11 LỜI KHUYÊN ĐỂ NHỮNG QUYẾT TÂM THÀNH HIỆN THỰC – 11 TIPS Making Resolutions Realities

1. Liệt kê những mục tiêu và chọn ra ba đến năm mục tiêu hàng đầu quan trọng nhất đối với bạn. Trong quá trình thực hiện, cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn. Ngài biết rõ nhất.

2. Hãy thực tế. Để đạt được mục tiêu bạn cần phải cố gắng, nhưng mục tiêu ấy phải nên thực hiện được. Xác định khoảng thời gian bao lâu đạt được mục tiêu.

1. Make a list of your goals and select the top three to five that are the most important to you. Pray for God’s guidance in the process. He knows best.

2. Be realistic. Reaching for a goal should stretch you, but it should also be doable. Decide on a reasonable time frame for reaching each goal.

3. Đừng cố làm tất cả mọi thứ một lần một. Tập trung vào mục tiêu hàng đầu trong một khoảng thời gian xác định. Sau đó chuyển sang mục tiêu số hai trong khi tiếp tục duy trì trong tiến trình hướng đến mục tiêu thứ nhất và cứ như thế.

4. Cầu nguyện. Lời cầu nguyện mang đến sự giúp đỡ thuộc về tinh thần mà bạn cần để đạt được những mục tiêu của bạn.

5. Hành động cùng với Thiên Chúa. Sự thay đổi có liên quan đến việc vượt qua được những suy nghĩ và những thói quen hành động thuộc về quá khứ. Điều này không bao giờ dễ dàng, nhưng sự thay đổi tốt hơn là có thể nếu bạn xin Chúa giúp đỡ và làm theo sự chỉ dẫn của Ngài. “Với Chúa không có gì là không thể” (Lu-ca 1:37).

6. Lập biểu đồ tiến bộ. Theo dõi những gì bạn đã làm được, sử dụng nhật ký hoặc biểu đồ. Lưu lại và thỉnh thoảng xem lại sẽ có thể giúp bạn xác định những điểm yếu.

7. Nhận sự giúp đỡ từ người khác. Chia sẻ kế hoạch của bạn với bạn bè và nhờ họ giúp đỡ. Việc có trách nhiệm với ai đó giúp bạn có thêm động lực để kiên trì với những quyết tâm của mình trong những lúc khó khăn.

8. Đừng chán nản trước sai lầm của mình. Bạn sẽ gặp phải những thất bại và những ngày “tồi tệ”. Hãy xem những lúc ấy như một lời nhắc nhở rằng bạn không thể nào tự mình có thể làm được. Hãy đến gần hơn với Chúa và cậy dựa nhiều hơn vào sự giúp đỡ của Ngài. Ngày mai sẽ là một cơ hội mới để làm mọi việc tốt hơn!

9. Hãy kiên trì dù có kéo dài. Nếu bạn thật sự nghiêm túc về việc muốn thay đổi, bạn phải kiên trì cho đến cuối cùng cho dù nó có mất thời gian bao lâu.

10. Hình dung sự chiến thắng. Thỉnh thoảng hãy hình dung cuộc sống của bạn sẽ thế nào một khi mục tiêu của bạn được đạt tới. Hãy tưởng tượng những lợi ích bạn sẽ đạt được, và bạn sẽ hữu ích hơn, khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn thế nào.

11. Hãy tự thưởng cho mình mỗi khi đạt được mục tiêu. Phần thưởng thật sự chính là cảm giác thành tựu và những lợi ích bạn sẽ trải nghiệm được từ sự thay đổi mà bạn có được, nhưng một sự đối đãi thực tế kèm theo một mục tiêu cụ thể sẽ làm cho nó trở nên thú vị hơn.

“Không ai có thể quay lại và bắt đầu lại từ đầu, nhưng bất cứ ai cũng có thể bắt đầu hôm nay và làm nên một kết cuộc mới.”—Maria Robinson

3. Don’t try to do everything at once. Focus on your top goal for a set period of time. Then move to goal number two, while maintaining the progress made toward reaching the first one, and so on.

4. Pray. Prayer brings into play the spiritual help you need to reach your goals.

5. Work with God. Change involves overcoming past thought and behavioral patterns. This is never easy, but change for the better is possible if you ask God to help and follow His lead. “With God nothing will be impossible.”1

6. Chart your progress. Keep track of how far you’ve come, using a journal or chart. Keeping records and reviewing them periodically can also help you to identify weak spots.

7. Get help from others.

Share your plan with a friend and ask for his or her help. Being accountable to someone will give you added incentive to stick to your resolutions even when it’s tough.

8. Don’t be discouraged by your mistakes. You will have some setbacks and “off” days. Take these lows as a reminder that you can’t do it on your own. Draw closer to God and depend more on His help. Tomorrow is a fresh chance to do better!

9. Be in it for the long haul. If you are truly serious about making a change, you will be willing to see it through, no matter how long it takes.

10. Visualize victory. Periodically visualize what your life will be like once your goal is reached. Picture the advantages you will gain and how much happier, healthier, or more productive you will be.

11. Reward yourself for each goal you reach. The real reward will be the feeling of accomplishment and the benefits you’ll experience from the change you’ve made, but having a physical treat attached to a specific goal can make it even more enjoyable.

“Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending.” —Maria Robinson


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *