Hãy lựa chọn sự tha thứ – Choose Forgiveness

Tác giả: Neil T. Anderson và Rich Miller

Thiên Chúa muốn bạn biết tha thứ bởi vì đó là những gì bạn có thể làm.

Đôi khi, rất khó để tha thứ cho ai đó bởi vì theo lẽ tự nhiên bạn muốn trả thù lại những gì người khác gây ra cho bạn. Sự tha thứ dường như đi ngược lại những gì bạn cho là đúng và công bằng. Vì thế, bạn giữ lấy sự giận dữ và luôn có ý định trừng phạt những người đã gây cho bạn nỗi đau.

Dưới đây là những lý do chỉ ra rằng tha thứ là cần thiết:

Quên đi không phải là tha thứ. Một người sẽ không thể nào cố gắng quên đi những gì người khác gây ra cho họ. Những suy nghĩ và những nỗi đau sẽ trở lại. Vết thương sẽ chỉ có thể lành khi bạn tha thứ.

By Neil T. Anderson and Rich Miller

Since God requires you to forgive, it is something you can do.

Sometimes it is hard to forgive someone because you naturally want revenge for the things you have suffered. Forgiveness seems to go against your sense of what is right and fair. So you hold onto your anger, punishing people over and over again in your mind for the pain they’ve caused.

Here are the reasons that forgiveness is a necessity:

Forgetting is not forgiveness. People who want to forget what was done to them will find they cannot do it. The thoughts and hurts keep coming back. The heal­ing cannot begin until you forgive.

Sự tha thứ chính là sự lựa chọn và quyết định của chính bạn. Thiên Chúa nói với chúng ta đừng tự báo oán (Rô-ma 12:19). Hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ xét xử những người đó một cách đúng đắn và công bằng.

Hãy tha thứ những người khác vì lợi ích của chính bạn, như thế bạn sẽ được tự do. Tha thứ chính là vâng lời Thiên Chúa. Ngài muốn bạn được tự do.

Tha thứ chính là chấp nhận, chịu đựng những sai trái của người khác. Bạn sẽ phải chịu đựng những hậu quả của họ, cho dù bạn có thích hay không. Sự lựa chọn của bạn chính là bạn sẽ hành động trong sự trói buộc của nỗi cay đắng hay trong sự tự do của sự tha thứ. Có lẽ bạn sẽ tự hỏi sự công bằng ở đâu. Sự công bằng được tìm thấy nơi chính thập giá của Chúa Giê-su (Ngài đã chịu chết đóng đinh trên thập giá để đền bù tội lỗi cho chúng ta), chính điều đó đã làm cho sự tha thứ trở nên đúng đắn về mặt đạo đức và đó cũng là điều hợp lý (bởi vì tha thứ chính là luật yêu thương của Thiên Chúa).

Đừng đợi đến khi người khác xin bạn tha thứ. Chúa Giê-su đã tha thứ cho những kẻ đóng đinh Ngài mà không cần đợi sự xin lỗi của họ. Ngài đã cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lu-ca 22:34).

Hãy thật lòng tha thứ. Thường thì chúng ta sợ nỗi đau, nên chúng ta chôn vùi mọi tình cảm của chúng ta sâu tận đáy lòng. Hãy để Thiên Chúa đào mọi thứ lên, như thế Ngài mới có thể chữa lành những tình cảm bị tổn thương của bạn.

Tha thứ chính là một sự lựa chọn không phải là giữ những tội lỗi của ai đó để chống lại họ. Hãy quên đi quá khứ, đừng khơi lại những chuyện cũ với những người đã làm lỗi với bạn hoặc với bất cứ ai khác. Đừng nên có những suy nghĩ trả thù.

Đừng đợi cho đến khi bạn cảm thấy muốn tha thứ. Bạn sẽ không bao giờ có được cảm giác muốn tha thứ. Hãy thực hiện một sự lựa chọn khó khăn đó chính là tha thứ cho dù bạn không cảm thấy muốn tha thứ. Một khi bạn quyết định tha thứ, Satan sẽ bị mất đi quyền lực của chúng trên bạn, và ơn chữa lành của Thiên Chúa có thể đến với bạn.

Hãy nói lời cầu nguyện sau: Lạy Chúa, con quyết định tha thứ cho (tên người bạn tha thứ) về việc (họ đã làm gì đối với bạn) ngay khi con cảm thấy (hãy chia sẻ nỗi đau của bạn). Lạy Chúa, con sẽ không còn giữ lấy bất cứ việc gì trong lòng để rồi chống lại (tên). Bây giờ, con cầu xin Ngài ban ơn cho (tên). Nhân danh Chúa Giê-su, con cầu xin. A-men.

Tha thứ chính là giải thoát cho một tù nhân và sau đó nhận ra rằng tù nhân đó chính là bạn.

Tha thứ cho kẻ thù không phải là một hành động nhút nhát, nhưng điều đó chứng tỏ bạn là một người có tâm hồn rất mạnh mẽ.

Forgiveness is a choice, a decision of your will. God tells you never to take your own revenge (Romans 12:19). Trust that God will deal with that person justly and fairly.

Forgive others for your sake, so you can be free. Forgiveness is mainly a matter of obedience to God. He wants you to be free.

Forgiveness is agreeing to live with the conse­quences of another person’s sin. You are going to have to live with those consequences, whether you like it or not. Your choice is whether you will do so in the bondage of bitterness or in the freedom of forgiveness. You may won­der where the justice is in it. Justice is found at the cross, which makes forgiveness legally and morally right.

Do not wait for the other person to ask for your forgiveness. Jesus did not wait for those who were cruci­fying Him to apologize before He forgave them. “Father, forgive them,” He prayed, “for they do not know what they are doing” (Luke 23:34).

Forgive from your heart. Too often we’re afraid of the pain, so we bury our emotions deep down inside us. Let God bring them to the surface so He can begin to heal those dam­aged emotions.

Forgiveness is choosing not to hold someone’s sin against him or her. Let go of the past, refusing to bring up old issues with the person who wronged you or with others who will listen. Reject any thought of re­venge.

Don’t wait until you feel like forgiving. You will never get there. Make the hard choice to forgive even if you don’t feel like it. Once you choose to forgive, Satan will have lost his power over you in that area, and God’s healing touch will be free to move.

Say this prayer: Lord, I choose to forgive (name that person) for (what they did) even though it made me feel (share the painful feeling). Lord, I choose not to hold any of these things against (name) any longer. I thank You for setting me free from the bondage of my bitterness toward (name). I now ask You to bless (name). In Jesus’ name, I pray. Amen.

To forgive is to set the prisoner free, and then discover the prisoner was you.

Forgiving one’s enemies does not mean to be fainthearted, but to have a strong soul.

R 282


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *