đôi chút.

5. Hãy nói về những lo lắng, sai lầm và ước mơ của bạn với một người mà bạn tin cậy.

6. Đừng đánh giá thấp quyền năng của Thiên Chúa có thể giải quyết những khó khăn mà bạn không thể. Hãy kiên nhẫn.

7. Phân tích những nỗi sợ của bạn. Tập phân biệt cái nào là có ích và cái nào là có hại.

8. Khi bạn không ngủ được, hãy nói: “A ha! Bây giờ mình có thời gian riêng tư một chút và có thể suy tư sáng tạo. Hoặc có thể cầu nguyện”.

9. Hãy yêu đời, yêu trẻ thơ, người già, sân khấu, âm nhạc, sách báo, thành phố, núi đồi, bãi biển—tất cả mọi thứ trừ tiền bạc.

Rules attributed to Boyce Bowdin

1. Strike a balance between work and play, between seriousness and laughter.

2. Stick with the truth even if it makes you look or feel badly. Falsehoods are like wandering ghosts.

3. Forgive your enemies as part of the price you pay for the privilege of being forgiven.

4. Spend time outside. Walk. Get lots of air and sunshine and occasionally some rain or snow in your face. Get some dirt on your hands.

5. Talk over your troubles, mistakes, and dreams with someone you trust.

6. Don’t underestimate the ability of God to straighten out a situation-even when you can’t. Be patient.

7. Discriminate among your fears. Learn to tell which ones are useful, which ones destructive.

8.When you can’t sleep, say, “Aha! Here’s a chance for a little privacy and creative thinking. Or prayer.”

9. Fall in love with life, with children, older people, the theater, music, books, cities, hills, the sea-everything except money.

* * *

Hãy cho tôi sự can đảm, vui vẻ và tâm hồn yên tĩnh – Robert Louis Stevenson (1850-1894)

* * *

Theo một báo cáo trong tạp chí The Express của Easton, Pennsylvania, các cuộc khảo cứu của tổ chức tư vấn Quản Lý Công Việc cho thấy “các cặp vợ chồng bình thường trung bình mỗi ngày chỉ sử dụng 4 phút để bàn chuyện nghiêm chỉnh, và các cặp vợ chồng có việc làm chỉ bỏ ra 30 giây để nói chuyện với con cái”

Người đứng đầu tổ chức là Michael Fortino kết luận: “Người ta ai cũng bảo gia đình là quan trọng nhất, nhưng lại không sống đúng như thế.”

* * *

Giáo sư Peter Atarian viết: “Năm mươi đến bảy mươi phần trăm chứng bệnh có một phần do căng thẳng gây ra. Ba loại thuốc sử dụng nhiều nhất là Va-li-um (thuốc an thần ), Ta-ga-men (thuốc trị ung nhọt) và In-tơ-ron (thuốc trị đau tim).

“Bạn không thể nào hoạt động mãi dưới một áp lực lớn. Hãy tưởng tượng việc nắm chặt tay và giữ mãi trong 20 năm! Cũng như bạn đảo chiều bánh xe để chúng mòn đều, bạn cũng phải nên xoay chuyển và làm cân bằng các hoạt động trong cuộc sống !”

* * *

Thời gian…
Quá chậm với những ai chờ đợi
Quá nhanh với những ai sợ nó tới,
Quá dài với những ai đang buồn phiền,
Quá ngắn với những ai vui mừng,
Nhưng với những người yêu nhau thì thời gian không là gì cả.

—Henry Van Dyke (1852 – 1933)

* * *

Nhiệt kế hay bộ điều nhiệt?
Nhiều người là những bộ nhiệt kế. Họ chỉ ghi nhận điều gì xảy ra xung quanh họ. Nếu hoàn cảnh căng thẳng và nặng nề, họ ghi nhận áp lực và sự bực bội đó. Ngược lại có người là bộ điều nhiệt. Họ điều chỉnh áp lực trong nhà họ. Họ là những người trưởng thành, là tác nhân điều chỉnh và không để hoàn cảnh điều khiển tính cách của mình.

Vậy khi trong nhà bạn nóng nực, đừng chỉ ghi nhận những gì đang xảy ra—hãy thay đổi chúng cho tốt hơn. Hãy là bộ điều nhiệt và đừng là chiếc nhiệt kế!

—Mark Merril

* * *

Give us courage and gaiety and the quiet mind.-Robert Louis Stevenson (1850-1894)

* * *

According to a report in The Express newspaper of Easton, Pennsylvania, studies done by the consulting firm Priority Management show that “the average married couple spends four minutes a day in meaningful conversation, and the working couple spends 30 seconds a day talking with their children.”

Says the firm’s president, Michael Fortino: “Most people say their families are important, but they don’t live that way.”

* * *

Dr. Peter Atarian writes, “Fifty to seventy-five percent of medical complaints contain some element of stress. The top three drugs prescribed are Valium (a tranquilizer), Tagament (for ulcers), and Interall (for heart control).

“You can’t function under a heavy load all the time. Imagine making a tight fist and holding it for 20 years! Just as you rotate tires so that they wear evenly, so you need to rotate or balance your activities in life.”

* * *

Time is….
Too slow for those who wait,
Too swift for those who fear,
Too long for those who grieve,
Too short for those who rejoice.
But for those who love, time is not.

-Henry Van Dyke (1852-1933)

* * *


A thermostat or a thermometer?

Some people are thermometers. They merely register what’s going on around them. If the situation is tight and pressurized, they register tension and irritability. Others, however, are thermostats. They regulate the atmosphere in their homes. They are the mature ones, the agents of change who don’t let the situation dictate their behavior.

So when things get hot at your house, don’t just reflect what’s going on-change things for the better. Be a thermostat, not a thermometer!

-Mark Merrill, The Family Minute

R 224


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *