Life’s struggles – Gian nan trong cuộc sống

Life is full of problems—sickness, accidents, financial problems, family problems, loss of loved ones, and on and on the list goes. “Hasn’t there been some sort of mistake here?” we ask. “If God truly is love, as the Bible says in 1 John 4:8, and if He truly cares for us like a father, as the Bible says many times, then why all these problems?”

The first thing to understand is that God doesn’t cause these problems; they are the result of people’s bad decisions—others’ or our own. God doesn’t cause our problems, but He does allow them to befall us, and for reasons that are nearly as varied as the problems themselves. Sometimes He uses them to remind us how incapable we are of solving our own problems, so we will turn to Him for help. Sometimes He lets them happen so He can show us how much He loves us by working things out. Sometimes they happen to test and strengthen our faith. Sometimes they happen to make us pray more earnestly. Sometimes they happen to teach us lessons of patience or positiveness in the face of adversity. Sometimes they happen to keep us humble. Sometimes they happen to make us wiser. Sometimes they happen to help us appreciate our other blessings and all the problems we don’t have. Sometimes they happen to draw us closer to others who are going through similar things. There are all kinds of reasons for troubles, but whatever the reason, God always wants to turn them for our ultimate good. “All things work together for good to those who love God.”( Romans 8:28).

Of course, how quickly and completely God is able to accomplish His good purpose depends in large part on how much cooperation He gets from us. This booklet explains how to put your spiritual resources on God’s side and work with Him so He can give you His very best, even when things seem at their worst.

LỜI TÂM TÌNH

Cuộc sống với vô số những khó khăn—bệnh tật, tai nạn, những vấn đề về tài chính, những vấn đề gia đình, mất đi những người thương yêu, và còn rất nhiều điều khác nữa. Chúng ta hỏi: “Liệu có phải có sai lầm gì đó không?”. “Nếu Thiên Chúa thật sự là tình yêu, như Kinh Thánh nói trong 1 Gio-an 4:8, và nếu Ngài thật sự quan tâm đến chúng ta như một người cha, như Kinh Thánh nói đến rất nhiều lần, vậy tại sao lại có những khó khăn như thế?”

Điều đầu tiên cần phải hiểu chính là Chúa không gây nên những khó khăn; những khó khăn ấy chính là kết quả của những lựa chọn sai của con người—của những người khác hay của chính chúng ta. Chúa không gây nên những khó khăn của chúng ta, nhưng Ngài cho phép chúng xảy ra đối với chúng ta, và lý do cho việc này cũng đa dạng như chính những khó khăn. Đôi khi, Ngài dùng chúng để nhắc nhở rằng chúng ta không thể tự mình giải quyết những khó khăn, vì thế, chúng ta sẽ quay sang Ngài nhờ giúp đỡ. Đôi khi, Ngài để chúng xảy ra để Ngài có thể cho chúng ta thấy Ngài yêu chúng ta đến dường nào bằng cách giải quyết giúp chúng ta. Đôi khi Ngài để chúng xảy ra để thử thách và củng cố đức tin của chúng ta. Đôi khi chúng xảy ra để khiến chúng ta cầu nguyện thành khẩn hơn. Đôi khi nó xảy đến để dạy chúng ta bài học về sự kiên nhẫn hoặc tích cực cho dù đứng trước nghịch cảnh. Đôi khi chúng xảy ra để chúng ta biết khiêm tốn. Đôi khi chúng xảy ra để làm cho chúng ta khôn ngoan hơn. Đôi khi chúng xảy ra để giúp chúng ta biết ơn những ơn lành khác hoặc tất cả những khó khăn mà chúng ta không gặp phải. Đôi khi chúng xảy đến để mang chúng ta đến gần người khác hơn, những người cũng trải qua những hoàn cảnh tương tự chúng ta. Có rất nhiều lý do lý giải tại sao lại có những khó khăn, nhưng cho dù là lý do gì đi nữa, Thiên Chúa luôn muốn chúng mang đến điều tốt đẹp cuối cùng cho chúng ta. “Mọi việc đều tốt đẹp cho những ai yêu mến Chúa” (Rô-ma 8:28).

Lẽ dĩ nhiên, việc Thiên Chúa có thể hoàn thành mục đích của Ngài nhanh và trọn vẹn thế nào là tùy thuộc phần lớn vào sự hợp tác mà Ngài có được từ chúng ta. Tập sách này giải thích cho bạn biết làm thế nào để đặt nguồn năng lực tinh thần của bạn về phía Chúa và làm việc với Ngài, nhờ thế, Ngài có thể ban cho bạn điều tốt nhất của Ngài, ngay cả khi mọi việc dường như trong tình trạng tồi tệ nhất.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *