TÌNH YÊU HOÀN HẢO – PERFECT LOVE

Tác giả Maria Fontaine

Tình yêu của Ngài là bất diệt. nó không phải là điều gì đó chỉ tồn tại một ngày và biến mất vào ngày hôm sau. Tình yêu của Chúa Giê-su sẽ không kết thúc và không phai nhạt.

Khi nghĩ về tình yêu của Chúa Giê-su dành cho mỗi chúng ta, một số từ xuất hiện trong tâm trí của tôi: Hoàn hảo. Tự nguyện. Không điều kiện. Bất diệt.

Tình yêu của Ngài là hoàn hảo. Đó là điều duy nhất trên thế giới này tuyệt đối hoàn hảo. Có rất nhiều điều tốt, xinh đẹp và tuyệt vời nhưng không có điều gì hoàn hảo giống như tình yêu của Ngài. Chúng ta đang sống trong một thế giới không hoàn hảo, với những con người không hoàn hảo, và trong những điều kiện không hoàn hảo, nhưng tình yêu của Ngài là điều làm cho mọi thứ trở nên có thể đối với chúng ta để làm thay đổi mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Ngài hoàn hảo và vì thế tình yêu của Ngài cũng hoàn hảo.

By Maria Fontaine

His love is everlasting. It’s not something that will be here one day and gone the next. Jesus’ love will not expire or fade.

These are a few of the words that come to mind when I think about Jesus’ love for each of us: Perfect. Free. Unconditional. Everlasting.

His love is perfect. It is the only thing in the world that is absolutely perfect. There are a lot of things that are nice, beautiful, and wonderful, but nothing is perfect like His love. We live in an imperfect world, with imperfect humans, in imperfect conditions, but His love is what makes it possible for us to weather everything that life brings our way. He is perfect, and so is His love.

Tình yêu của Ngài là cho không. Đó không phải là thứ chúng ta phải làm gì đó để có được hoặc đạt được, hoặc có thể chứng tỏ chúng ta xứng đáng có được. Đó cũng là điều tốt, bởi vì tất cả chúng ta đều tội lỗi và phạm sai lầm. Nếu phải làm gì đó mới có thể có được tình yêu của Chúa Giê-su thì không ai trong chúng ta có được, bởi vì tất cả chúng ta dù nam hay nữ đều là những người yếu đuối và dễ bị cám dỗ. Chúa Giê-su, với sự khôn ngoan và sự nhìn xa trông rộng siêu phàm của Ngài, biết được điều này và lựa chọn yêu chúng ta không kèm theo điều kiện ràng buộc nào cả.

Tình yêu của Ngài là vô điều kiện. Ngài không chỉ yêu chúng ta trong những lúc tốt đẹp.

Ngài không chỉ yêu chúng ta khi chúng ta hạnh phúc, thăng tiến trong trường đời, hoặc tạo nên sự khác biệt tích cực nơi cuộc sống của những người khác. Ngài yêu chúng ta khi chúng ta thịnh vượng và khi chúng ta gặp gian nan. Ngài yêu chúng ta khi chúng ta khỏe mạnh và khi chúng ta bệnh tật. Ngài yêu chúng ta khi chúng ta làm những việc đáng cho Ngài khen ngợi, và Ngài yêu chúng ta ngay cả khi chúng ta làm những việc khiến Ngài buồn lòng. Nghĩ về việc tình yêu của Ngài không hề có một điều kiện gì thật sự kinh ngạc làm sao!

Tình yêu của Ngài là bất diệt. Đó không phải là điều gì đó nay còn mai mất. Tình yêu của Chúa Giê-su sẽ không có kết thúc và sẽ không phai nhạt. Nó không thể nào bị cướp đi hoặc bị tước mất. Nó không bị hao mòn bởi thời gian hoặc không bị lỗi thời. Nó mang tính lịch sử và truyền thống, nhưng cũng hiện đại và hợp thời. Nó đều đặn. Ngay cả trước khi chúng ta biết Ngài, Ngài đã yêu thương chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta ngay từ lúc ban sơ, và Ngài sẽ yêu chúng ta đến mãi mãi.

Tin tưởng vào việc Chúa Giê-su yêu thương bạn không chỉ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn; nó còn là một động lực ổn định trong cuộc sống của bạn. Khi bạn được bảo đảm bằng tình yêu của Ngài dành cho bạn, khi bạn trông cậy và tin tưởng vào nó, sự nhận biết ấy sẽ làm bạn vững vàng và mang đến cho bạn bình an, ngay cả khi bạn đương đầu với những chán chường, đau khổ, khó khăn hoặc bất cứ điều gì khác trong cuộc sống. Tình yêu của Ngài đủ mạnh để giúp bạn vượt qua bất cứ điều gì. Tình yêu ấy lâu bền, đáng tin cậy và mãi mãi!

His love is free. It’s not something that we have to work for, or earn‚ or somehow prove that we’re worthy of. That’s a good thing, too, because we all sin and make mistakes. If we had to earn Jesus’ love, none of us would have it, because we’re all men and women of similar weaknesses and human frailties. Jesus, in His divine foresight and wisdom, knew this and chose to love us with no strings attached.

His love is unconditional. He doesn’t only love us through the good times.

He doesn’t just love us when we’re happy, progressing in the school of life‚ or making a positive difference in the lives of others. He loves us when we’re up and when we’re down. He loves us when we’re well and when we’re sick. He loves us when we do things worthy of His praise, and He loves us even when we do things that sadden Him. To think that there isn’t even one condition to His love is truly amazing!

His love is everlasting. It’s not something that will be here one day and gone the next. Jesus’ love will not expire or fade. It can’t be stolen or forfeited. It doesn’t get old with the times or go out of style. It’s traditional and historic, but also modern and current. It’s always. Even before we knew Him, He loved us. He has loved us from the very beginning of time, and He will love us throughout eternity.

Being confident in how much Jesus loves you won’t just make you happier; it will be a stabilizing force in your life. When you are assured of His love for you, when you trust and believe in it, then that knowledge will steady and give you peace, even when you face disappointments, heartbreaks, difficulties, or anything else that life sends your way. His love is strong enough to see you through anything. It’s durable, dependable, and forever!


Comments

TÌNH YÊU HOÀN HẢO – PERFECT LOVE — 1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *