Những câu Kinh Thánh quan trọng để có sức khỏe tốt – Bible keys to good health

Tuân theo những quy tắc của Thiên Chúa về sức khỏe tinh thần
Xuất hành 15:26
Đệ nhị luật 4:40
Châm ngôn 4:20, 22

Ăn đúng
Lê-vi 10:10
Thánh vịnh 103:5
Châm ngôn 23:20-21
Châm ngôn 25:16

Tập thể dục đúng
Châm ngôn 21:25
Châm ngôn 31:17

Ngủ đúng
Thánh vịnh 4:8
Thánh vịnh 127:2
Giảng viên 5:12a

Đừng làm quá sức trong bất cứ việc gì
1 Cô-rin-tô 9:25
Phi-líp-phê 4:5a
Duy trì mối quan hệ tích cực với người khác
Châm ngôn 16:24
Châm ngôn 27:9
Châm ngôn 27:17

Duy trì cách nhìn tích cực
Châm ngôn 17:22
Châm ngôn 18:14
Phi-líp-phê 4:8

Duy trì mối quan hệ đúng đắn với Thiên Chúa
Châm ngôn 4:23
I-sai-a 40:29-31
Ma-la-khi 4:2a

Obey God’s rules for spiritual health.
Exodus 15:26
Deuteronomy 4:40
Proverbs 4:20,22

Eat right.
Leviticus 10:10
Psalm 103:5
Proverbs 23:20–21
Proverbs 25:16

Exercise right.
Proverbs 21:25
Proverbs 31:17

Sleep right.
Psalm 4:8
Psalm 127:2
Ecclesiastes 5:12a

Don’t overdo in any area.
1 Corinthians 9:25
Philippians 4:5a

Maintain positive relations with others.
Proverbs 16:24
Proverbs 27:9
Proverbs 27:17

Maintain a positive outlook.
Proverbs 17:22
Proverbs 18:14
Philippians 4:8

Maintain a right relationship with God.
Proverbs 4:23
Isaiah 40:29–31
Malachi 4:2a


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *