PHẢI LÀM GÌ ĐÂY KHI BẠN KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM THẾ NÀO – What to Do when You Don’t Know What to Do

Q: Đứa con trai lớn nhất của tôi chống đối lại mọi quy tắc trong gia đình. Việc này đã xảy ra nhiều tháng, và bây giờ ngày càng khó khăn hơn để trò chuyện với cậu bé hay để sửa dạy thái độ hư hỏng của cậu bé. Tôi giận điên lên! Tôi có thể làm gì để sửa dạy con trai tôi?

A: Khi con cái có những hành động hư hỏng nghiêm trọng, thì thường có nguyên nhân sâu xa nào đó. Có thể chúng cảm thấy không được an toàn, vì thế chúng hành động ngổ ngược để bạn có thể dành cho chúng thêm thời gian, sự chú ý, sự bảo đảm, và tình yêu. Có thể chúng tức tối về việc gì đó xảy ra ở trường. Có thể chúng đang thử những giới hạn mà bạn lập ra, để xem bạn có thật nghiêm túc về những gì bạn đã nói không. Có thể bạn cho rằng chúng đủ lớn để tự quyết định và không hiểu được nguyên nhân phía sau những quy tắc mà bạn đặt ra. Có thể đã đến lúc phải thay đổi một số quy tắc để có thể cho chúng thêm phạm vi để phát triển.

Cho dù bất cứ trường hợp nào, điều quan trọng chính là tìm ra nguyên nhân tại sao chúng lại hành động hư hỏng, và bạn có thể làm gì để giúp chúng ngoan trở lại. Hầu hết những vấn đề không tự biến mất, cũng như con bạn thường không đủ khả năng để tự giải quyết. Có rất nhiều trường hợp, bản thân những đứa trẻ cũng không biết được điều sai trái. Chúng cần đến tình yêu và sự chỉ dẫn của cha mẹ.

Cách tốt nhất để biết được những gì con cái bạn cần và làm thế nào để giúp chúng—cách thật sự duy nhất—chính là xin Thiên Chúa chỉ cho bạn. Bên cạnh việc có được tình yêu của Thiên Chúa, điều quan trọng nhất để thành công trong việc nuôi dạy con cái chính là học cách cầu xin những câu trả lời từ Thiên Chúa. Chúa Giê-su luôn có những câu trả lời bạn cần. Việc có Ngài cùng nuôi dạy con cái sẽ đỡ đi gánh nặng cho bạn. Bạn biết bạn có thể luôn đến được với Ngài trong lời cầu nguyện, và Ngài sẽ nói với trái tim của bạn, tâm trí của bạn về những chỉ dẫn và những giải pháp bạn cần.

Nếu con cái của bạn đang gây khó khăn, đang thử thách lòng kiên nhẫn của bạn, thì hãy xin Chúa Giê-su giúp đỡ. Hãy chia sẻ gánh nặng với Ngài; Ngài rất kiên nhẫn. Ngài vô cùng kiên nhẫn với những lỗi lầm và sai phạm của bạn, vì thế bạn có thể chắc chắn rằng Ngài sẽ giúp bạn có được sự kiên nhẫn đối với con cái của bạn. Khi bạn cảm thấy kiệt sức, hãy xin Ngài ban cho bạn tình yêu và sự kiên nhẫn của Ngài. Thần Khí của Ngài sẽ giúp trấn tỉnh tinh thần của bạn, mang những giải pháp đến cho tâm trí của bạn, giúp bạn vượt qua khó khăn để bạn có thể trở thành một người cha đầy yêu thương, và là chỗ dựa cho những đứa con mà Ngài đã ban cho bạn.

Q: My eldest son has become rebellious to just about every rule in our home. This has been going on for months now, and it’s getting harder and harder to communicate with him or to get to the bottom of his bad behavior. I’m exasperated! What can I do to straighten out my son?

A: When children seriously misbehave, there is usually an underlying cause. Maybe they feel insecure, so they act up to get more of your time and attention, reassurance, and love. Maybe they’re upset about something that happened at school. Maybe they’re testing the boundaries you’ve set, to see if you mean what you said. Maybe they think they’re old enough to make their own decisions and don’t understand the reason behind some of your rules. Maybe it’s time to change some rules in order to give them more room to grow.

Whatever the case, it’s important to find out why they’re misbehaving, and how you can help them get back on track. Most problems don’t just go away by themselves, nor are children usually equipped to handle them on their own. Many times the children themselves don’t even know what is wrong. They need a parent’s love and guidance.

The best way to know what your children need and how to help them—the only way, really—is to ask the Lord to show you. Next to having the Lord’s love, the most important key to successful parenting is learning to ask the Lord for the answers. Jesus always has just the answer you need. Having Him as a parenting partner lifts a great deal of the load off of you. You know you can always go to Him in prayer, and He will speak to your heart and mind with the guidance and solutions you need.

If your child has been going through a difficult phase that is trying your patience, ask Jesus for help. Share your burden with Him; He has lots of patience. He has had a great deal of patience with your faults and failings, so you can be sure that He will help you be patient with your children’s. When you feel at the end of your rope, ask Him for His love and patience. His Spirit will calm your own spirit, bring solutions to your mind, help you to ride out the storm of difficulties that may arise, and help you be the kind of love and support to your children that He is to you.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *