NHỮNG KHOẢNG TRỐNG – Blank spaces

Bài luyện tập tinh thần

Có lời nói rằng: khi phải giúp đỡ ai đó mà chúng ta quan tâm, thì lời cầu nguyện không phải là điều tối thiểu chúng ta có thể làm, nhưng là điều tốt nhất. Kinh Thánh đã hứa: “Lý do khiến chúng ta được mạnh dạn trước mặt Thiên Chúa, đó là: Người nhậm lời chúng ta, khi chúng ta xin điều gì hợp ý Người. Nếu chúng ta biết rằng Người nhậm mọi lời chúng ta xin, thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta sẽ được những gì chúng ta đã xin Người” (1 Gio-an 5:14-15). Rất quyền năng!

Rất nhiều lần trong ngày chúng ta để cho suy nghĩ của mình lang thang không phương hướng, và những ý nghĩ đó thường có liên quan đến những người khác—bạn bè, gia đình, đồng nghiệp và những người chúng ta tình cờ gặp hoặc tình cờ được nghe về họ. Có lẽ bạn đang bị kẹt xe, hoặc ban đang rửa chén bát, hoặc đang đi dạo, hoặc đang chuẩn bị ngủ. Khi bạn đang ở trong một trong những khoảng trống này và ai đó chợt xuất hiện trong tâm trí bạn, thay vì chỉ nghĩ về họ, hãy hướng những suy nghĩ của bạn vào trong lời cầu nguyện. Thay vì suy nghĩ không biết đứa cháu của bạn ở trường thế nào, hãy cầu nguyện cho bé vui vẻ và học tốt. Thay vì tự hỏi không biết mẹ của bạn đã hết cảm chưa, hãy cầu nguyện cho bà được lành bệnh. Thay vì lo lắng cho người bạn đang không có việc làm, hãy cầu nguyện cho anh ta đừng chán nản và tìm được một công việc mới.

Bằng cách chủ động cố gắng hướng những suy nghĩ của bạn đến Thiên Chúa và nhờ Ngài giúp đỡ, bạn sẽ không chỉ cho những người bạn quan tâm món quà to lớn, nhưng bạn còn có thể tìm thấy bình an nơi tâm trí tuyệt vời hơn. Bạn càng xin Thiên Chúa lo lắng nhiều tình huốn hơn, bạn sẽ càng ít phải lo lắng hơn. “Mọi âu lo hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em” (1 Phê-rô 5:7).

A spiritual exercise

It has been said that when it comes to helping those we care about, prayer is not the least we can do, but the most. The Bible promises, “This is the confidence that we have in [God], that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him.”( 1 John 5:14–15) That’s a lot of power!

There are many times during the day when our thoughts wander aimlessly, and those thoughts usually involve others—friends, family, colleagues, or those we’ve crossed paths with or heard about in the news. Perhaps you are stuck in traffic, or you have your hands in dishwater, or are taking a walk, or are waiting to fall asleep at night. When you find yourself in one of these blank spots and someone springs to mind, instead of only thinking about that person, turn your thoughts into a prayer. Instead of wondering how your nephew is doing in school, pray for him to excel and be happy. Instead of wondering if your mother is recovering from the flu, pray for her healing. Instead of worrying about your friend who just lost his job, pray for him to not be discouraged and to find a new one.

By making a conscious effort to direct your thoughts to God and ask for His help, you will not only be giving a great gift to those you care about, but you’re likely to find greater peace of mind yourself. The more situations you ask God to take care of, the less you will have to worry about. “Cast all your anxieties on Him, for He cares about you.” (1 Peter 5:7)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *