NGÀY QUA NĂM TỚI – YEAR BY YEAR, DAY BY DAY

Tác giả Virginia Brandt Berg

Hôm nọ, có người hỏi tôi: “Tại sao bà lại thường nói tuổi của mình?” Tôi nghĩ thật là điều tuyệt vời khi Chúa giữ tôi suốt nhiều năm như thế. Tôi nói thêm lần nữa.—Tôi năm nay 80 tuổi [vào năm 1966]!

Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không sợ tuổi già. Một số người nghĩ lớn tuổi sẽ dẫn đến đủ chuyện rắc rối và phiền phức. Lẽ dĩ nhiên, cũng có một số việc như thế, nhưng tuổi già cũng có thể là một chuyến phiêu lưu hết sức thú vị, đặc biệt là đối với những ai có mối quan hệ riêng tư với Chúa Giê-su. Không có Chúa Giê-su, tôi tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ rất buồn tẻ và đầy ấp những chán chường và thất bại, và tôi đã nói chuyện với rất nhiều người như thế—những người bị ám ảnh bởi cảm giác trống rỗng và vô vọng bởi vì họ không có lòng tin hoặc không có mối quan hệ sống động với một Chúa Giê-su sống động.

Bạn biết bao nhiêu người, đặc biệt là những người lớn tuổi hơn, những người có vẻ mặt vui vẻ và rạng ngời? Rất nhiều vẻ mặt của những người lớn tuổi chúng ta gặp trên đường đều không vui và hiện rõ nỗi sợ hãi, và lý do là vì họ thiếu lòng tin. Họ không có được neo bám trong những lúc giông bão; họ không có được Chúa Giê-su để cậy dựa vào. Không hề có niềm vui nơi vẻ mặt của họ bởi vì không hề có niềm vui nơi trái tim của họ. Nhưng không cần phải như thế. Một trong những người bạn của tôi diễn tả vẻ mặt của một phụ nữ mà ông ấy biết như là “ngôi nhà thờ cổ thắp sáng cho buổi kinh tối.”

Tôi gặp được những người lớn tuổi khác, họ nói về việc họ đang trải qua một cuộc sống tuyệt vời của tuổi già như thế nào, và chắc hẵn, cách nhìn tích cực và những kết quả tích cực ấy chính là bởi vì họ có lòng tin mạnh mẽ. Họ nói: “Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi—tôi còn sợ người nào?” (Thánh vịnh 27:1) hoặc “Tôi không sợ tuổi tác! Chuyện gì đến cũng được, tôi đang ở trong tay Chúa”, hoặc “Thiên Chúa là Cha nhân từ, và tôi biết rằng mọi sự đều sinh ích cho tôi vì tôi yêu Ngài” (Rô-ma 8:28). Quả là một chuẩn sống tuyệt vời!

Rất nhiều người bị sa lầy trong những nỗi lo toan của cuộc sống; họ lo lắng không biết những nhu cầu vật chất và thể lý của họ có được đáp ứng trong tương lai không. “Ôi những kẻ kém tin,” Đức Giê-su đã khiển trách một số người ở vào thời của Ngài. “Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Hãy xem chim trời, chúng không gieo không gặt, không thu tích vào kho, thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?” (Mát-thêu 6:32,26). Chúng ta có được sự đảm bảo: “Thiên Chúa sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Giê-su” (Phi-líp-phê 4:19). Khi thời gian đến với chúng ta, Thiên Chúa hiểu những gì chúng ta cần cũng như Ngài hiểu khi chúng ta còn trẻ, và Ngài có khả năng đáp ứng tất cả.

Kinh Thánh nói rằng: “Đức Giê-su vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời” (Do Thái 13:8). Ngài và những lời hứa của Ngài không hề thay đổi theo năm tháng. Những lời hứa ấy vẫn đúng và thích hợp khi chúng ta còn trẻ hay khi chúng ta lớn tuổi. Câu “Nếu bạn tin, mọi sự đều có thể đối với người có lòng tin” (Mác-cô 9:23) đúng khi bạn 80 cũng như 18. “Như thế, chúng ta có thể tin tưởng mà nói: ‘Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ gì.’” (Do Thái 13:6).

“[Thiên Chúa] đã phán: ‘Ta sẽ không bỏ rơi ngươi,Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi’” (Do thái 13:5)—Nói cách khác, Ngài không bỏ chúng ta trong lúc tuổi già của chúng ta. Đó chính là Thiên Chúa mà tôi biết. Đó chính là Thiên Chúa đã chứng tỏ Mình cho tôi thấy năm này qua năm kia dưới tất cả mọi hoàn cảnh, và Ngài đang đứng sẵn sàng ngay lúc này để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn, bất cứ nhu cầu gì. Cho dù bạn bao nhiêu tuổi hoặc cho dù bạn cần gì, bạn luôn là mối quan tâm đặc biệt của Ngài ngay lúc này và luôn mãi.

Virginia Brandt Berg (1886–1968), một nhà truyền giáo nổi tiếng ở vào thời của bà.

By Virginia Brandt Berg

Someone asked me the other day, “Why do you so often tell your age?” Well, I think it’s wonderful how God has kept me through so many years. I’ll tell it again.—I’m in my 80th year [in 1966]!

I wouldn’t fear old age, if I were you. Some people think that old age brings on all sorts of troubles and inconveniences. There is some of that, of course, but old age can also be a glorious adventure, especially for those who have a personal relationship with Jesus. Without Jesus, I imagine my life would have been humdrum and filled with disappointments and failures, and I’ve talked to many people who are like that—people who are haunted by a sense of emptiness and futility because they don’t have faith or a living relationship with a living Jesus.

How many people do you know, especially older people, who have radiant, joyful faces? So many of the faces of old people we pass on the street are unhappy and ridden with fear, and the reason for that is their lack of faith. They don’t have an anchor in times of storm; they don’t have Jesus to depend on. There is no joy on their faces because there is no joy in their hearts. But it doesn’t have to be that way. One of my friends described the face of one lady he knew as “an old cathedral lit up for evening worship.”

I’ve met other older people who talk about what a wonderful life they are experiencing in their old age, and inevitably that positive outlook and those positive outcomes are because they have strong faith. They say, “The Lord is my light and my salvation—whom shall I fear? The Lord is the strength of my life—of whom shall I be afraid?”(Psalm 27:1) or, “I don’t fear the years! Come what may, I’m in God’s hands,” or, “God is a loving Father, and I know that all things will work together for my good because I love Him.” (Romans 8:28). What a glorious standard to live by!

A lot of people get bogged down with the cares of this life; they worry about whether or not their physical and material needs will be met in the future. “O you of little faith,” Jesus chided some of those people in His day. “Your heavenly Father knows that you need all these things. Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns; yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they?” (Matthew 6:32,26) We have this assurance: “God shall supply all [our] need according to His riches in glory by Christ Jesus.” (Philippians 4:19) When the years come upon us, God understands our needs just as well as He does when we are young, and He is just as capable of meeting them.

The Bible tells us that “Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.” (Hebrews 13:8) He and His promises don’t change with the years. They are just as true and just as much for us when we are old as when we were young. “If you can believe, all things are possible to him who believes” (Mark 9:23)will work just as well when we are 80 as it did when we were 18. “So we may boldly say: ‘The Lord is my helper; I will not fear.’” (Hebrews 13:6).

“[God] Himself has said, ‘I will never leave you nor forsake you.’” (Hebrews 13:5)—He will not fail us in our old age, in other words. That’s the God I know. That’s the God who has proven Himself to me year after year under all conditions, and He’s standing ready at this moment to meet your needs also, whatever they may be. No matter what your age and no matter what your need, you are a unique concern of His at this very moment and always.

Virginia Brandt Berg (1886–1968), was a foremost evangelist of her time.

You can read more about old age on Stars and Pearls ezine page..


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *