Crisis Control – Kiểm Soát Khủng Hoảng

The evening of December 9, 1914, an explosion set fire to a large scientific laboratory in West Orange, New Jersey. At least ten buildings were destroyed, along with years of research and development. Property loss alone was estimated at $7 million ($148 million in today’s dollars). “There go all our mistakes,” the laboratory’s founder and CEO said as he watched the blaze.

“Although I am 67 years old,” he told a New York Times reporter who was at the scene, “I’ll start all over again tomorrow.” The next morning’s newspaper included a notice that all 7,000 of the lab’s employees were to report for work immediately, to begin rebuilding. A disaster of lesser proportions would have demoralized just about anyone else, but years of trial and error had conditioned Thomas Edison to see disasters as opportunities.

Most of the reversals you and I face aren’t nearly as catastrophic, but they have two things in common with Edison’s inferno. First, regardless of their nature, they present us with a choice: How will we react to our change of circumstances? Second, depending on how we react, such changes inevitably change us for better or for worse.

On the first score, positive thinking and determination are powerful forces for making the most of difficult circumstances, but when we also enlist the help of all-powerful God, our chances for a positive outcome increase exponentially. “The eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong in behalf of those whose hearts are [right] toward Him.”(2 Chronicles 16:9).
On the second score, if we ask God to use every challenge we face to help make us better people, He will. In fact, “Make me better” is one of His favorite prayers to answer.

LỜI TÂM TÌNH

Tối ngày 9-12-1914, một vụ nổ gây ra đám cháy lớn tại phòng thí nghiệm khoa học ở West Orange, New Jersey. Ít nhất mười tòa nhà bị phá hủy, cùng với công trình phát triển và nghiên cứu nhiều năm. Chỉ thiệt hại về tài sản ước tính lên đến 7 triệu đô-la (tính theo trị giá đô-la ngày nay là 148 triệu đô-la). “Những sai lầm của chúng tôi biến mất,” người sáng lập và CEO của phòng thí nghiệm nói khi nhìn đám cháy. “Mặc dù tôi đã 67 tuổi. Tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu vào ngày mai,” ông nói với phóng viên của Thời Báo New York đang có mặt tại hiện trường. Báo sáng ngày hôm sau đặng một thông báo rằng tất cả 7000 nhân viên của phòng thí nghiệm trở lại làm việc ngay lập tức, để bắt đầu xây dựng lại. Một tai họa ít nghiêm trọng hơn cũng làm nản lòng bất cứ ai, nhưng những năm tháng gian nan và những sai sót tạo điều kiện cho Thomas Edison nhìn những tai họa như những cơ hội.

Hầu hết những đảo lộn bạn và tôi đối mặt không hẵn là thảm hại, nhưng có hai điều tương tự với cơn hỏa hoạn của Edison. Trước hết, mặc cho bản chất của chúng là gì, chúng đưa ra trước mắt chúng ta một sự lựa chọn: Chúng ta phản ứng lại thế nào trước sự thay đổi của hoàn cảnh” Thứ hai, tùy thuộc vào cách chúng ta phản ứng lại thế nào, những thay đổi ấy chắc chắn thay đổi chúng ta trở nên tốt hơn hoặc tồi tệ hơn.

Điều quan trọng nhất, suy nghĩ và quyết định tích cực chính là sức mạnh mạnh mẽ để tận dụng tốt những hoàn cảnh khó khăn nhằm sinh lợi, những khi chúng ta tận dụng sự giúp đỡ của Chúa đầy quyền năng, những thay đổi dẫn đến một kết quả tích cực gia tăng theo cấp số mũ. “Đức Chúa đưa mắt rảo khắp hoàn cầu để gia tăng sức mạnh cho những ai giữ lòng trung nghĩa với Người.” (2 Sử biên 16:9).

Điều quan trọng thứ hai, nếu chúng ta xin Chúa sử dụng mỗi một thách thức chúng ta đối mặt để giúp chúng ta trở nên tốt hơn, Ngài sẽ làm. Sự thật là “Làm con trở nên tốt hơn” là một trong những lời nguyện Ngài thích đáp trả.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *