NGƯỜI CHỮA LÀNH – The Healer

Tác giả: Virginia Brandt Berg
(Trích từ “Đấng Cứu Thế không thay đổi”, Những Thoáng Suy Ngẫm)

Một lần khi còn ở Pittsburgh, tôi được gọi đến để cầu nguyện cho một phụ nữ trẻ bị liệt nằm trên giường suốt 8 năm, cô ấy rất đáng thương và tuyệt vọng. Bác sĩ nói không còn cách nào để chữa cho cô.

Chồng tôi và tôi đến thăm người phụ nữ trẻ và gia đình cô ấy, chúng tôi ở lại đó suốt mười ngày và dành rất nhiều thời gian để cầu nguyện. Tôi luôn nghĩ: “Ôi lạy Chúa, có rất nhiều người cầu nguyện cho cô ấy, một số người nổi tiếng về được ơn chữa lành bệnh của Chúa.” Tôi cảm thấy tuyệt vọng, và cảm thấy quá nhỏ bé trước một lời cầu xin quá lớn lao, và tôi nghĩ, đã có đôi chút sợ hãi len lõi vào trong tôi.

Tôi quỳ bên cạnh giường và mở quyển Kinh Thánh ngay đoạn mà tôi rất ưa thích: “Chính Người đã cứu và còn cứu chúng tôi khỏi một cái chết như thế. Người là Đấng chúng tôi trông cậy, Người sẽ còn cứu sống chúng tôi nữa.” (2 Cô-rin-tô 1:10). Tôi cũng đã chú ý đến câu trước đó vốn dĩ trước đây tôi không hề để ý đến. Câu ấy như sau: “Chúng ta không nên tin tưởng vào chính mình, mà vào Thiên Chúa, Đấng làm cho kẻ chết chỗi dậy.” (2 Cô-rin-tô 1:9).

By Virginia Brandt Berg
(from “Unchanging Christ,” Meditation Moments)

I remember when I was in Pittsburgh some time ago, being called to pray for a young woman who had been eight long years in bed, a total invalid, so pitiful and hopeless. The doctors had finally said they could do nothing at all for her.

My husband and I visited this woman and her family, staying with her and her family for ten days and spending many hours in prayer. I kept thinking, “Oh Lord, so many have prayed with her, some very noted people with gifts of God’s healing.” I felt so desperate, and felt that I was so small before so great a need, and I think a little fear came into my heart.

I knelt by the bed and opened the Bible to one of my favorite verses, “Who delivered us from so great a death, and doth deliver: in whom we trust that He will yet deliver us” (2 Corinthians 1:10 KJV). Also I noted the verse that fell just before this one, but which I had never noticed before. These are the words: “We should not trust in ourselves, but in God which raiseth the dead” (2 Corinthians 1:9).

Kế đó, tôi hiểu rằng mình không phải làm gì cả. Phải chăng điều tôi phải làm chính là chấp nhận mình như một công cụ của Thiên Chúa? Chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm những việc như vậy, và chúng ta không thể nào tự tin vào khả năng của chính mình. Cho dù chúng ta nghĩ thế nào về bản thân, thì chính Thiên Chúa mới là Đấng làm cho kẻ chết chỗi dậy.

Vì thế tôi gọi chồng tôi đến để cùng đọc Kinh Thánh. Sau đó, bố và mẹ của cô gái bước vào phòng và cùng cầu nguyện cho cô. Và rồi với tất cả lòng thành và đức tin vào Chúa, sau mười ngày ăn chay, cầu nguyện, và đọc rất nhiều Lời Chúa, chúng tôi nhân danh Chúa Giê-su bảo cô ta ngồi dậy…và cô ta đã làm được! Cô ta đã ra khỏi giường. Trong suốt 8 năm không bao giờ rời khỏi giường và không thể đi một bước nào, quả thật bệnh tình của cô rất trầm trọng. Cô ta vẫn đang bước, và Thiên Chúa sử dụng cuộc sống của cô một cách tuyệt vời.

Những lời hứa chữa lành trong Kinh Thánh

Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người. Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi. (Thánh Vịnh 103:2-3).

Ta là Đức Chúa, Đấng chữa lành ngươi. (Xuất hành 15:26).

Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy được Chúa nâng dậy. (Gia-cô-bê 5:15).

Anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để được cứu thoát. Vì lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực. (Gia-cô-bê 5:16).

Đức Giê-su chữa anh khỏi. (Công vụ tông đồ 9:34).

Đức Giê-su vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi đến muôn đời (Do Thái 13:8).

Then it came to me that it had nothing to do with me. What have I to do with it except to be an instrument? It’s God who can do this work, and we can have no confidence in our own abilities. No matter how we feel about ourselves, it’s God that raises the dead.

So I called my husband and we read from the Bible together. Then the mother and father of the girl went in the room and prayed for her. Then, with all sincerity and faith in God, after those ten days of fasting and prayer and much reading of the Word of God, we told her in the name of Jesus to rise … and she did! She rose from that bed. For eight years she had never been out of bed and could not walk at all, it had been such a serious illness. She is still walking, and God has used her life wonderfully.

Bible promises of healing

Verses are from the New King James version of the Bible.

Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits: who forgives all your iniquities, who heals all your diseases (Psalm 103:2-3).

I am the Lord who heals you (Exodus 15:26).

The prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up (James 5:15).

Confess your trespasses to one another, and pray for one another, that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much (James 5:16).

Jesus Christ heals you (Acts 9:34).

Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever (Hebrews 13:8).

R 217


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *