NHỮNG VIÊN ĐÁ LỚN – The Big Rocks

Một chuyên gia về quản lý thời gian nói chuyện với một nhóm sinh viên ngành thương mại. Ông đứng trước những người tri thức cao siêu này, lấy ra một bình Mason một galông (đơn vị lít) miệng rộng đặt trên chiếc bàn trước mặt ông. Ông đưa ra 12 viên đá khoảng bằng nắm tay, bỏ cẩn thận từng viên một vào bình. Khi bình đã đầy và không thể bỏ thêm đá vào nữa, ông hỏi: “Bình này đã đầy chưa?”

Mọi người trong lớp đáp: “Vâng, đã đầy.”

Ông nói: “Thật sao?” Ông với tay xuống bàn và lấy ra một xô sỏi. Ông đổ một vài viên sỏi vào rồi lắc bình để những viên sỏi nhỏ lọt vào những khe hở giữa những viên đá lớn. Ông lại hỏi cả lớp: “Bình đã đầy chưa?”

An expert on the subject of time management was speaking to a group of business students. He stood in front of these high-powered overachievers, pulled out a one-gallon, wide-mouthed Mason jar, and set it on a table in front of him. Then he produced about a dozen fist-sized rocks and carefully placed them, one at a time, into the jar. When the jar was filled to the top and no more rocks would fit inside, he asked, “Is this jar full?”

Everyone in the class said, “Yes.”

Then he said, “Really?” He reached under the table and pulled out a bucket of gravel. Then he dumped some gravel in and shook the jar, causing pieces of gravel to work themselves down into the spaces between the big rocks. Then he asked the group once more, “Is the jar full?”

Lần này thì cả lớp đứng về phía ông. Một trong số họ trả lời: “Có lẽ là chưa.”

Ông đáp: “Tốt! Ông với tay xuống lấy lên một xô cát. Ông đổ cát vào trong bình và những hạt cát lại lọt vào những khe trống giữa những viên đá và sỏi. Ông lại hỏi nữa: “Bình này đầy chưa?”

Lớp học la lớn: “Chưa!”

Ông lại nói: “Tốt!” Rồi ông vồ lấy một chai nước đổ vào bình cho đến khi nước lên đến miệng bình.

Ông nhìn xuống lớp và hỏi: “Việc này minh hoạ cho điều gì?”

Một thành viên trong nhóm háo hức giơ tay lên nói: “Việc đó minh hoạ rằng cho dù thời gian biểu của bạn bận rộn đến độ nào, nếu ráng cố gắng, bạn có thể luôn làm được việc gì đó trong thời gian biểu bận rộn ấy!”

Ông đáp: “Không, đó không phải là câu trả lời. Sự thật của bài minh hoạ hôm nay dạy chúng ta rằng: Nếu bạn không bỏ viên đá lớn vào trước thì bạn sẽ không có cơ hội bỏ chúng lọt vào được.”

“Những viên đá lớn” trong cuộc sống bạn là gì? Bạn sẽ đặt chúng vào trước chứ?

NHỮNG VIỆC LÀM ƯU TIÊN

Lạy Chúa, xin đừng để cuộc sống của con có quá nhiều điều tốt làm cho con không có thời gian cho điều tốt nhất.

Xin giúp chúng con đừng chịu quá nhiều áp lực để rồi trì hoãng thời gian cùng Ngài. Xin cho chúng con được sưởi ấm trong ánh nắng thiêng liêng của Ngài, được nghĩ ngơi trong cánh tay Ngài, được uống no say Lời Ngài và hít thở Thánh Linh Ngài. Xin giúp chúng con biết tìm kiếm Ngài trước hết—hơn hết bất cứ điều gì chúng con vui hưởng. Xin giúp chúng con nhớ lời Ngài đã nói rằng không có Ngài, chúng con không thể làm gì được (Gio-an 15:5), để nhờ đó chúng con không đặt nhầm những việc ưu tiên nhưng chúng con sẽ đặt Ngài, tình yêu của Ngài và những ý nghĩa quan trọng của Ngài vào đúng chỗ—chỗ trước nhất!

—D.B.B

Bạn luôn có thời gian cho những việc bạn đặt lên trên hết.

KINH THÁNH ĐƯỢC ƯU TIÊN.

Hãy để cho chúng tôi nghe lời kết luận cho tất cả mọi điều: hãy kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các mệnh lệnh Người truyền, đó là tất cả đạo làm người. (Giảng viên 12:13).

“Thưa Thầy, trong sách luật, điều răn nào là điều răn lớn nhất?”

Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và là điều răn đứng đầu.

“Còn điều răn thứ hai, cũng giống như điều răn ấy là: ngươi phải yêu người thân cận mình như chính mình” (Mát-thêu 22:36-39).

By this time the class was onto him. “Probably not,” one of them answered.

“Good!” he replied. He reached under the table and brought out a bucket of sand. He started dumping the sand in and it went into all the spaces left between the rocks and the gravel. Once more he asked the question, “Is this jar full?”

“No!” the class shouted.

Once again he said, “Good!” Then he grabbed a pitcher of water and began to pour it in until the jar was filled to the brim.

Then he looked up at the class and asked, “What is the point of this illustration?”

One eager beaver raised his hand and said, “The point is, no matter how full your schedule is, if you try really hard you can always fit some more things into it!”

“No,” the speaker replied, “that’s not the point. The truth this illustration teaches us is this: If you don’t put the big rocks in first, you’ll never get them in at all.”

What are the “big rocks” in your life? Are you putting them in first?

First Things First

Dear Lord, keep us from having our lives so full of good things that we don’t have time for the best.

Help us not to be so pressured that we put off our time with You. Help us to bask in Your spiritual sunshine, rest in Your arms, drink deeply of Your Word, and inhale of Your Spirit. Help us to seek You most of all—more than any of the other things we enjoy. Help us to remember how You said that without You, we can do nothing (John 15:5), so that we won’t have misplaced priorities, but we’ll have You, Your love, and Your values in the right place—first!

—D.B.B

You always have time for the things you put first.

The Bible on Priorities

Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep His commandments: for this is the whole duty of man (Ecclesiastes 12:13, KJV).

“Teacher, which is the greatest commandment in the Law?”

Jesus replied: “‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.’ This is the first and greatest commandment.

“And the second is like it: ‘Love your neighbor as yourself'” (Matthew 22:36-39, NIV).

R 94


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *