LỜI TÂM TÌNH – NO EXIT?

Tác giả Curtis Peter Van Gorder

Trong lớp văn học thời trung học, chúng tôi có học tác phẩm Không Tồn Tại của tác trả Jean – Paul Sartre, trong đó, những người ở nơi địa ngục bị giam trong một căn phòng và không có gì để làm ngoại trừ những cuộc bàn luận vô bổ, vô nghĩa.

Trong bài viết “Cánh cửa màu xanh” của D.B.B, địa ngục giống như bệnh viện bóng loáng gồm những căn phòng đầy người làm những công việc giống với những việc họ đã làm ở thế gian, nhưng không hề có hy vọng đạt được bất cứ điều gì đáng giá: những nhà khoa học tham gia vào những cuộc thử nghiệm liên tục vốn chẳng đi đến kết quả gì, những người lính chiến đấu trong những cuộc chiến không bao giờ chấm dứt, những chuyến xe lửa không bao giờ đến được ga đến, những tên lửa không bao giờ được phóng lên. Không có việc gì hoàn thành cả. Trong Inferno, phần đầu tiên của thiên anh hùng ca Date, A Divine Comedy, một phần của địa ngục được miêu tả như một dãy núi dài vô tận mà một người phải trèo qua hết đỉnh này đến đỉnh khác.

By Curtis Peter Van Gorder

In my high school literature class we studied the Jean-Paul Sartre play No Exit, in which hell’s occupants are confined to a room and have nothing to do but engage in fruitless, pointless discussions.

In D.B.B’s article “The Green Door,” hell is a polished hospital-like facility with rooms full of people involved in much the same work they did on earth, but without any hope of achieving anything worthwhile: scientists engage in endless experiments that bear no results, soldiers fight battles that never end, trains never reach their destinations, and rockets don’t make it off the ground. Nothing ever gets done. In Inferno, the first part of Dante’s epic poem A Divine Comedy, part of hell is pictured as an endless mountain range that one must keep climbing, one peak after another.

Nhưng thiên đàng thì hoàn toàn trái ngược. Theo Kinh Thánh, cũng như lời chứng nhận của những người đã trải qua khoảnh khắc sống còn, trong đó, họ được chứng nhận là đã chết lâm sàng trong thời gian ngắn trước khi sống lại, thiên đàng là một nơi bận rộn, với những công việc có ích được hoàn thành bởi những người mãn nguyện. Đây chính là sự tương phản rõ rệt với nhận thức sai lầm rất phổ biến rằng những người được ban ơn sẽ trải qua sự vĩnh cửu trôi trên mây và trong tiếng đàn xập xình vu vơ.

Và niềm vui chúng ta trông đợi nơi thiên đàng có thể bắt đầu ngay bây giờ. Trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giê-su cầu nguyện với Chúa Cha: “Nước Cha trị đến. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (Mát-thêu 6:10). Và một lần khác, khi được hỏi khi nào nước Thiên Chúa sẽ đến, Ngài đã nói: “Triều đại Thiên Chúa không đến như điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: ‘Ở đây này!’ hay ‘Ở kia kìa!’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lu-ca 17:20-21). Nói cách khác, nước Thiên Chúa đang ở trong tâm hồn của chúng ta—hoặc sẽ có thể.

Tự điển Webster bản 1828 định nghĩa “cuộc sống” như là: “Những sự vui thú hoặc ơn lành của cuộc sống hiện tại; hạnh phúc tột cùng; hạnh phúc vĩnh cửu nơi thiên đàng.” Một lần nữa, nó ở ngay trước mắt và ở ngay nơi này.

Tông đồ Gio-an nói về điều này theo cách gần gủi hơn: “Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Đức Giê-su Cứu Thế” (Gio-an 17:3).

Nhận biết Chúa Giê-su một cách riêng tư chính là nếm thử Thiên đàng.

Như vậy, có một con đường thoát ra khỏi sự phù phiếm và không chắc chắn, Chúa Giê-su có thể cho chúng ta mục đích và ý nghĩa mới. Tất cả bắt đầu khi chúng ta để Ngài đến trong cuộc sống của chúng ta.

But heaven is just the opposite. According to the Bible, as well as the testimonies of hundreds of people who have had documented life-after-death experiences in which they were clinically dead for a short time before being revived, heaven is a busy place, with fruitful work being done by fulfilled people. This is in stark contrast to the popular misconception of the blessed spending eternity floating on clouds and idly strumming harps.

And the joy we look forward to in heaven can begin right now. In the Lord’s Prayer, Jesus prays to God the Father, “Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven.” (Matthew 6:10) And another time, when asked when the kingdom of God would come, He said, “The kingdom of God does not come with observation, for indeed, the kingdom of God is within you.” (Luke 17:20-21) In other words, it’s already here in our hearts—or can be.

The 1828 edition of Webster’s Dictionary defined “life” as: “The enjoyments or blessings of the present life; supreme felicity; eternal happiness in heaven.” Again, it’s both here and now, and there and then.

The apostle John makes it more personal by saying, “This is eternal life, that they may know You, the only true God, and Jesus Christ whom You have sent.”( John 17:3)

To know Jesus personally is to have a taste of heaven.

So there is an exit, a way out of futility and uncertainty. Jesus can give us new meaning and purpose. It all begins when we let Him into our lives.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *