CÓ TIỀM NĂNG – GOT POTENTIAL?

Tác giả Peter Amsterdam

Một cách thực tế, bạn có trông đợi mình sẽ trở thành một người như thế nào hoặc hoàn thành được điều gì? Điều đó phụ thuộc một phần vào việc bạn định nghĩa thế nào là “thực tế.” Không ai có thể biết được khả năng của chúng ta tốt hơn Thiên Chúa, và thường thì định nghĩa của Ngài về “thực tế” chính là “tiềm năng.”

Ngài biết rõ giới hạn của chúng ta—“Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, hẳn người nhớ: ta chỉ là cát bụi” (Thánh vịnh 103:14)—nhưng Ngài cũng nhìn thấy con tim của chúng ta và luôn nhìn chúng ta với cái nhìn biết rõ chúng ta có thể trở nên người thế nào.

By Peter Amsterdam

What can you realistically expect to be or accomplish? That depends in part on how you define “realistic.” Nobody knows what we’re capable of better than God, and often His definition of “realistic” is “potential.”

He knows our limits—“He knows our frame; He remembers that we are dust”( Psalm 103:14)—but He also sees our hearts and continually looks at us from the viewpoint of what we can become.

Thiên Chúa trông đợi chúng ta làm những gì chúng ta có thể, nhưng Ngài không trông đợi chúng ta trở nên hoàn hảo. Ngài biết chúng ta sẽ không bao giờ hoàn hảo, và nếu chúng ta thông minh chúng ta sẽ nhận ra rằng thật là điều ngu xuẩn khi chúng ta cố hoặc giả vờ hoàn hảo. Chúng ta phải làm phần việc của chúng ta, nhưng phần của chúng ta không cần phải hoàn hảo—đó chính là cái hay nơi kế hoạch của Thiên Chúa!

Một khi chúng ta đón nhận Chúa Giê-su như là Đấng Cứu Độ, Ngài sẽ ở trong chúng ta. Và nếu chúng ta nhớ rằng chúng ta yếu đuối, không hoàn hảo và chẳng là gì cả nếu chúng ta không có Ngài (Gio-an 15:5). Ngài có thể giúp chúng ta vượt qua bất cứ điều gì. “Kho tàng ấy chúng tôi chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa chứ không phải từ chúng tôi.” (2 Cô-rin-tô 4:7) Sức mạnh của Ngài thể hiện trọn vẹn trong sự yếu đuối của chúng ta (2 Cô-rin-tô 12:9). Thiên Chúa thích làm những điều kỳ diệu, những điều phi thường thông qua những người không hoàn hảo nhất, ít ai nghĩ đến nhất, những người cho rằng mọi việc dường như không thể đối với họ. Ngài làm thế để chứng tỏ cho chúng ta thấy những gì Ngài có thể làm. Việc chúng ta mạnh thế nào hay tốt thế nào không bao giờ quan trọng. Điều quan trọng chính là Thiên Chúa, quyền năng và lòng nhân hậu của Ngài.

Với Thiên Chúa không có gì là không thể, và Ngài biết bất cứ điều gì xảy ra trong quá khứ hoặc cho dù những yếu đuối và thiếu xót của chúng ta có là gì, chúng ta có thể thay đổi; Ngài có thể làm chúng ta trở nên tốt hơn. Chúng ta phải học cách nhìn bản thân thông qua con mắt đức tin, thông qua viễn cảnh mà chúng ta có thể trở nên, điều mà quyền năng Thiên Chúa có thể biến đổi chúng ta trở thành, điều mà Chúa Giê-su có thể ở trong chúng ta.

Vậy nếu chúng ta không hoàn hảo thì đã sao nào! Có ai là hoàn hảo? Bạn vẫn có thể thành công trong cuộc sống nếu bạn để Thần Khí của Thiên Chúa hoạt động trong bạn và thông qua bạn. Thần Khí của Ngài sẽ lắp đầy khoảng trống của những vấn đề và những khiếm khuyết nhỏ nhặt. Thiên Chúa không đòi hỏi nơi chúng ta sự hoàn hảo để làm những điều kỳ diệu của Ngài.

Hãy để Thiên Chúa hoạt động bằng cách đừng nhìn vào những thiếu xót và những khiếm khuyết của bạn, thay vào đó, hãy trông chờ Ngài giúp bạn phát huy hết khả năng của mình khi bạn làm phần việc của bạn và tin vào lời hứa Ngài đã hứa với bạn trong Lời của Ngài.

God expects us to do what we can, but He doesn’t expect us to be perfect. He knows we’ll never be perfect, and if we’re smart we’ll realize that it’s foolish for us to try or pretend to be. We have to do our part, but our part isn’t to be perfect—and that’s the beauty of God’s plan!

Once we receive Jesus as our Savior, He lives in us. And if we will remember that we’re weak and imperfect and nothing, really, without Him,( John 15:5) He can come through and be our everything. “We have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us.”( 2 Corinthians 4:7) His strength is made perfect in our weakness.( 2 Corinthians 12:9) God loves to do amazing, extraordinary things through some of the most unlikely, imperfect people who find themselves in the most seemingly impossible situations. He does that to show us what He can do. It’s never about how good or strong we are. It’s about God and His goodness and power.

With God nothing is impossible, and He knows that no matter what has happened in the past or what our current weaknesses or lacks may be, we can change; He can make us better. We must learn to see ourselves through the eyes of faith, through the perspective of what we can become, what God’s power can transform us into, what Jesus can be in us.

So what if you aren’t perfect! Who is? You can still be a great success in life if you let the Spirit of God work in you and through you. His Spirit will fill in the gaps of the little problems and imperfections. God doesn’t need perfection from us to work His wonders.

Make room for God to work by not looking at your shortcomings and imperfections, but rather by looking to Him to help you reach your full potential as you do your part and hold Him to the promises He has made to you in His Word.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *