TỐT HƠN LÀ MỘT ĐỘI – Better as a team

Không ai có thể huýt sáo một bài giao hưởng. Cần đến một ban nhạc cùng chơi.—H.E. Luccock

Sự hợp tác chính là nguồn nhiên liệu cho phép người bình thường đạt được những kết quả khác thường.—Andrew Carnegie

Nếu tôi có thể tự mình giải quyết tất cả vấn đề, tôi sẽ làm.—Thomas Edison, khi được hỏi tại sao ông cần đến một nhóm gồm hai mươi mốt người trợ lý

No one can whistle a symphony. It takes an orchestra to play it. —H.E. Luccock

Teamwork is the fuel that allows common people to attain uncommon results.—Andrew Carnegie

If I could solve all the problems myself, I would.—Thomas Edison, when asked why he had a team of twenty-one assistants

Một nhóm trở thành một đội khi mỗi thành viên biết rõ bản thân và những đóng góp của anh ta để tán dương những tài năng của những người khác.—Norman Shidle

Một khúc củi làm ra một ngọn lửa nhỏ, đủ để sưởi ấm bạn; đốt thêm vài khúc nhỏ nữa sẽ tạo nên một đống lửa to, đủ lớn để sưởi ấm cả vòng tròn bạn bè. Không cần phải nói, từng cá nhân là quan trọng, nhưng sự hợp lực chính là động lực.—Jin Kwon

Hợp lực đại diện cho những giá trị khuyến khích những hành động như lắng nghe và phản ứng tích cực trước những ý kiến của người khác, tin tưởng họ, trợ giúp những ai cần giúp đỡ, và ghi nhận những quyền lợi và những thành tích của người khác.—Kazenbach và Smith, The Wisdom of Teams, 1993

Tính hiệp lực chính là sự hoạt động của cuộc sống; nó tạo ra những cơ hội hoàn toàn mới; nó ước tính và khai thác những khác biệt thuộc về tâm lý, cảm xúc và trí tuệ giữa con người.—Stephen Covey

Những nhân tố chính trong nghệ thuật làm việc cùng nhau chính là làm sao xử lý sự thay đổi, làm thế nào giải quyết xung đột, và làm thế nào phát huy tiềm năng. Những nhu cầu của nhóm được đáp ứng tốt nhất khi chúng ta đáp ứng được nhu cầu của từng cá nhân.—Max Depree

Tôi thích nghe đội hợp ca. Tôi thích tính nhân văn, thích nhìn thấy những khuôn mặt của những người thật đóng góp sức mình vào bản nhạc. Tôi thích sự hợp lực. Tôi cảm thấy lạc quan về nhân loại khi nhìn thấy sự cộng tác.—Paul McCartney

Tài năng thắng cuộc chơi, nhưng sự hợp lực và sự thông mình giành chức vô địch.—Michael Jordan

Không thành viên nào trong đội chèo thuyền được tán thưởng bởi sức mạnh cá nhân.—Ralph Waldo Emerson

Đối với tôi, những người lãnh đạo làm việc hiệu quả nhất là những người không bao giờ nói “tôi”. Và không phải bởi vì họ tự tập không được nói “tôi”. Họ không nghĩ “tôi”. Họ nghĩ “chúng ta”. Họ nghĩ “đồng đội”. Họ chấp nhận trách nhiệm, nhưng “chúng ta” được tán dương.—Peter Drucker

A group becomes a team when each member is sure enough of himself and his contribution to praise the skills of the others.—Norman Shidle

One piece of log creates a small fire, adequate to warm you up; add just a few more pieces to blast an immense bonfire, large enough to warm up your entire circle of friends. Needless to say, individuality counts, but teamwork dynamites.—Jin Kwon

Teamwork represents a set of values that encourage behaviors such as listening and constructively responding to points of view expressed by others, giving others the benefit of the doubt, providing support to those who need it, and recognizing the interests and achievements of others.—Katzenbach and Smith , The Wisdom of Teams, 1993

Synergy is the highest activity of life; it creates new untapped alternatives; it values and exploits the mental, emotional, and psychological differences between people.—Stephen Covey

The key elements in the art of working together are how to deal with change, how to deal with conflict, and how to reach our potential. The needs of the team are best met when we meet the needs of individuals.—Max DePree

I love to hear a choir. I love the humanity, to see the faces of real people devoting themselves to a piece of music. I like the teamwork. It makes me feel optimistic about the human race when I see them cooperating like that.—Paul McCartney

Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships.—Michael Jordan

No member of a crew is praised for the rugged individuality of his rowing.—Ralph Waldo Emerson

The leaders who work most effectively, it seems to me, never say “I.” And that’s not because they have trained themselves not to say “I.” They don’t think “I.” They think “we.” They think “team.” They accept responsibility, but “we” gets the credit.—Peter Drucker


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *