LEO LÊN ĐỈNH VINH QUANG – The Climb to Victory

CHÚA GIÊ-SU VỚI TÌNH YÊU

Đường núi gồ ghề không thể làm chùn bước người leo núi kiên quyết; anh ta say mê sự thử thách. Không có gì có thể ngăn anh ta tiến lên cho đến khi đạt được mục tiêu. Không một nghịch cảnh nào có thể khiến anh ta quay đầu trở lại. Khi nhìn thấy vách đá cheo leo phía trước, anh ta không tập trung chú ý vào sự hiểm nguy nhưng vào mủi chân và rìa đá hẹp sẽ dẫn anh ta lên đến đỉnh. Anh ta không bị chùn bước trước những khó khăn gian khó xung quanh hoặc những thiệt hại mất mát nơi cơ thể mà việc leo núi có thể gây ra; anh ta tiến lên bằng ý chí quyết thắng.

Có rất nhiều những trở ngại phải vượt qua trong cuộc sống, nhưng mỗi một trở ngại con chế ngự được chính là một trở ngại khác khác ở phía sau con. Khi đường đi gian nan, hãy dựa vào Ta. Hãy để Ta dẫn đường và hướng dẫn con leo lên những vách đá cheo leo. Ta biết rõ tất cả những điểm nguy hiểm và làm thể nào để vượt qua nó. Cùng nhau chúng ta sẽ vượt qua mỗi một trở ngại, cùng nhau chúng ta sẽ lên tới đỉnh, và cùng nhau chúng ta sẽ cắm lá cờ chiến thắng!

FROM JESUS WITH LOVE

The rugged climb doesn’t dissuade the determined mountain climber; he revels in the challenge. Nothing can stop him from pressing on until he reaches his goal. No adversity can cause him to turn back. When he looks at the steep cliffs ahead, he doesn’t focus on the danger but on the toeholds and narrow rock ledges that will take him to the peak. He isn’t held back by the harshness of his surroundings or the toll the climb is taking on his body; he is propelled onward and upward by the thought of triumph.

There are many obstacles to surmount in life, but each one you conquer is another one behind you. When the going gets tough, lean on Me. Let Me lead the way and guide you up the rugged cliffs. I know all the danger spots and how to get past them. Together we will surmount each obstacle, together we will reach the summit, and together we will plant the flag of victory!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *