NHỮNG THỜI CỦA CUỘC SỐNG – THE SEASONS OF LIFE

Suy ngẫm dựa trên giảng viên 3:1-8

Tác giả Abi F. May

Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời…
Tạ ơn Chúa về những lúc trong cuộc sống của con, mỗi một thời đều có vẻ đẹp riêng của nó.
“Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ”— Thánh vịnh 118:24

Một thời để chào đời, một thời để lìa thế…
Tạ ơn Chúa về món quà sự sống, và tạ ơn Ngài vì một ngày nào đó con sẽ rời sự sống đời này để đến sự sống đời sau, được mang đi trong tình yêu của Ngài.
“Số phận con ở trong tay Ngài”—Thánh vịnh 31:16

A meditation on Ecclesiastes 3:1–8

By Abi F. May

To everything there is a season, a time for every purpose under heaven…
Thank You, God, for the seasons of my life, each having its own special beauty.
“This is the day the Lord has made; we will rejoice and be glad in it.”—Psalm 118:24

A time to be born, and a time to die…
Thank You for the gift of life, and thank You that one day I will pass from this life to the next, carried onwards through Your love.
“My times are in Your hand.” —Psalm 31:15

Một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây…
Tạ ơn Chúa về cả thành công và thất bại; những trải nghiệm gian khó nhưng chính là người thầy trung thành.
“Chúa giúp con người bước đi vững chãi, ưa chuộng đường lối họ dõi theo. Dầu họ có vấp cũng không ngã gục, bởi vì đã có Chúa cầm tay.”—Thánh vịnh 37:23-24

Một thời để giết chết, một thời để chữa lành…
Tạ ơn Ngài vì những bệnh tật và những gian nan khác mà Ngài đã để xảy đến trong cuộc sống của con, nhờ thế con có thể cậy dựa vào Ngài hơn. Tạ ơn Ngài đã giúp con vượt qua tất cả.
“Những ai kính sợ danh Ta, Mặt Trời Công Chính sẽ mọc lên với đôi cánh chữa lành.” –Ma-la-khi 4:2

Một thời để phá đổ, một thời để xây dựng…
Có những chán chường và thất vọng; tạ ơn Ngài vì nó đã tạo cơ hội cho những điều tốt đẹp hơn.
“Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định.”—Rô-ma 8:28

Một thời để khóc lóc, một thời để vui cười…
Tạ ơn Chúa về những lúc vui và những lúc buồn, vì ánh mặt trời được cảm kích hơn sau cơn bão.
“Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo.”—Thánh vịnh 30:6

Một thời để than van, một thời để nhảy múa…
Tạ ơn Ngài cho dù đau buồn trước sự mất mát những người yêu thương, con có thể có được sự ủi an khi biết rằng họ đang hạnh phúc nơi thiên đàng và chúng con sẽ lại được họp mặt.
“Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu.”—Thánh vịnh 30:11

Một thời để quăng đá, một thời để lượm đá…
Tạ ơn Ngài vì những thay đổi nhắc nhở con rằng Ngài là Đấng duy nhất trung kiên trong cuộc sống của con.
“[Không có gì] có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giê-su Chúa chúng ta.”—Rô-ma 8:38-39

Một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn…
Tạ ơn Ngài về những người bạn và những người thân yêu, và tạ ơn Ngài về những lúc cô đơn, qua đó, con cảm nhận được sự ủi an mà chỉ có Ngài mới có thể ban.
“Thiên Chúa của thời thái cổ là một nơi ẩn náu; dưới đất này, cánh tay Người đã hành động từ xưa.”—Đệ nhị luật 33:27

Một thời để tìm kiếm, một thời để đánh mất…
Tạ ơn Ngài vì những lúc thịnh vượng cũng như những lúc gian nan, mỗi một lúc đều dạy con biết cảm kích những ơn lành con có đư.
“Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng Đức Chúa!”—Gióp 1:21

Một thời để giữ lại, một thời để vất đi…
Xin giúp con từ bỏ sự kiêu ngạo, ích kỷ, và những lỗi lầm khác nơi tâm hồn. Cho dù tương lai có thế nào, xin giúp con biết luôn bám chặt vào những gì quý giá nhất—Ngài, tình yêu và sự thật của Ngài.
“Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành.”—Phi-líp-phê 1:6

Một thời để xé rách1, một thời để vá khâu…
Ngay cả khi con lạc lối, Ngài không bao giờ rút lại tình yêu của Ngài. Lòng thương xót và ơn tha thứ của Ngài luôn làm con muốn trở nên tốt hơn.
“Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính, sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.”—1 Gio-an 1:9

Một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng…
Tạ ơn Ngài vì luôn lắng nghe những khó khăn của con, cho con giải pháp, và đặt con vào con đường tích cực. Xin giúp con có thể như thế đối với những người khác.
“Mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói.”—Gia-cô-bê 1:19

Một thời để yêu thương, một thời để thù ghét…
Xin giúp con biết tha thứ cho những ai có lỗi với con – “yêu người tội lỗi nhưng ghét tội lỗi”—như Ngài đã làm thế với con.
“Phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Giê-su.”—Ê-phê-sô 4:32

Một thời để gây chiến, một thời để làm hòa…
Chiến tranh sẽ ở bên chúng con một khi ma quỷ còn ở thế gian này, nhưng tạ ơn Ngài vì có một ngày, Ngài đặt dấu chấm hết cho tất cả. Trong khi chờ đến lúc ấy, xin giúp con là người hòa giải.
“Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.”—Mát-thêu 5:9

A time to plant, and a time to pluck what is planted…
Thank You for both success and failure; experience is a hard but faithful teacher.
“The steps of a good man are ordered by the Lord. Though he fall, he shall not be utterly cast down; for the Lord upholds him with His hand.”—Psalm 37:23–24

A time to kill, and a time to heal…
Thank You for the sicknesses and other troubles that You have allowed in my life, so that I could rely more on You. Thank You for bringing me through them all.
“To you who fear My name the Sun of Righteousness shall arise with healing in His wings.” —Malachi 4:2

A time to break down, and a time to build up…
There have been disappointments and losses; thank You for how they have made room for better things.
“We know that all things work together for good to those who love God.”—Romans 8:28

A time to weep, and a time to laugh…
Thank You for seasons of sorrow and of joy, for the sunshine that is even more appreciated after a storm.
“Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning.”—Psalm 30:5

A time to mourn, and a time to dance…
Thank You that despite the sadness I feel at the loss of loved ones, I have the enduring comfort of knowing they are happy in heaven and we will be together again.
“You have turned for me my mourning into dancing.” —Psalm 30:11

A time to cast away stones, and a time to gather stones…
Thank You for changes, which remind me that You are the one constant in my life.
“[Nothing] shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord.” —Romans 8:38–39

A time to embrace, and a time to refrain from embracing…
Thank You for the company of friends and loved ones, and thank You also for times of loneliness when I experience the comfort that You alone can give.
“The eternal God is your refuge, and underneath are the everlasting arms.”—Deuteronomy 33:27

A time to gain, and a time to lose…
Thank You for the times of need as well as the times of prosperity, each in their own way teaching me to appreciate my blessings.
“The Lord gave, and the Lord has taken away; blessed be the name of the Lord.”—Job 1:21

A time to keep, and a time to throw away…
Help me to let go of pride, selfishness, and other sins of the heart. Whatever the future holds, help me to hold onto what are most precious—You and Your love and truth.
“He who has begun a good work in you will complete it.”—Philippians 1:6

A time to tear,1 and a time to sew…
Even when I go astray, You never withdraw Your love. Your mercy and forgiveness make me want to do better.
“If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.”—1 John 1:9

A time to keep silence, and a time to speak…
Thank You for always being there to listen to my problems, offer solutions, and put me on a positive path. Help me to be more like that with others.
“Let every man be swift to hear, slow to speak.”—James 1:19

A time to love, and a time to hate…
Help me to forgive those who wrong me—to “love the sinner but hate the sin”—as You do with me.
“Be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, just as God in Christ forgave you.”—Ephesians 4:32

A time of war, and a time of peace.
War will be with us as long as evil exists in this world, but thank You that one day You will put a stop to all that. In the meantime, help me to be a peacemaker.
“Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God.”—Matthew 5:9 KJV

1. In Bible times, tearing one’s garment was a sign of grief or repentance.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *