CHÚA GIÊU-SU VỚI TÌNH YÊU: SỨC KHỎE DỒI DÀO – FROM JESUS WITH LOVE: ABUNDANT HEALTH

Cơ thể con người rất đa năng, dễ thích nghi, bền sức, rất phức tạp và là tạo vật phát triển cao, được tạo như thế để bao bọc tinh thần bên trong thậm chí còn đẹp và bền bỉ hơn nữa. Tông đồ Phao-lô đã nói thân thể chúng ta chính là “đền thờ của Thiên Chúa” (1 Cô-rin-tô 3:16-17), và đúng như thế. Chỉ duy có tinh thần là tồn tại mãi mãi, nhưng “đền thờ” thân xác cũng được tạo ra để tồn tại lâu dài và khỏe mạnh.

Con được tạo ra và đóng một phần vai trò trong việc giữ cho thân xác mình tráng kiện và khỏe mạnh. Thông qua việc chăm sóc, con bày tỏ sự kính trọng đối với Đấng Tạo Hóa. Nguyên tắc kinh thánh: gieo gì sẽ gặt nấy rất đúng với sức khỏe của con. Đặc biệt khi còn trẻ, rất dễ gạt bỏ nguyên tắc này, cảm thấy việc ấy chẳng quan trọng gì mấy, và có thể nó không đúng đối với con. Có thể, có lúc, con không nhận ra ảnh hưởng của nó, nhưng sớm muộn gì cũng có cái giá phải trả cho sự thờ ơ. Những ai khôn ngoan, cố gắng giữ sức khỏe ở tình trạng khỏe mạnh và sung sức nhất; họ quan tâm hết sức có thể đến cơ thể của mình, vì thế nó có thể hoạt động tốt và lâu dài.

Như Ta đã nói với những tông đồ đầu tiên: “Thầy đến để anh em được sống và sống dồi dào” (Gio-an 10:10). Một phần của sự dồi dào mà Ta muốn con có được chính là ân huệ có được một cơ thể khỏe mạnh, cường tráng. Đây chính là một món quà, nhưng nó cũng đòi hỏi sự hợp tác của con. Khi con làm phần của mình, Ta sẽ ban cho con một sức khỏe tốt.

The human body is a very versatile, adaptable, durable, intricate, and highly developed creation, made so to encase the yet more beautiful and durable spirit inside. The apostle Paul called your body the “temple of God” (1 Corinthians 3:16–17), and so it is. Only the spirit lasts for eternity, but its fleshly “temple” is meant to last a long, healthy lifetime.

You were created in such a way that you have a part to play in keeping your body strong and healthy. Through its care, you show respect to your Creator. The biblical principle that you reap what you sow is true and very much applies to your health. It’s easy in your youth in particular to dismiss this fact, to feel that it doesn’t really matter that much and maybe isn’t true for you. You may be able to get by for a time with that attitude without feeling its effects, but sooner or later there is always a price to pay for such neglect. Those who are wise strive to stay in optimum health and peak fitness; they give their body the best they can, so it will run well and last as long as possible.

As I told My first disciples, “I have come that you might have life, and that you might have it more abundantly” (John 10:10). Part of the abundance I want you to have is the blessing of a strong, healthy body. It is a gift, but it also requires your cooperation. As you do your part, I will bless you with good health.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *