Quality of life – Chất lượng cuộc sống

Once there was a rich man who had two sons whom he loved dearly and showered with good things. When his sons were grown, he gave them the deeds to houses he had put in their names the day they were born. Besides being amazingly well designed and constructed, the two houses had another thing in common: they needed regular upkeep. One son kept on top of repairs and even made a few improvements, but the other son let his house go to rack and ruin. Which do you think could expect more good things from his father?—Yes, the one who showed gratitude by taking care of his gift.

That’s not one of the parables Jesus told, but I think it could have been. (He would have told it better, of course.) Or maybe it would have gone like this:

Once there was a rich man who gave each of his two sons a house. One son took good care of his house, and the other didn’t. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on the houses. The house that had been cared for made it through the storm, but the house that had been neglected collapsed.

Then I think Jesus would have explained the parable like this:

The rich man is our heavenly Father, we are His sons (and daughters), and the houses are our bodies. They are amazing—“fearfully and wonderfully made,” (Psalm 139:14) as the Bible puts it—but they require upkeep, especially if they’re going to withstand the storms of life. One way we can show God how grateful we are for our bodies is by taking care of them. When we do, we win in two ways: We are better prepared for life’s troubles, and we can better enjoy all of the other good things our Father showers on us.

LỜI TÂM TÌNH

Xưa kia, có một người đàn ông giàu có rất yêu thương hai người con trai của mình và luôn cho chúng những điều tốt đẹp. Khi hai người con của ông trưởng thành, ông trao cho mỗi đứa giấy tờ ngôi nhà mà ông đã đặt cho chúng làm chủ sở hữu từ lúc mới sinh ra. Bên cạnh việc được xây dựng và thiết kế vô cùng kiên cố và đẹp, cả hai căn nhà đều có một điểm chung: chúng cần phải được bảo quản thường xuyên. Một người con trai của ông luôn rất chăm chỉ cẩn thận sửa chữa và thậm chí còn cải thiện một số chỗ, nhưng người con trai kia để căn nhà cũ và mục nát. Bạn nghĩ ai trong số họ có thể nhận được nhiều thứ tốt đẹp hơn từ người cha? Đúng vậy, người con trai biết tỏ lòng biết ơn qua việc chăm sóc món quà của anh ta.

Đó không phải một trong những câu chuyện dụ ngôn Chúa Giê-su đã kể, nhưng tôi nghĩ nó cũng có thể. (Lẽ dĩ nhiên, Ngài sẽ kể hay hơn.) Hoặc câu chuyện có thể như thế này:

Xưa kia, một người đàn ông giàu có cho hai người con trai của ông mỗi người một căn nhà. Một người con trai chăm sóc tốt ngôi nhà, và người kia lại không. Và khi mưa xuống, nước lũ dâng lên, gió thổi mạnh đập vào căn nhà. Ngôi nhà được bảo quản tốt vượt qua được cơn bão, nhưng ngôi nhà bị bỏ bê đã bị sụp đổ.

Và tôi nghĩ Chúa Giê-su sẽ giải thích dụ ngôn này như sau:

Người đàn ông giàu có kia chính là Cha trên trời của chúng ta, chúng ta chính là con trai của Ngài (và con gái của Ngài), và ngôi nhà chính là thân thể của chúng ta. Thân thể được “dựng nên cách lạ lùng và siết bao kỳ diệu” (Thánh vịnh 139:14), như được nói đến trong Kinh thánh—nhưng nó cần phải được bảo dưỡng đặc biệt để chống chọi lại những cơn bão của cuộc sống. Một cách chúng ta có thể làm để thể hiện lòng biết ơn đối với Chúa về thân thể của chúng ta chính là thông qua việc chăm sóc nó. Nếu chúng ta làm thế, chúng ta được lợi cả hai điều: Chúng ta được chuẩn bị tốt hơn cho những trở ngại của cuộc sống, và chúng ta có thể vui hưởng tốt hơn tất cả những điều tốt đẹp mà Chúa ban dư đầy cho chúng ta.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *