HÍT THỞ SÂU: Bài luyện tập tinh thần – BREATHE DEEP: A SPIRITUAL EXERCISE

Thiên Chúa giống như không khí chúng ta hít thở—xung quanh ta, không thể nhìn thấy, và rất quan trọng cho sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta. Cũng giống như chúng ta cần hít thở không khí trong lành và sạch để khỏe mạnh về mặt thể lý, chúng ta cần đến Thần Khí của Thiên Chúa để mạnh khỏe về mặt tinh thần. Trong những hoàn cảnh bình thường, việc hít thở là vô ý thức, một hành động vô thức. Thiên Chúa muốn mối quan hệ của chúng ta với Ngài cũng được tự nhiên như thế, và Ngài tạo ra chúng ta cùng với những trang bị cần thiết. Nhưng không giống như việc hít thở, đa phần trong chúng ta, việc thực hiện liên kết với Thiên Chúa không đến một cách dễ dàng; nó cần đến một sự cố gắng nơi chúng ta. Thật ra, sự việc dễ dàng hơn những gì chúng ta nghĩ, và chỉ cần chút luyện tập, thậm chí nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hãy thử điều này:

Đi ra ngoài, tốt nhất là một nơi thiên nhiên. Hít một hơi thật sâu và dài. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang hít lấy năng lượng, ánh sáng, tình yêu và bình an của Thiên Chúa. Sau đó thở ra từ từ và tưởng tượng ban đang tống ra ngoài căng thẳng, lo lắng, những cảm giác tiêu cực, hoặc bất cứ điều gì đang làm phiền bạn. Hãy nhìn xung quanh, ngắm nhìn những tạo vật của Thiên Chúa, và tiếp tục hít thở sâu khi suy nghĩ về sự chăm sóc và tình yêu vô bờ bến của Ngài. Hãy chuyển hết những lo lắng và bận tâm của bạn cho Ngài, và hãy tạ ơn Ngài trước vì giải quyết mọi việc.

Chỉ một ít phút và bạn sẽ được hồi sức.

God is like the air we breathe—all around us, invisible, and vital to our health and happiness. Just as we need to breathe clean, fresh air to be strong and healthy physically, we need to partake of God’s Spirit to be strong and healthy spiritually. Under normal circumstances, breathing is an unconscious, involuntary act. God would like our relationship with Him to be that natural, and He created us with all the necessary equipment. But unlike breathing, for most of us, making that connection with God doesn’t come so easily; it requires a conscious effort on our part. Actually, it’s easier than it seems, and with a little practice it becomes even easier. Try this:

Go outside, preferably to a natural setting. Take long, deep breaths. Imagine that you are inhaling God’s energy, light, love, and peace. Then exhale slowly and imagine that you are expelling stress, worries, negative feelings, or whatever may be troubling you. Look around at God’s creation‚ and continue to breathe deeply as you think about His infinite love and care. Turn your worries and concerns over to Him, and thank Him in advance for working everything out.

A few minutes of that and you will feel rejuvenated.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *