BƯỚC QUA – PASSING THROUGH

Tôi là một tạo vật của một ngày, bước qua cuộc sống như một mũi tên lao trong không trung. Tôi là thần khí đến từ Thiên Chúa và trở lại với Thiên Chúa. Tôi muốn biết một điều—đường đến thiên đàng.—John Wesley

Thế gian chỉ là một nhà trọ lớn, nơi chúng ta chỉ ở một hoặc hai đêm, và sau đó ra đi; thật điên rồ khi hướng lòng mình về nhà trọ mà quên đi quê nhà của chúng ta?—Thomas Watson

I am a creature of a day, passing through life as an arrow through the air. I am a spirit come from God and returning to God. I want to know one thing—the way to heaven.—John Wesley

The world is but a great inn, where we are to stay a night or two, and be gone; what madness is it so to set our heart upon our inn, as to forget our home?—Thomas Watson

Hãy để lại phía sau những gì tốt để đổi lại sự vĩnh cửu—Châm ngôn Tây Ban Nha

Sự chết chính là sự tốt nghiệp một cấp học. Đó chính là sự giải thoát, tốt nghiệp, thăng tiến của chúng ta. Ra trường! Chúng ta hoàn tất việc học của chúng ta ở cấp độ này, và bước lên một cấp khác.—D.B.B

Thân xác của Banjamin Franklin, Printer, giống như bìa của một quyển sách cũ, những trang bên trong đã rách và sờn vào những chữ in và những chữ mạ… Tuy vậy, Tác Phẩm không bao giờ bị đánh mất; như ông đã tin, vì nó sẽ được xuất hiện một lần nữa trong ấn phẩm mới và đẹp hơn, được chỉnh sửa lại bởi chính Tác Giả.—Benjamin Franklin, lời viết trên bia mộ vào năm ông 22 tuổi.

Một ngày nào đó, bạn sẽ đọc trên những trang báo rằng D.L Moody, Tây Northfield đã qua đời. Đừng tin những lời ấy. Ngay lúc ấy, tôi sẽ sống động hơn ngay cả lúc này. Tôi sẽ lên cao hơn; thoát khỏi ngôi nhà bằng đất sét cũ này để vào ngôi nhà vĩnh cửu, một thân xác mà sự chết không thể chạm tới.—Dwight L. Moody

Đây chính là hy vọng của tất cả mọi thế hệ—rằng thành phố vàng pha lê tuyệt vời được miêu tả trong Khải huyền chương 21 và 22, nơi mà chúng ta sẽ cư ngụ cùng với Thiên Chúa mãi mãi. Ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta sẽ là một nơi đẹp lộng lẫy, hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của con người.—D.B.B

Leave behind what is simply good in exchange for the eternal.—Spanish proverb

Death is graduation from this grade. It’s our release, our graduation, our promotion. School is out! We’ve finished our schooling in this grade, and we pass on to the next one.— D.B.B

The body of Benjamin Franklin, Printer, like the cover of an old book, its contents torn out and stripped of its lettering and gilding, lies here. … Yet the Work itself shall not be lost; for it will, as he believed, appear once more in a new and more beautiful edition, corrected and amended by the Author.—Benjamin Franklin, written at age 22 as a possible epitaph.

Some day you will read in the papers that D.L. Moody, of East Northfield, is dead. Don’t you believe a word of it. At that moment I shall be more alive than I am now. I shall have gone up higher, that is all; out of this old clay tenement into a house that is immortal, a body that death cannot touch.—Dwight L. Moody

This is the hope of all ages—that wonderful crystal-golden city described in Revelation chapters 21 and 22, where we shall dwell with God forever. Our eternal home will be a place of such resplendent beauty that it is completely beyond the imagination of man.— D.B.B


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *