Be a Maximizer – LÀM NGƯỜI HIỆU QUẢ

be a MAXIMIZER
Ronan Keane

Dường như có ba nhóm người chính khi nói đến mức độ cống hiến và sự sáng tạo, đạo đức làm viêc, và họ có thể hoàn thành công việc thế nào.

Ba nhóm này là kém hiệu quả, bình bình và hiệu quả. Những người kém hiệu quả cố tránh né công việc, những người bình bình chỉ làm những gì cần làm để duy trì hiện trạng, nhưng những người hiệu quả sẵn sàng và sẵn lòng đi xa hơn; họ tập trung đến việc tiến đến gần mục tiêu của họ, ngay cả khi họ biết nó tốn thời gian và sức lực.

Những người hiệu quả chính là tinh hoa của vụ gặt. Họ chủ động và luôn tiên phong, là những người đầu tiên đáp ứng lại nhu cầu và thích ứng với những sự thay đổi, và nổ lực hết sức khi làm bất cứ điều gì. Không có gì bất ngờ khi những người hiệu quả thường thành công hơn những người cùng hoàn cảnh nhưng ít quyết tâm hơn.

Không có một công thức đơn giản nào để trở thành một người hiệu quả, nhưng có một số nguyên tắc căn bản áp dụng gần như phổ biến.

By Ronan Keane

Most people, it seems, fall into one of three broad groups when it comes to their level of dedication and initiative, their work ethic, and how much they’re able to accomplish.

These three groups are the minimizers, the maintainers, and the maximizers. Minimizers do as little as they can get away with, and maintainers do only what is needed to maintain the status quo, but maximizers are ready and willing to go the distance; they are focused on moving closer to their goal, even though they know it will cost them in time and energy.

Maximizers are the cream of the crop. They take initiative, are proactive, are the first to respond to a need or adapt to changing circumstances, and give their best at whatever they do. It comes as no surprise, then, that maximizers are generally more successful than their less committed counterparts.

There is no simple formula for becoming a maximizer, but there are some basic principles that apply almost universally.

Dùng thời gian

Những người hiệu quả không nhìn đồng hồ. Để trở thành người hiệu quả, chúng ta phải sẵn lòng làm việc nhiều hơn và vất vả hơn, trong giới hạn hợp lý, và đôi khi phải làm việc trong những điều kiện không được lý tưởng. Vua Sa-lô-môn của Ít-ra-en, một người hiệu quả khi có rất nhiều việc khác nhau phải làm: những công trình xây dựng, theo đuổi sự khôn ngoan và (có lẽ không khôn ngoan lắm) có rất nhiều vợ và thê thiếp, đã nói thế này: “Kẻ lười biếng thèm muốn mà chẳng được gì, người chuyên cần muốn chi cũng được thỏa mãn” (Châm ngôn 13:4), và “Đầu mùa đông, kẻ lười không lo cày cấy, đến mùa gặt, nó tìm kiếm cũng uổng công” (Châm ngôn 20:4).

Tìm ra sự cân bằng chính là điều thiết yếu. Mục tiêu không phải là trở thành một người nghiện công việc, nhưng nếu chúng ta muốn đạt được kết quả tối đa từ bất kỳ công việc gì, điều hoàn toàn hợp lý chính là chúng ta cần phải làm hơn những gì cần thiết.

Có đạo đức nghề nghiệp và tính kỷ luật

Trao dồi đạo đức nghề nghiệp, thói quen tốt trong cách thức làm việc, và tính kỷ luật chính là những điều cốt yếu để trở thành một người hiệu quả. Chúng ta nên tìm kiếm cơ hội để làm mới quyết tâm của mình để trở nên ưu tú thông qua việc không ngừng thách thức bản thân để phát huy và phát triển. Những thói quen làm việc tốt như: lên kế hoạch trước, sắp xếp điều ưu tiên, phân công công việc cách khôn ngoan, học hỏi từ những sai lầm, và linh hoạt.

Những người hiệu quả có một mục tiêu. Họ ra sức hoàn thành vượt chỉ tiêu và họ nhận ra rằng để làm được họ cần phải hy sinh.

Chia sẻ gánh nặng

Những người hiệu quả làm việc chăm chỉ, nhưng họ đủ khôn ngoan để biết rằng chỉ với sự nổ lực của mình họ sẽ không bao giờ có thể đạt được những kết quả to lớn nhất và họ đủ khiêm tốn để nhờ sự giúp đỡ của những người khác. Họ nhìn thấy tiềm năng nơi người khác, phân công những việc họ có thể làm, và động viên đồng nghiệp của họ cùng cố gắng phát huy tốt đa.

Và nếu họ thật sự khôn ngoan, họ cũng sẽ chia sẻ gánh nặng với Thiên Chúa bằng cách bao gồm cả Ngài trong mỗi một bước nổ lực, nhận biết rằng sự linh hứng, sự thông suốt và sức mạnh Ngài có thể ban thêm sẽ giúp họ tiến xa hơn so với việc một mình họ tự làm. Họ tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện và hiểu rằng Thiên Chúa có thể giúp đỡ họ đạt được mục tiêu và thậm chí—đặc biệt—khi hoàn cảnh vượt xa tầm kiểm soát của họ. Họ cầu xin ơn lành của Ngài ở mỗi một đoạn rẽ, đi theo sự dẫn dắt của Ngài, và cậy dựa và Ngài sẽ làm những gì họ không thể.

Từ bỏ những nơi thoải mái

Làm một người hiệu quả sẽ có liên quan đến những điều bất tiện. Nếu chúng ta chỉ tiếp tục làm những điều chúng ta vẫn luôn làm, cách thức chúng ta vẫn thường làm, chúng ta không thể đạt được những kết quả to lớn hơn. Để đạt được nhiều điều hơn, chúng ta cần phải với tầm với xa hơn hoặc ở những hướng mới; chúng ta cần theo đuổi những ý tưởng mới và phát triển những khả năng và những sức mạnh mới. Rất dễ dàng xuôi theo một thói quen hoặc dựa vào thành tựu của ai đó, nhưng những người hiệu quả luôn tìm kiếm một thách thức mới, một cơ hội mới, và những những cách thức mới để phá vỡ lề thói cũ. Một khi tìm thấy, sẽ sử dụng nó.

Hãy là một người đồng đội

Người hiệu quả tìm cách để phục vụ những lợi ích chung, không phải chỉ hoàn thành công việc riêng của mình, nhưng còn giúp đỡ những người khác trong nhóm hoàn thành công việc của họ. Anh ta biết rằng làm như thế chính là anh ta đang xây dựng tinh thần đồng đội, điều sẽ tối đa hóa những cố gắng của bản thân anh ta về lâu dài và làm cho những người khác thêm sẵn lòng giúp đỡ anh ta khi cần.

Hãy sống khỏe

Sức khỏe tốt và không căng thẳng sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, vì thế việc dành thời gian chăm sóc bản thân chính là một sự đầu tư tốt. Ăn hợp lý, ngủ hợp lý, tập thể dục và dành thời gian thư giản và suy ngẫm.


Tạ ơn Chúa về điều tốt lành

Ngay cả khi bạn cố gắng hết sức để làm theo những gì một người hiệu quả phải làm chính là cố hết sức, không phải lúc nào bạn cũng có thể đạt được những kết quả to lớn ngay ban đầu—nhưng bạn có thể trông đợi sự tiến bộ. Tập trung và tạ ơn về những gì đạt được hơn là chỉ chăm chú vào những gì còn phải làm.

Một tâm hồn kiên quyết cùng với một chiếc mỏ-lếch rỉ sét sẽ làm được nhiều việc hơn so với những gì một kẻ lười nhát làm được cùng với tất cả những dụng cụ trong xưởng sửa chữa máy.—Rupert Hughes

Put in the hours

Maximizers don’t watch the clock. To be maximizers, we must be willing to work long and hard, within reasonable limits, and sometimes do so in less-than-ideal conditions. Ancient Israel’s King Solomon, who was himself a maximizer when it came to things as varied as his building projects, pursuing wisdom, and (perhaps less wisely) acquiring wives and concubines, put it this way: “Lazy people want much but get little, while the diligent are prospering,” (Proverbs 13:4 TLB ) and, “The lazy man will not plow because of winter; [therefore] he will beg during harvest and have nothing.”( Proverbs 20:4)

Finding a balance is essential. The goal is not to become a work-aholic, but if we want the maximum results from any venture, it stands to reason that we need to put in more than a minimum of work.

Have a good work ethic and self-discipline

Cultivating a good work ethic, good work habits, and self-discipline are all crucial to becoming a maximizer. We should look for opportunities to renew our commitment to excellence through constantly challenging ourselves to stretch and grow. Good work habits include such things as planning ahead, prioritizing, wisely delegating, learning from mistakes, and remaining flexible.

Maximizers have a purpose. They are driven to accomplish something beyond the norm, and they realize that to be successful at it they need to make sacrifices.

Share the load

Maximizers work hard, but they are wise enough to know that their own efforts alone will never achieve the maximum results possible, and they are humble enough to solicit the help of others. They see the potential in others, delegate what they can, and inspire their coworkers to strive to be maximizers too.

And if they are really smart, they also share the load with God by involving Him at every step in the endeavor, knowing that the inspiration, insight, and strength He can add will get them much farther than they could ever get on their own. They believe in the power of prayer and understand that God can help them reach their objective, even—and especially—when circumstances are beyond their control. They ask for His blessing at every turn, follow His lead, and depend on Him to do what they can’t do.

Abandon the comfort zones

Being a maximizer involves some discomfort. If we continue to do only the things we’ve always done, the way we’ve always done them, we can’t expect greater results. To accomplish more, we need to reach farther or in new directions; we need to pursue new ideas and develop new strengths and abilities. It’s easy to settle into a routine or to rest on one’s accomplishments, but the maximizer is always on the lookout for a new challenge, a new opportunity, and new ways to break out of the mold. When he finds one, he goes for it.

Be a team player

The maximizer looks for ways to serve the common good, to not only accomplish his own work, but also to help others on his team accomplish theirs. He knows that by giving in this way he is building team spirit, which will maximize his own efforts in the long run and cause others to be more willing to help him when he needs it.

Stay strong

Good health and being free from stress make you more productive, so taking time to take care of yourself is a good investment. Eat well, sleep well, exercise, and take time to relax and reflect.

Thank God for the good

Even if you do your best to follow the maximizer’s creed of giving your best, you can’t necessarily expect huge results right from the start—but you can expect to make progress. Focus on and be thankful for the gains, rather than dwelling on what there is left to do.

A determined soul will do more with a rusty monkey wrench than a loafer will accomplish with all the tools in a machine shop. —Rupert Hughes


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *