TRÔNG ĐỢI THIÊN ĐÀNG – LOOKING FORWARD TO HEAVEN

Bài Luyện Tập Thuộc Về Tinh Thần

Chương 11 trong sách Do Thái liệt kê một số anh hùng và nữ anh hùng cùa lòng tin.

Có một điều mà những người nam người nữ này giống nhau chính là họ “trông đợi thành có nền móng do chính Thiên Chúa vẽ mẫu và xây dựng” (Do thái 11:10). Họ không chú ý vào những hoàn cảnh hiện tại, nhưng về phần thưởng thuộc về thiên đàng. Đó là lý do họ có thể chịu đựng những thử thách và những đau khổ (Do thái 11:26, 35).

Điều này có một áp dụng thực tiễn dành cho chúng ta. Rất dễ trở nên trĩu nặng với những lo toan về cuộc sống hằng ngày khiến chúng ta quên mất những gì đang chờ đợi chúng ta nơi phía cuối con đường. Mặt khác, việc suy nghĩ nhiều hơn về thiên đàng giúp chúng ta chịu đựng được một số những điều chúng ta đang phải trải qua; vì thế chúng ta khôn ngoan để chú ý lời khuyên của câu Kinh thánh; “Hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới” (Cô-lô-xê 3:2).

A spiritual exercise

The eleventh chapter of Hebrews lists some heroes and heroines of faith.

One thing these men and women had in common was that they “waited for the city whose builder and maker is God.”( Hebrews 11:10) Their focus wasn’t on their immediate circumstances, but on the heavenly reward. That’s how they were able to endure the tests and tribulations they went through. (Hebrews 11:26, 35)

This has practical applications for us. It’s easy to become so weighed down with the concerns of daily living that we lose sight of what’s waiting for us at the end of the road. On the other hand, thinking more about heaven helps us to bear some of the things we have to go through now, so we’re wise to heed the scriptural advice, “Set your mind on things above, not on things on the earth.” (Colossians 3:2)

Tìm một nơi thinh lặng cho bài luyện tập này, bên ngoài thiên nhiên nếu có thể. Có thể bạn muốn bắt đầu bằng việc đọc về thiên đàng trong hai chương cuối của sách Khải huyền, chương 21 và 22, cho chúng ta biết về điều gì đang chờ đợi chúng ta. Sau đó, hãy nghĩ về những khía cạnh của thiên đàng, ví dụ như:

 • Sẽ không có nước mắt, đau đớn, bệnh tật và buồn phiền (Khải huyền 21:4).
 • Thiên đàng là một nơi của niềm vui (I-sai-a 35:10).
 • Chúng ta sẽ được đoàn tụ với những người chúng ta yêu thương (2 Cô-rin-tô 5:8; Khải huyền 7:9).
 • Chúng ta sẽ sống torng một môi trường hoàn hảo (Khải huyền 7:9).
 • Tất cả những nhu cầu của chúng ta sẽ được đáp ứng (Khải huyền 7:16).
 • Sẽ không còn sự chết nữa (Gio-an 11:25-26).
 • Chúng ta sẽ được ban thưởng cho những điều tốt đẹp chúng ta đã làm (Mát-thêu 16:27).
 • Chúng ta sẽ có một thân xác mới không phải gánh chịu những bệnh tật mà chúng ta phải chịu lúc này (Phi-líp-phê 3:20-21; Lu-ca 24:36-40).
 • Chúng ta sẽ gặp mặt đối mặt với Chúa Giê-su và hiểu biết về Ngài như Ngài biết về chúng ta (1 Cô-rin-tô 13:12; 1 Gio-an 3:2).

Dường như là một ý kiến hay khi nói về thiên đàng, suy ngẫm về thiên đàng và đọc về thiên đàng, bởi vì đó là nơi chúng ta sẽ trải qua sự bất diệt. Đó là một nơi quan trọng—ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta. Vì thế hoàn toàn tự nhiên khi muốn biết xem nó thế nào và chúng ta sẽ thế nào khi chúng ta đến đó.

—D.B.B

Find a quiet place for this exercise, outside in nature if possible. You may want to start by reading about heaven from the last two chapters of the Bible, Revelation 21 and 22, which give an idea of what is waiting for us. Then think about some of the aspects of heaven, like these:

 • There will be no tears, pain, sickness, or sorrow (Revelation 21:4).
 • Heaven is a place of joy (Isaiah 35:10).
 • We will be reunited with our loved ones (2 Corinthians 5:8; Revelation 7:9).
 • We will live in a perfect environment (Revelation 21:23).
 • All of our needs will be filled (Revelation 7:16).
 • There will be no more death (John 11:25–26).
 • We will be rewarded for our good works (Matthew 16:27).
 • We will have a new body that does not bear the disabilities we may have now (Philippians 3:20–21; Luke 24:36–40).
 • We will meet Jesus face to face and get to know Him as He knows us (1 Corinthians 13:12; 1 John 3:2).

It certainly seems like a good idea to talk about heaven, meditate about heaven and read about heaven, because, after all, that’s where we’re going to spend eternity. It’s an important place—our eternal home. So it’s only natural to want to know what it’s like and what we’re going to be like when we get there.

—D.B.B


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *