Những giọt nước mắt nơi thiên đàng – Tears in Heaven

Tác giả D.B.B

Kinh Thánh thường nói sẽ không có nước mắt nơi thiên đàng. Khi chúng ta vào thiên đàng và đối diện với Thiên Chúa, chắc chắn tất cả chúng ta sẽ rơi lệ đôi chút về những lỗi lầm chúng ta đã phạm và những cơ hội chúng ta đã bỏ qua, cùng với những người thương yêu mà chúng ta ước lẽ ra mình nên yêu thương nhiều hơn hoặc đối xử tử tế hơn. Tất cả chúng ta đều có điều gì đó cảm thấy hối tiếc và hổ thẹn.

Nhưng chẳng phải Thiên Chúa nhân từ và yêu thương thật tuyệt vời sao? Ngài nói Ngài sẽ lau sạch tất cả nước mắt. “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ” (Khải huyền 21:4).

Kinh Thánh nói: “Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta (Rô-ma 8:18). Khi chúng ta nghĩ về điều ấy, nó giúp chúng ta chịu đựng được những gì chúng ta đang trải qua lúc này.

“Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo” (Thánh vịnh 30:5). “Một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời (2 Cô-rin-tô 4:17).

Quote: “Earth has no sorrow that Heaven cannot heal.”—Thomas Moore (1779–1852)

Không một đau khổ nào nơi Thế gian mà Thiên đàng không thể chữa lành.”—Thomas Moore (1779-1852)

By D.B.B

The Bible doesn’t say there aren’t going to be any tears in heaven. When we get to heaven and face God, we will no doubt all have a few tears to shed for mistakes we made and opportunities we missed and loved ones that we’ll wish we’d loved more and been kinder to. We will all have something to be sorry about and ashamed of then.

But isn’t God wonderfully loving and merciful? He says He’s going to wipe away all those tears. “God will wipe away every tear from their eyes.” (Revelation 21:4)

The Bible says, “The sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us.”( Romans 8:18) When we think about that, it helps us bear some of the things we have to go through now.

“Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning.”(Psalm 30:5) We need to keep our eyes on Jesus and the end of life’s road. “For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory.” (2 Corinthians 4:17)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *