XIN VUI LÒNG ĐỪNG QUẤY RẦY – Please Do Not Disturb

Cuối cùng thì bao nhiêu lần chúng ta đạt đến trạng thái mãn nguyện đầy bình an, và ao ước có thể treo ra ngoài một biển báo rằng: “Đừng quấy rầy”?

Dĩ nhiên chúng ta không thể tránh khỏi sự quấy rầy hay những tình huống căng thẳng, nhưng khi chúng đến, Kinh Thánh nói rằng Thiên Chúa có thể ban cho chúng ta sự bình yên trong tâm trí. “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài” (I-sai-a 26:3). Nếu chúng ta hướng về Chúa Giê-su, Ngài sẽ ban cho chúng ta sự bình an. Nếu chúng ta dành thời gian nói chuyện với Ngài trong lời cầu nguyện, đọc Lời Ngài, ngay cả việc chỉ nghĩ đến Ngài, Kinh Thánh nói phần thưởng ban cho chúng ta sẽ là sự bình an.

How often do we finally reach a state of peaceful contentment, and then wish we could hang out a sign that says, “Do not disturb”?

Of course we can’t prevent disturbances or stressful situations, but when they come, the Bible says the Lord can give us peace inside. “You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on You, because he trusts in You” (Isaiah 26:3 NKJ). If we turn to Jesus, He will give us peace. If we spending time talking with Him in prayer, reading His Words, even just thinking about Him, the Bible says the reward is peace.

Ở câu khác nói rằng: “Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Giê-su.” (Phi-líp-phê 4:6-7).

Có những lúc chúng ta dường như không thể duy trì được sự bình an trong tâm hồn. Chỉ vì có thể phải gặp những khó khăn. Nhưng Chúa Giê-su là Vị Hoàng Tử của Bình An, và Ngài đã nói: “Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (Gio-an 14:27). Vì vậy khi nào bạn cảm thấy muốn treo biển báo “Đừng quấy rầy” trên trán, hãy nhớ rằng Ngài có một loại bình an vĩnh cửu, sâu thẳm và vô hình. Và nó luôn sẵn sàng cho những ai cầu xin.

—Chloe West

SỰ AN ỦI
Sẽ không có ngày quá tăm tối và ảm đạm

Bởi Chúa có thể làm nó sáng lên.

Sẽ không có đêm quá đen tối và thiếu thốn

Bởi Chúa có thể gởi ánh sáng của Ngài đến.

Hãy mang đến Ngài những thứ vô vọng

Đang dằn xé cuộc đời bạn…

Trái tim được đặt trong sự tin tưởng Chúa

Sẽ tìm cách giúp giải mối lo toan.

—Roxie Lusk Smith

Thuốc Giải Độc—chính là ĐỨC TIN!
Tác giả: D.B.B

Đức tin trong Chúa và tin tưởng vào Chúa sẽ cho bạn một cảm giác như cơ thể đang được nghỉ ngơi, được bình an trong tâm trí, mãn nguyện trong tâm hồn, và một tinh thần khoẻ mạnh.

Đức tin là biết rằng Thiên Chúa yêu bạn, quan tâm đến bạn và sẽ chăm sóc bạn, bất kể có chuyện gì xảy ra.

Bạn có thể có bình an trong tâm trí và đơn giản nghỉ ngơi trong Đức Chúa, biết rằng Ngài đang chăm lo mọi thứ.

Bạn có thể có bình an trong tâm trí và đơn giản nghỉ ngơi trong Đức Chúa, biết rằng Ngài đang chăm lo mọi thứ.

“Núi có dời có chuyển, đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi, giao ước hoà bình của Ta cũng chẳng chuyển lay, Đức Chúa là Đấng thương xót ngươi phán như vậy” (I-sai-a 54:10).

Những thuỷ thủ dưới tàu ngầm nói cho chúng ta biết rằng không có cơn bão nào có thể đụng tới đáy của đại dương sâu thẳm. Nước hoàn toàn phẳng lặng dưới độ sâu hàng trăm mét, bất kể những đợt sóng lớn dâng lên cao đến độ nào trên bề mặt. Vẫn có sự bình yên nơi sâu thẳm mà không một cơn bão nào trên bề mặt có thể quấy rầy. Điều này cũng có thể xảy ra trong cuộc sống của con người; có một nơi bên trong tâm hồn rất thanh thản và bình an, không hề bị quấy rầy bởi những cơn bão của thế gian. Đức Giê-su chính là bình an của chúng ta. (Ê-phê-sô 2:14).

In another place it says, “Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God; and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus” (Philippians 4:6-7 NKJ).

At times it may seem impossible for us to remain peaceful inside. Just coping may be difficult. But Jesus is the Prince of Peace, and He says, “Peace I leave with you, My peace I give to you; not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid” (John 14:27 NKJ). So when you feel like hanging a “Do Not Disturb” sign on your forehead, remember He has a special brand of peace—eternal, deep, tangible. And it’s available for the asking.

—Chloe West

“‘Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet My unfailing love for you will not be shaken nor My covenant of peace be removed,’ says the Lord, who has compassion on you” (Isaiah 54:10 NIV).

Submarine navigators tell us that no storms ever reach very deep into the ocean. The water is perfectly calm a hundred feet down, no matter how high the breakers may rise on the surface. There is quiet in the depths that no surface storms can disturb. This is possible, too, in human lives; there can be serenity and peace within, undisturbed by the storms of the world. Jesus is our peace (Ephesians 2:14).

Consolation
There is never a day so dark and dreary

But God can make it bright.

There is never a night so black and void

But God can send His light.

So take to Him those hopeless things

That are tearing at your life…

The heart that puts its trust in God

Finds help to meet the strife.

—Roxie Lusk Smith

The Antidote—Faith
By D.B.B.

Faith in God and trust in God gives you a feeling of rest of body, peace of mind, contentment of heart, and spiritual well-being.

Faith is knowing that God loves you and cares for you and is going to take care of you, no matter what happens.

You can have peace of mind and simply rest in the Lord, knowing He’s going to take care of everything.

R 96


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *