BÂY GIỜ VÀ MÃI MÃI – NOW AND FOREVER

Tác giả Maria Fontaine

Khi năm mới bắt đầu, rất nhiều người trông chờ với sự lo lắng những gì phía trước sẽ xảy ra với họ, gia đình, bạn bè, cũng như với thế giới. Thật yên lòng khi biết rằng dù tương lai có thế nào và cho dù bạn có thể đối mặt với bất kỳ vấn đề và khó khăn gì, Chúa Giê-su muốn giúp bạn vượt qua chúng. Nếu bạn đã đón nhận Chúa Giê-su như là Đấng Cứu Độ, bạn có thể trông cậy vào sự chăm sóc vô cùng đặc biệt của Ngài.

Tôi cảm thấy đoạn Kinh Thánh gây xúc động nhất chính là Gio-an chương 14 đến chương 17. Chúa Giê-su dành thời gian ở cùng những môn đệ thân tính nhất của Ngài, trò chuyện với họ, và động viên họ—chuẩn bị họ trước sự thật rằng không bao lâu nữa, Ngài sẽ rời khỏi thế gian này, và giải thích rằng Thần Khí của Ngài sẽ tiếp tục ở cùng họ.

By Maria Fontaine

As the New Year begins, many people are looking forward with a measure of trepidation to what lies ahead for them and their families and friends, as well as for the world in general. It’s comforting to know that whatever the future holds and whatever problems or hardships you may face, Jesus wants to help you through them. If you have received Him as your Savior, you can count on His extra special care.

I’ve found that some of the most moving passages in the Gospels are in John chapters 14 through 17. Jesus was spending time with His closest followers, talking with them, teaching them, praying for them, and encouraging them—preparing them for the fact that He would soon be leaving this physical realm, and explaining that His Spirit would continue to always be with them.

Ngài nhắc họ nhớ rằng Ngài chính là đường cho họ đến thiên đàng (Gio-an 14:6), và nói cho họ biết về những ngôi nhà tuyệt đẹp Ngài sẽ dành sẵn cho họ ở thiên đàng (Gio-an 14:2-3). Ngài hứa sẽ đáp trả những lời cầu nguyện của họ (Gio-an 14:13-14). Ngài nói cho họ biết về Thánh Thần (Gio-an 14:16, 26). Ngài hứa sẽ ban cho họ bình an siêu nhiên (Gio-an 14:27).

Ngài dạy họ tầm quan trọng của việc ở gần với Ngài về mặt tinh thần để có được sự sống Ngài muốn ban cho họ (Gio-an 15:1, 3-5). Ngài gọi họ là bạn hữu (Gio-an 15:15). Ngài kêu gọi họ chia sẻ tình yêu và chân lý của Ngài cho những người khác và hứa sẽ ban thưởng cho những gì họ làm bằng cách đáp trả những lời cầu nguyện của họ hoặc làm việc thông qua họ (Gio-an 15:8,16). Ngài hứa ban ân sủng và bình an trong cơn thử thách, và tuyên bố một cách mạnh mẽ rằng Ngài đã chiến thắng thế gian (Gio-an 1633)—“thế gian” có nghĩa là những sự độc ác đang thống trị thế giới trần tục này.

Kế đến, Ngài cầu nguyện cho những môn đệ của Ngài. “Lạy Cha, con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian (Gio-an 17:15-18).

Không dễ dàng gì sống trong thế gian và không bị chao đảo bởi “những con sóng” của những rắc rối nơi thế gian, nhưng điều đó không phải là không thể. Bí quyết chính là hướng mắt nhìn về Chúa Giê-su, “Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin” (Do thái 12:2) và tin tưởng rằng Ngài sẽ giữ cho bạn nổi trên mặt nước (Mát-thêu 14:25-31).

Ngài đã hứa sẽ ở bên bạn bây giờ và mãi mãi, trong lúc thịnh vượng và gian nan (Do thái 13:5), và không có gì có thể tách bạn ra khỏi sự quan tâm chăm sóc đầy yêu thương của Ngài (Rô-ma 8:337-39).

He reminded them that He was their passage to heaven, (John 14:6) and told them about the beautiful mansions He would make ready for them there. (John 14:2–3 ) He promised to answer their prayers John 14:13–14). He told them about the Holy Spirit (John 14:16, 26). He promised them supernatural peace (John 14:27).

He taught them the importance of remaining close to Him in spirit in order to have the kind of life He wanted for them (John 15:1,3–5). He called them His friends (John 15:15). He challenged them to share His love and truth with others, and promised to reward them for doing so by answering their prayers and working through them (John 15:8, 16). He promised grace and peace through tribulation, and confidently proclaimed that He had overcome the world (John 16:33)—“the world” meaning the godlessness that prevails in this temporal world.

Then He prayed for His disciples. “Father, I do not pray that You should take them out of the world, but that You should keep them from the evil one [the Devil]. They are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them by Your truth. Your word is truth. As You sent Me into the world, I also have sent them into the world.” (John 17:15–18)

It’s not easy to live in the world and not be tossed about by the “waves” of this world’s woes, but it is not impossible. The secret is to keep your eyes on Jesus, “the author and finisher of our faith,” (Hebrews 12:2)1 and to trust Him to keep you afloat (Matthew 14:25–31).

He has promised to be with you now and forever, through thick and thin (Hebrews 13:5), and nothing can separate you from His loving care (Romans 8:37-39).


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *