Life’s Balancing Act – Sự cân bằng của cuộc sống

The Rock

Friendly with God

I think most parents would agree that the highest hopes we have for our children are for their health and happiness. Recently, I’ve been wondering if there was something more specific that I could be asking God for on my daughter Audrey’s behalf, and I considered praying for her future success.

It seemed like a good request, when defined as being fulfilled, finding our place in the world and thriving in it. But it’s the other, more materialistic, meanings that left me feeling a bit uncomfortable. You see, I don’t think success can be measured by money, gadgets, or the people we know. That kind of success is usually fleeting and doesn’t guarantee happiness.

Take Mother Teresa (1910–1997), who labored for decades among the poorest of the poor in Kolkata, India. She lived in poverty and often faced immense opposition and difficulties. Yet in my book—and, no doubt, God’s—she was definitely a success, someone whose life was entirely dedicated to Jesus and others, and who fulfilled her destiny.

That’s not to say that success and happiness can only be found in the kind of total devotion and abnegation that Mother Teresa demonstrated, but it illustrates how success and happiness can come in many different ways.

The other day, I came across the following quote by the Scottish evangelist and author Oswald Chambers (1874–1917): “God’s call is for you to be His loyal friend, to accomplish His purposes and goals for your life.” A life that accomplishes God’s goals and purposes—whatever those are in each case—sounds like a successful life, and a person who’s on friendly terms with God sure sounds like a happy person.

In a nutshell, that’s the kind of success I wish for Audrey—and myself, for that matter.

Thân thiết với Chúa

Tôi nghĩ hầu hết các bậc cha mẹ đều đồng ý rằng những niềm hy vọng to lớn nhất mà chúng ta dành cho con cái chính là hy vọng cho sức khỏe và niềm hạnh phúc. Gần đây, tôi tự hỏi liệu có điều gì đó cụ thể hơn mà tôi muốn cầu xin Chúa thay cho con gái của tôi, Audrey hay không, và tôi suy nghĩ về việc cầu xin cho tương lai thành công của cô bé.

Có vẻ như đó là một lời cầu xin tốt đẹp, khi thành công được định nghĩa là được thỏa nguyện, được định nghĩa bằng vị trí của chúng ta trong thế gian và nỗ lực của chúng ta nơi thế gian. Nhưng nó còn có nghĩa khác, thiên về vật chất hơn, và những ý nghĩa đó khiến tôi hơi khó chịu. Bạn biết đấy, tôi không nghĩ rằng sự thành công có thể được đo lường bằng tiền bạc, việc sở hữu của cải, hoặc những người chúng ta quen biết. Kiểu thành công ấy thường đến và đi rất nhanh và không đảm bảo hạnh phúc.

Hãy nghĩ về mẹ Teresa (1910 -1997), người đã lao động suốt nhiều thập kỷ giữa những người nghèo nhất trong số những người nghèo ở Kolkata, Ấn Độ. Mẹ đã sống trong nghèo khó và thường phải đối mặt với những khó khăn và chống đối nặng nề. Tuy nhiên, trong quyển sách ủa tôi—và không nghi ngời gì, trong quyển sách của Chúa—mẹ đã thật sự thành công, cuộc sống của mẹ đã hoàn toàn dâng hiến cho Chúa và cho tha nhân và mẹ đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

Điều đó nói lên rằng sự thành công và niềm hạnh phúc không phải chỉ được tìm thấy nơi sự tận hiến và hy sinh trọn vẹn như mẹ Teresa đã thể hiện, mà niềm hạnh phúc và sự thành công còn có thể đến từ những cách khác nhau.

Ngày hôm trước, tôi tình cờ đọc được câu trích dẫn của một nhà truyền giáo và tác giả người Scotland, Oswald (1874 – 1917): “Ơn gọi của Chúa dành cho bạn chính là hãy là người bạn trung thành của Chúa, hoàn thành những mục đích và những mục tiêu của Ngài dành cho cuộc đời của bạn.” Một cuộc sống mà hoàn thành những mục đích và mục tiêu của Chúa—cho dù người ấy ở trong hoàn cảnh nào—nghe có vẻ như một cuộc sống thành công, và một người thân thiết với Chúa, chắc chắn sẽ là một người hạnh phúc.

Nói tóm lại, đó chính là kiểu thành công mà tôi muốn cầu xin cho Audrey—và cho chính tôi, dù có như thế nào.

Life’s Balancing Act

By Dina Ellens

“My business is doing well,” a friend recently told me, “but I’m having more trouble with allergies than ever. It seems like when I stress out, they get worse, and I’m wondering if it’s related.”

Being busy is something we can all relate to, yet Jesus tells us, “Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls.” (Matthew 11:28–29)

The word “yoke” in this verse has little meaning for most of us urban city dwellers, but here in Asia, you still often see both men and women carrying huge loads to market. They manage by using a wooden frame across the shoulders with baskets hanging from each end. The secret is in keeping a perfect balance. They’ve developed a rhythmic walk so neither basket swings too far out on either side.

Even though Jesus knew His time on earth was short, He didn’t get frantic and try to cram as much as He could into each working day. Instead, He managed to carry His big loads by keeping a balance, resting when He was tired (See Matthew 8:24), and encouraging His disciples to do the same (See Mark 6:31). He also made time to get away, pray and hear from His Father (See Mark 1:35).

We too can carry big loads if we get into the right rhythm, keeping a balance between attending to our responsibilities and taking time away to rest and recharge.

Give all your worries and cares to God, for he cares about you.—1 Peter 5:7 NLT

A time for everything: A time to relax and a time to be busy, a time to frolic and a time to labor, a time to receive and a time to give, a time to begin and a time to finish.—Jonathan Lockwood Huie (b. 1944)

It’s not the load that breaks you down, it’s how you carry it.—Author unknown

The major work of the world is not done by geniuses. It is done by ordinary people, with balance in their lives, who have learned to work in an extraordinary manner.—Gordon Hinckley (1910–2008)

Happiness is not a matter of intensity but of balance, order, rhythm, and harmony.—Thomas Merton (1915–1968)

Sự cân bằng của cuộc sống

Dina Ellens

“Công việc kinh doanh của tôi đang tiến triển tốt”, một người bạn nói với tôi, “nhưng tôi lại bị dị ứng nhiều hơn bao giờ hết. Dường như khi tôi căng thẳng, bệnh dị ứng càng nặng hơn, và tôi không biết hai điều này có liên quan với nhau không.”

Bận rộn là điều mà tất cả chúng ta đều hiểu, tuy nhiên Chúa Giê-su đã nói với chúng ta rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học hỏi với tôi, vì tôi có lòng hiều hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11:28-29).

Từ “ách” trong câu này không có mấy ý nghĩa đối với hầu hết những người dân thành thị trong chúng ta, nhưng tại Châu Á, bạn vẫn thường nhìn thấy những người đàn ông và phụ nữ mang chiếc gánh nặng đi chợ. Họ mang chiếc gánh với đòn gánh bằng gỗ tre trên vai và hai đầu treo hai chiếc thúng. Bí quyết chính là làm sao để giữ được thăng bằng. Họ di chuyển nhịp nhàng và không để chiếc thúng nào đung đưa làm mất cân bằng.

Mặc dù Chúa Giêsu biết thời gian của Ngài nơi thế gian là rất ngắn ngủi. Ngài không hối hả, và không cố nhồi nhét càng nhiều việc càng tốt vào trong một ngày. Thay vào đó, Ngài xoay sở với gánh nặng nhờ việc giữ thăng bằng, nghỉ ngơi khi mệt mỏi (Xem Mt 8:24), và Ngài khuyến khích những môn đệ của Ngài làm như thế (Xem Mc 6:31). Ngài cũng đã dành thời gian đi lánh, cầu nguyện và nghe Cha của Ngài (Xem Mc 1:35).

Chúng ta cũng có thể mang những gánh nặng nếu chúng ta giữ đúng nhịp điệu, giữ cân bằng giữa việc thực hiện những trách nhiệm của mình và dành thời gian để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng.

Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em.—1 Pr 5:7

Thời gian cho mọi thứ: Thời gian để thư giãn, và thời gian để bận rộn, thời gian để vui đùa và thời gian để làm việc, thời gian để nhận và thời gian để cho đi, thời gian để bắt đầu và thời gian để hoàn thành.—Jonathan Lockwood Huie (1944)

Công việc trọng đại của thế giới không phải được thực hiện bởi những thiên tài. Nó được thực hiện bởi những người bình thường, bằng sự cân bằng của họ trong cuộc sống, họ đã học biết làm việc bằng một thái độ phi thường.—Gordon Hinckley (1910 – 2010)

Hạnh phúc không phải ở sự mãnh liệt nhưng chính là ở sự cân bằng, sự trật tự, nhịp nhàng, và hòa hợp.—Thomas Metton (1915 – 1968)

PLANNING FOR SUCCESS

By Peter Amsterdam, adapted

Faced with a major project or challenge? You probably have a general idea of where you want to go, but it takes a strategy, a plan of the steps to take in order to reach that objective.

Planning is an investment. To plan wisely and well takes time, effort, patience‚ good research, and counsel—and for those of us who include a spiritual dimension, time in prayer—but a well-formed plan will pay for itself many times over.

There are many ways to create a strategy, but here are a few tried-and-proven principles:

«1» Define your long-term objectives.

What exactly do you hope to achieve? Spell out each objective in concrete, concise terms. For the greatest chance of success, narrow your focus to a few primary objectives. You can take on more or diversify later, as resources permit.

«2» Set short-term goals.

In order to reach your long-term objectives, stepping stones are needed along the way. These should be smaller goals that get you closer to the final destination. As much as possible, they should be detailed and specific, concrete and measurable.

Reaching large objectives takes time. Having a number of smaller goals will help keep your motivation level high, because you’ll see more tangible progress. And every time you tick off one of your smaller goals, you’ll be that much closer to your long-term objective.

«3» Identify any obstacles.

Once you have determined your long-term objectives and your short-term goals, take a look at any obstacles that stand in the way of achieving the results you’re after. If you are alert to potential problems, you can head them off by seeking out potential solutions.

«4» Formulate a strategy.

Once you have determined your long-term objectives and the short-term goals, it’s helpful to have a plan that includes specific tasks that will help you reach each of your short-term goals. Your plan should be realistic. A lofty plan may look impressive, but if it’s too complicated or difficult to implement, it will never get off the ground.

If your project involves working with others, assign the specific tasks to those who will be involved. Determine who will be responsible for each step and when they should have it done by. Accountability is vital to success.

«5» Ask God for guidance.

Once you’ve taken the preceding steps, ask God to confirm that you’re going in the right direction, that you have chosen the right priorities, that you haven’t overlooked anything crucial, and that your long-term objectives and your short-term goals are realistic. “Lean not on your own understanding; in all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths.” (Proverbs 3:5–6. See also Proverbs 16:9)

«6» Document the plan.

Having a written plan clearly helps avoid things being forgotten or left undone. Good documentation is vital for follow-through, accountability, and gauging progress. Many people find it helpful to keep a project diary.

«7» Execute!

The most common pitfall of planning is failing to implement the plan. People invest in creating a great plan, and they have the best intentions for carrying it out. But things come up, life is busy, and they don’t follow through.

«8» Pray it through.

Ask God for His help in bringing your project to fruition. “Ask and it shall be given you.” (Matthew 7:7. See also 1 John 5:14–15)

«9» Monitor your progress.

Set in place a means to monitor progress at regular intervals. Make sure that tasks are getting done when they’re supposed to and that progress is being made toward reaching your short-term goals. If you don’t stop regularly to check your “map” and see where you are, you’re less likely to stay on the road to success.

«10» Expect the unexpected.

Be flexible. Things rarely happen exactly as we imagine they will. As you monitor your progress, be prepared for new factors and adapt accordingly. If something comes up that makes it impossible to carry out a task as you had hoped‚ look around for alternatives. If something isn’t working, change it. Generally follow your plan, but don’t set it in stone.

«11» Keep it simple.

When you first plan something, it often looks simple enough. But as you go along, the project grows—either because you keep adding new ideas or because things are just more complicated than you thought—and usually some of both. Recognize when your plan is becoming overloaded‚ and determine what is necessary and what is not. Be willing to cut the frills and scale back on aspects that are just too costly in terms of resources.

«12» Celebrate your successes.

Don’t wait till you reach your long-term objectives before you celebrate; marking the completion of short-term goals generates satisfaction and excitement.

Peter Amsterdam and his wife, Maria Fontaine, are directors of the Family International, a Christian community of faith. ■

Lên kế hoạch cho sự thành công

Phỏng theo bài viết của Peter Amsterdam

Đối mặt với một dự án lớn hoặc một thách thức ư? Có thể bạn có ý tưởng về nơi bạn muốn đến, nhưng cần phải có một chiến lược, một kế hoạch cho những bước đi để đạt đến mục tiêu.

Lập kế hoạch chính là một sự đầu tư. Để lên kế hoạch một cách chu đáo và khôn ngoan phải mất thời gian, nỗ lực, sự kiên nhẫn, nghiên cứu kỹ càng, và sự tư vấn—và đối với chúng ta, những người có đời sống tinh thần, cần thời gian cầu nguyện—thế nhưng một kế hoạch tốt sẽ mang lại lợi ích gấp nhiều lần.

Có rất nhiều cách để lập ra một chiến lược, nhưng dưới đây là những nguyên tắc đã được thử nghiệm và chứng minh:

1. Quyết định những mục tiêu dài hạn của bạn.

Chính xác điều mà bạn hy vọng đạt được là gì? Hãy giải thích từng mục tiêu bằng những cụm từ cụ thể và chính xác. Để có được cơ hội tốt nhất cho sự thành công, hãy hướng sự tập trung của bạn vào một số ít mục tiêu ban đầu. Bạn có thể tập trung vào nhiều mục tiêu hơn hoặc những mục tiêu khác sau đó, khi nguồn lực cho phép.

2. Đặt ra những mục tiêu ngắn hạn.

Để đạt đến những mục tiêu dài hạn, cần có những bước tiến bộ hướng tới mục tiêu. Những bước tiến này là những mục tiêu nhỏ hơn mang bạn đến gần hơn với đích đến cuối cùng. Những mục tiêu ngắn hạn ấy nên càng chi tiết, cụ thể và càng đo lường được càng tốt.

Đạt đến những mục tiêu lớn cần thời gian. Việc có được những mục tiêu nhỏ hơn sẽ giúp bạn giữ được động lực ở mức cao, bởi vì bạn sẽ nhìn thấy sự tiến bộ dễ dàng hơn. Và mỗi khi bạn đánh dấu hoàn thành một mục tiêu nhỏ hơn, bạn sẽ đến gần hơn với mục tiêu dài hạn của mình.

3. Nhận ra những trở ngại.

Một khi bạn xác định được những mục tiêu dài hạn và những mục tiêu ngắn hạn, hãy xem xét những trở ngại xuất hiện trên con đường đạt những kết quả bạn theo đuổi. Nếu bạn đề phòng những khó khăn có thể xảy ra, bạn có thể đón đầu chúng bằng cách tìm kiếm những giải pháp khả thi.

4. Lập một chiến lược.

Một khi bạn quyết định những mục tiêu dài hạn và ngắn hạn của mình, sẽ có ích nếu có một kế hoạch với những công việc cụ thể giúp bạn đạt đến từng mục tiêu ngắn hạn. Kế hoạch của bạn phải thực tế. Một kế hoạch cao siêu có thể trông ấn tượng, nhưng nếu quá phức tạp hoặc quá khó để thực hiện, nó sẽ không bao giờ được bắt đầu.

Nếu dự án của bạn có liên quan đến người khác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho những người có liên quan. Quyết định ai sẽ chịu trách nhiệm trong mỗi bước và khi nào phải hoàn thành. Trách nhiệm chính là yếu tố quan trọng cho sự thành công.

5. Cầu xin Chúa xin hướng dẫn.

Trước khi bước đi, hãy xin Chúa xác nhận xem bạn có đi đúng hướng không, bạn có chọn đúng điều ưu tiên không, bạn có bỏ sót điều quan trọng nào không, và những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của bạn có thực tế không. “Hãy nhận biết Người trong mọi đường đi nước bước, Người sẽ sang bằng đường nẻo con đi” (Cn 3:5-6. Xem thêm Cn 16:9).

6. Ghi lại kế hoạch.

Việc viết ra kế hoạch rõ ràng giúp tránh việc quên hoặc bỏ sót. Việc ghi chép kỹ càng đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi, trách nhiệm, và đánh giá tiến độ. Rất nhiều người nhận thấy rằng việc giữ nhật ký dự án là rất hữu ích.

7. Thực hiện!

Cạm bẫy thường gặp nhất của việc lên kế hoạch chính là không thực hiện kế hoạch. Mọi người đầu tư vào việc lập nên một kế hoạch tốt, và họ cố gắng thực hiện. Nhưng có việc xảy ra, cuộc sống bận rộn, và họ không thực hiện được kế hoạch.

8. Cầu nguyện đến cùng.

Cầu xin Chúa để Ngài giúp dự án của bạn sinh hoa trái. “Hãy xin thì được ban cho” (Mt 7:7. Xem thêm 1Ga 5:14-15).

9. Theo dõi tiến độ của bạn.

Đặt ra những công vụ để theo dõi tiến độ một cách thường xuyên. Hãy chắc chắn rằng những công việc được thực hiện đúng tiến độ và quá trình hướng đến việc đạt tới mục tiêu ngắn hạn. Nếu bạn không thường xuyên dừng lại và kiểm tra “bản đồ” và xem mình đang ở đâu, bạn sẽ nguy cơ bị lạc khỏi con đường dẫn đến thành công.

10. Chấp nhận điều không mong đợi.

Hãy linh hoạt. Mọi việc hiếm khi xảy ra đúng theo những gì bạn nghĩ chúng phải xảy ra. Khi bạn theo dõi tiến độ của mình, hãy chuẩn bị cho việc những yếu tố mới có thể xuất hiện và hãy điều chỉnh cho phù hợp. Nếu điều gì đó không có kết quả, hãy thay đổi nó. Bám theo kế hoạch, nhưng đừng cứng nhắc.

11. Giữ cho đơn giản.

Khi bạn bắt đầu lên kế hoạch, thường trông nó có vẻ đơn giản. Nhưng khi bạn thực hiện, dự án phát triển—hoặc do bạn không ngừng có thêm ý tưởng mới hoặc bởi vì sự việc phức tạp hơn những gì bạn nghĩ—và thường là cả hai. Nhận ra khi nào kế hoạch trở nên quá tải, và quyết định điều gì là cần thiết và điều gì là không. Chấp nhận cắt bớt những rườm rà và giảm những mặt quá tôn kém về nguồn lực.

12. Ăn mừng thành công.

Đừng đợi cho đến khi đạt được mục tiêu dài hạn mới ăn mừng; đánh dấu việc đạt được những mục tiêu ngắn hạn sẽ làm gia tang sự thoản mãn và hứng khởi.

Red Nile

By Elsa Sichrovsky

For my ninth birthday, I got an instruction book on watercolor painting. I was thrilled and eagerly flipped through its pages, only to frown in disappointment—the entire first quarter of the book consisted of tonal exercises and descriptions of brush strokes and color mixing. How boring! Sighing, I skimmed the book’s next section: advice on various paintbrushes and grades of paper. I don’t need all this. Where’s the fun part?

I skipped to the middle of the book, where a still-life painting of strawberries caught my eyes. The finished product looked promising, and the step-by-step instructional photos seemed easy to follow. Here was the real action! I dipped my paintbrush into the water and began.

The base wash of lemon yellow for the highlights on my strawberries went smoothly enough, but when I tried to apply the orange paint for the mid-tones, it turned out that my mixture contained far too much water and far too little paint. I had never mixed paint and had no idea how it’s properly done.

The thin, poor-quality paper I was using refused to absorb the deep red for the darkest tones and began to dissolve into soggy shreds, over-saturated by the abundant, watery washes of paint that I hadn’t allowed to dry. My beautiful colors resembled a plague-stricken Nile River! (See Exodus 7:14–25)

In a desperate attempt to salvage my efforts, I tried to paint on the strawberries’ green caps, but my oversized paintbrush sent green paint streaking into the red wash, forming a grotesque brownish pool. By the time I managed to clean up my soggy mess, I’d determined to never pick up a paintbrush again.

By morning, however, my devastation had given way to new resolve: I would spend some of my precious pocket money on the correct materials, and I’d take the time to study and practice. Eventually, I had the pleasure of painting those landscape and still-life pieces—yes, even the strawberries—and I saw then how all that “boring stuff” had been the foundation for my later success.

I often long to reach my goals quickly and easily and become dismayed and disheartened when I face obstacles, setbacks, and difficulties along the way. I haven’t discovered a magic pill for success, but the “Red Nile” lesson reminds me to buckle down and persevere through the tedious, unpleasant, or tough times. That’s the only way to get strawberries on a canvas.

Dòng sông Nile màu đỏ

Elsa Sichrovsky

Vào sinh nhật lần thứ chín, tôi nhận được một quyển sách hướng dẫn vẽ tranh bằng màu nước. Tôi hồi hộp và hào hứng lật nhanh qua các trang bên trong, nhưng lại cau mày vì thất vọng—toàn bộ chương đầu tiên của quyển sách chỉ gồm những bài tập về màu sắc và những mô tả về những loại cọ vẽ và pha màu. Thật chán! Thở dài, tôi lướt qua phần tiếp theo của quyển sách: lời khuyên về những loại cọ vẽ khác nhau và những loại giấy. Tôi không cần những thứ này. Phần lý thú nằm ở đâu?

Tôi bỏ qua đến giữa quyển sách, cho đến khi một bức tranh vẽ những quả dâu sống động đập vào mắt tôi. Tác phẩm hoàn thành trông đầy hứa hẹn, và những bức hình hướng dẫn thực hiện từng bước có vẻ dễ theo dõi. Đây mới là hành động thực sự! Tôi nhúng cọ vẽ vào nước và bắt đầu.

Lớp màu nước màu vàng chanh cho phần sáng của những quả dâu được tô khá ổn, nhưng khi tôi thử dùng màu cam cho tông màu giữa của mình, thì màu pha của tôi nước thì quá nhiều còn sơn thì quá ít. Tôi chưa bao giờ pha màu nên không biết thế nào là hợp lý.

Loại giấy mỏng, kém chất lượng mà tôi đang dùng không thấm màu đỏ đậm cho tông màu tối nhất, và bắt đầu lan ra thành một mảnh ướt sũng, thấm đẫm màu nước mà tôi không tài nào làm khô được. Những màu sắc đẹp của tôi giống như dòng sông Nile đang gặp tai họa! (Xem Xuất hành 7:14-25)

Trong nỗ lực tuyệt vọng để cứu vớt cho những cố gắng của mình, tôi cố gắng sơn phần cuống màu xanh lá của trái dâu, nhưng chiếc cọ quá cỡ của tôi làm cho những đường vẽ màu xanh lem vào phần màu đỏ, tạo thành một chiếc hồ màu nâu rất kỳ cục. Sau khi tôi có thể lau sạch đống bừa bộ ướt sũng, tôi quyết định không bao giờ cầm cọ vẽ một lần nào nữa.

Tuy nhiên, đến buổi sáng, tôi quyết tâm làm lại: tôi dùng số tiền tiết kiệm quý giá của mình để mua những dụng cụ đúng, và dành thời gian để nghiên cứu và thực hành. Cuối cùng, tôi có được hứng thú để vẽ những cảnh vật và những hình vật sống động—đúng vậy, ngay cả những trái dâu—và tôi đã nhìn thấy được chính “những thứ chán ngán” đã tạo nên nền tảng cho thành công về sau của tôi như thế nào.

Tôi thường mong muốn đạt được một tiêu một cách nhanh chóng, dễ dàng và thường trở nên nhụt chí và chán nản khi đối mặt với những trở ngại, khó khăn. Tôi chưa khám phá ra liều thuốc thần kỳ cho sự thành công, nhưng bài học về “Con Sông Nile Đỏ” nhắc tôi phải bắt đầu và kiên nhẫn với những điều thiếu hấp dẫn, không hứng thú, hoặc qua những lúc khó khăn. Đó là con đường duy nhất để vẽ được nên bức tranh về những trái dâu.

Step by step

Points to Ponder

The Lord makes firm the steps of the one who delights in him.

—Psalm 37:23 NIV

Faith is taking the first step even when you don’t see the whole staircase.

—Martin Luther King, Jr. (1929–1968)

Winners have the ability to step back from the canvas of their lives like an artist gaining perspective. They make their lives a work of art—an individual masterpiece.

—Denis Waitley (b. 1933)

Don’t be afraid to take a big step if one is indicated. You can’t cross a chasm in two small jumps.

—David Lloyd George (1863–1945)

The first step toward success is taken when you refuse to be a captive of the environment in which you first find yourself.

—Mark Caine

The journey of a thousand miles begins with one step.

—Lao Tzu (c. 604–531 BC)

Life is a series of steps. Things are done gradually. Once in a while there is a giant step, but most of the time we are taking small, seemingly insignificant steps on the stairway of life.

—Ralph Ransom (1874–1908)

Focused, hard work is the real key to success. Keep your eyes on the goal and just keep taking the next step towards completing it.

—John Carmack (b. 1970)

The first step toward getting somewhere is to decide that you are not going to stay where you are.

—Author unknown

Our goals can only be reached through a vehicle of a plan, in which we must fervently believe, and upon which we must vigorously act. There is no other route to success.

—Author unknown

Most great people have attained their greatest success just one step beyond their greatest failure.

—Napoleon Hill (1883–1970)

The vision must be followed by the venture. It is not enough to stare up the steps; we must step up the stairs.

—Vance Havner (1901–1986)

Never look down to test the ground before taking your next step; only he who keeps his eye fixed on the far horizon will find the right road.

—Dag Hammarskjold (1905–1961)

May you have enough happiness to keep you sweet,
Trials to keep you strong, sorrow to keep you human,
Hope to keep you happy, failure to keep you humble,
Success to keep you eager, friends to give you comfort,
Wealth to meet your needs, enthusiasm to look forward,
Faith to banish depression,
And determination enough to make each day better than yesterday.

—Author unknown ■

Từng bước một

Những thoáng suy ngẫm

Chúa giúp con người bước đi vững chãi, ưa chuộng đường lối họ dõi theo.—Thánh vịnh 37:23

Lòng tin chính là bước bước đầu tiên ngay cả khi bạn không nhìn thấy toàn bộ cầu thang.—Martin Luther (1929 – 1968)

Những người chiến thắng có khả năng bước lùi lại từ bức tranh của cuộc đời mình giống như một họa sĩ bước lui lại để nhìn thấy phối cảnh. Họ làm cho cuộc sống của mình trở thành một tác phẩm nghệ thuật—một kiệt tác cá nhân.—Denis Waitley (1933)

Đừng sợ hãi khi phải bước một bước lớn nếu được chỉ định. Bạn không thể băng qua được một vực thẳm bằng hai cú nhảy nhỏ.—David Lloyd George (1863 – 1945).

Bước đầu tiên để tiến đến thành công được thực hiện khi bạn không chấp nhận bị giam cầm bởi môi trường lúc ban đầu của bạn.—Mark Caine

Chuyến hành trình hàng ngàn dặm bắt đầu bằng một bước.—Lao Tzu (604 – 531 TCN)

Cuộc sống là một loạt những bước đi. Là những gì được thực hiện dần dần. Lâu lâu có một bước lớn, nhưng hầu hết mọi lúc chúng ta chỉ bước những bước nhỏ, tưởng chừng không quan trọng trên bậc thang cuộc đời.—Ralph Ransom (1874 – 1908)

Làm việc chăm chỉ và tập trung chính là chìa khóa thật sự dẫn đến thành công. Hãy luôn hướng đến mục tiêu và liên tục bước những bước kế tiếp để hoàn thành nó.—John Carmack (1970)

Bước đầu tiên để đến được nơi nào đó chính là quyết định rằng bạn không ở nguyên nơi bạn đang ở.—Khuyết danh

Hầu hết những người vĩ đại đạt được thành công vĩ đại nhất của họ chỉ bằng một bước từ thất bại lớn nhất của họ.—Napoleon Hill (1883 – 1970)

Tầm nhìn phải được theo sau đó bằng sự mạo hiểm. Chỉ chằm chằm nhìn những bậc thang thôi chưa đủ; bạn phải bước lên những bậc thang ấy.—Vance Havner (1901 – 1986)

Đừng bao giờ nhìn xuống để kiểm tra nền đất trước khi bước đi bước tiếp theo; chỉ người luôn hướng mắt nhìn phía xa mới tìm thấy con đường đúng.—Dag Hamnarskjold (1905 – 1961)

Nguyện xin có đủ hạnh phúc để giữ sự ngọt ngào,
Đủ những gian nan để giúp bạn mạnh mẽ, muộn phiền để bạn biết cảm thông,
Hy vọng để giúp bạn hạnh phúc, thất bại để giúp bạn khiêm tốn,
Thành công để giúp bạn phấn khởi, bạn bè để an ủi bạn,
Của cải để đáp ứng những nhu cầu của bạn,
Sự nhiệt tình để trông chờ,
Lòng tin để xua đi nỗi thất vọng,
Và sự quyết tâm đủ để làm cho mỗi một ngày sẽ tốt hơn ngày hôm qua.—Khuyết danh

MUD AND PALACES

By Maria Fontaine, adapted

As much as we would like it, life is not always as wonderful as we’d wish, and we sometimes find ourselves having to brave the tumult of experiences that are hard to bear. Sometimes, when our patience and faith are tried, when all our attempts to do the right thing end up caked in the mud of problems and troubles, it seems impossible to find a sense of value in what we’re doing.

It’s easy under these circumstances to feel like our days are as hard to wade through as a mud pit, but we can draw encouragement and motivation from the fact that we’re not alone. God’s power and love have to be demonstrated in the worst of times as well as the best. They have to work in the mud, not just the palace.

Consider the apostle Paul. Here is a man whom many Christians look to as an example of unshakable faith in the face of ongoing persecution and difficulties. However, even though he usually remained positive in the face of his struggles, he had his share of “mud” times.

Immediately after his encounter with Jesus and subsequent conversion in Damascus, Paul threw himself into the life of a disciple. He gave it his all, only to find that his change of heart had so enraged his former Jewish colleagues that they had assassins planning to kill him before he could leave the city. Neither was he trusted by his new brethren in Christ—his prior persecution of Christians even caused many of them to doubt the sincerity of his conversion.

When he was abandoned and shipped off to his hometown of Tarsus (See Acts 9:22–31), it must have been very difficult for Paul to avoid feeling that he’d failed. But he didn’t give up, and in time God sent Barnabas with the vision to spread the gospel in Asia Minor and eventually throughout the Roman Empire (See Acts 11:25–26; 13:1–3).

It’s true that many great men of faith had moments when they were “flying high,” like Joseph with Pharaoh, or Elijah calling down fire from heaven, or Daniel in the lions’ den, but most of the time they were down there in the mud with everyone else, because that’s where their faith could be clearly demonstrated and strengthened.

One moment, Joseph was on top of the world (See Genesis 37:9–11); the next, he was being sold into slavery in a foreign land (See Genesis 37:28). Then he worked his way up until eventually he was running the household of one of Egypt’s most prominent figures. But again, his success was short-lived, as he found himself the victim of this man’s vengeful wife, who landed him in a prison cell for standing up for his convictions (See Genesis 39).

He must have felt like a total washout, but he used what little he had to carry on, even interpreting dreams for some other unlucky souls down in the “mud” of the prison. It was two years before he was released and catapulted into the position God had prepared for him as second in command in Egypt (See Genesis 40–41).

And then there’s Moses. God had allowed Moses to be raised in Pharaoh’s court; yet young, strong, and confident Moses was not ready to become the instrument God would use to free His people (See Exodus 2:10–15). God had to put him down in the mud of Midian, struggling for 40 years in the wilderness as an exile until he was ready for God to fulfill His plan through him (See Acts 7:29–30).

And what about Jesus? He certainly had “mud” time! He even said, “Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay his head.”( Matthew 8:20)

If you’ve ever felt like things in your life have gone so wrong that God could no longer rescue you, just remember what King David said. He’d done some terrible things, yet he knew that he’d never be abandoned by the divine love that held on to him through everything.

“Where can I go from your Spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there; if I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me, your right hand will hold me fast. If I say, ‘Surely the darkness will overwhelm me, and the light around me will be night,’ even the darkness will not be dark to you; the night will shine like the day, for darkness is as light to you.”( Psalm 139:7–12)

Jesus works in each of our lives in a tailor-made way because no two people or lives are exactly the same. God’s examples of those He calls great all had one thing in common: they were determined to stay faithful through times when they couldn’t see God’s plan for them. Whatever the present and future hold for you, remember that He’s promised He will walk through it all by your side, whether in the palace or the mud.

Bùn và những cung điện

Phỏng theo bài viết của Maria Fontaine

Cho dù chúng ta có yêu cuộc sống nhiều như thế nào, thì cuộc sống không luôn tuyệt vời như ta mong ước, và đôi khi chúng ta nhận thấy mình phải dũng cảm đối mặt với sự xáo trộn của những trải nghiệm khó chịu đựng. Đôi khi, chúng ta hết kiên nhẫn và mất lòng tin, và tất cả những nỗ lực của chúng ta để làm điều đúng đắn lại đóng thành một đống bùn của những khó khăn và trở ngại, dường như không thể tìm thấy giá trị gì trong những gì chúng ta đang làm.

Trong những hoàn cảnh như vậy, rất dễ để cảm thấy cuộc sống của chúng ta khó khăn như đang bước qua một hố bùn, nhưng chúng ta có thể có được sự động viên và động lực từ sự thật rằng chúng ta không hề đơn độc. Tình yêu và sức mạnh của Chúa được thể hiện trong những lúc tồi tệ nhất cũng như trong những lúc tốt đẹp nhất. Tình yêu và sức mạnh của Ngài hoạt động trong bùn đất, không phải chỉ trong cung điện.

Hãy xem xét trường hợp của Phaolô. Đây chính là người đàn ông mà rất nhiều tín hữu xem đây như một tấm gương của một lòng tin không lay chuyển khi đối mặt với sự bách hại và những khó khăn. Tuy nhiên, dù cho khi ông thường giữ được sự tích cực khi đối mặt khó khăn, ông cũng đã có những chia sẻ về những lúc “kẹt trong bùn” của mình.

Ngay sau khi ông gặp Chúa Giê-su và sau đó là sự biến đổi ở Damascua, Phaolô đã sống một cuộc sống của một người tông đồ. Ông đã dâng tất cả, nhưng lại nhận thấy điều đó chỉ khiến cho những người đồng nghiệp cũ người Do Thái của mình tức tối, đến nỗi họ lên kế hoạch ám sát ông trước khi ông rời thành phố. Không một người anh em tín hữu mới nào của ông tin tưởng ông—việc ông bách hại những tín hữu trước đây càng làm cho nhiều người nghi ngờ tính chân thật trong sự hoán cải của ông.

Khi ông bị bỏ rơi, và được đưa lên tàu đưa về quê hương của ông ở Tarsus (Xem Cv 9:22-23), chắc hẵn rất khó để Phaolô không cảm thấy mình thất bại. Nhưng ông đã không bỏ cuộc, và đúng lúc đó, Thiên Chúa đã cho Barnabas thấy viễn cảnh tin mừng được loan truyền ở Anitokhia và cuối cùng là cả Đế Chế Rôma.

Đúng là rất nhiều người vĩ đại có lòng tin đã có được những khoảnh khắc mà họ “bay cao”, như Giuse với Pharaoh, hoặc Elijah gọi lửa xuống từ trời, hoặc như Daniel trong chuồng sư tử, nhưng hầu hết thời gian họ bị lún sâu dưới bùn với nhiều người khác, bởi vì chính ở nơi đó, lòng tin của họ được thể hiện một cách rõ ràng và được củng cố.

Trong một khoảnh khắc, Giuse ở trên đỉnh của thế giới (Xem St 37:9-11), và rồi sau đó, ông bị bán sang nước ngoài làm nô lệ (St 37:28). Sau đó, ông không ngừng nỗ lực cho đến khi cuối cùng ông trở thành quản gia cho một trong những nhân vật có thế lực nhất ở Ai cập. Nhưng một lần nữa, sự thành công của ông chỉ trong ngắn ngủi, ông đã trở thành nạn nhân của trò trả thù của người vợ của ông chủ này, người đã bỏ tù ông vì đã dám kiên quyết không khuất phục (Xem St 39).

Chắc ông đã nghĩ mình hoàn toàn thất bại, nhưng ông sử dụng những gì nhỏ nhoi có được để tiếp tục, thậm chí là giải những giấc mơ của những người thiếu may mắn “trong bùn lầy” của ngục tù. Ông đã ở trong hoàn cảnh ấy suốt hai năm trước khi được thả và được đưa lên vị trí mà Chúa dành sẵn cho ông khi là người có quyền cao thứ hai ở Ai cập (Xem St 40-41).

Và kế đến là Môsê. Thiên Chúa đã cho ông được lớn lên trong cung điện của Pharaoh; tuy nhiên, một Môsê còn trẻ, khỏe mạnh, và tự tin chưa sẵn sàng trở thành công cụ Chúa dùng để giải cứu dân Ngài (Xem Xh 2:10-15). Thiên Chúa đã đặt ông dưới lớp bùn của Midian, chiến đấu suốt 40 năm trong sa mạc như một kẻ bị lưu đày cho đến khi ông sẵn sàng để Chúa hoàn thành kế hoạch của Ngài thông qua ông (Xem Cv 7:29-30).

Và Chúa Giêsu thì thế nào? Chắc chắn Ngài cũng có lúc “kẹt trong bùn lầy”! Ngài thậm chí đã nói: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8:20).

Nếu bạn có bao giờ cảm thấy mọi thứ trong cuộc sống của bạn quá tồi tệ đến nỗi Chúa không thể nào có thể cứu bạn được, hãy nhớ điều vua Đa-vít đã nói. Ông đãlàm những việc rất khủng khiếp, tuy nhiên ông biết rằng ông không bao giờ bị bỏ rơi bởi tình yêu thiêng liêng đã nâng đỡ ông qua mọi điều.

“Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan? Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài. Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hung mạnh giữ lấy con. Con tự nhủ: “Ước gì bóng tối bao phủ tôi và ánh sáng quanh tôi thành đêm tối!” Nhưng đối với Ngài, tối tăm chẳng có chi mù mịt, và đêm đen sáng tỏ như ban ngày, bóng tối và ánh sáng cũng như nhau.” (Tv 39:7-12).

Chúa Giêsu hoạt động trong cuộc sống của mỗi chúng ta theo cách riêng biệt bởi vì không một người nào hoặc cuộc sống nào là giống nhau. Những điển hình của Chúa về những ai Ngài gọi là cao trọng đều có một điểm chung: họ quyết tâm giữ lòng trung thành trong những lúc họ không thể nhìn thấy kế hoạch của Chúa dành cho họ. Cho dù hiện tại và tương lai của bạn thế nào, hãy nhớ rằng Chúa đã hứa Ngài sẽ bước đi bên cạnh bạn đi qua tất cả, cho dù là ở nơi cung điện hay trong bùn lầy.

THE PERSEVERANCE PATH

All the performances of human art, at which we look with praise or wonder, are instances of the resistless force of perseverance: it is by this that the quarry becomes a pyramid, and that distant countries are united with canals. If a man was to compare the effect of a single stroke of the pickaxe, or of one impression of the spade, with the general design and last result, he would be overwhelmed by the sense of their disproportion; yet those petty operations, incessantly continued, in time surmount the greatest difficulties, and mountains are levelled, and oceans bounded, by the slender force of human beings.

—Samuel Johnson (1709–1784)

If you wish success in life, make perseverance your bosom friend, experience your wise counsellor, caution your elder brother, and hope your guardian genius.

—Joseph Addison (1672–1719)

Though today may not fulfil
All your hopes, have patience still;
For perchance tomorrow’s sun
Sees your happier days begun.
—Unknown

God is teaching you by His great picture book of nature to wait, to sow your seed, and wait for the slow ripening of the harvest under the patient heavens. He does not give you perfect and full-formed things at once. He sows the seeds of things that will gradually grow and ripen and bear fruit. He gives buds first, and then full unfolded blossoms, and then perfect fruit.

—Hugh Macmillan (c.1850), adapted

Consider the farmer who waits patiently for the coming of rain in the fall and spring, looking forward to the precious fruit of the earth.—James 5:7 CEB

Lord, when you call us to live and work for you,
give us the wisdom to remember
that it is not the beginning
but the faithful continuing of the task
that is most important in your eyes,
until we have completed it to the best of our ability;
through Jesus Christ, our Lord,
who laid down his life for us
in order to finish your work.

—Author unknown ■

Con đường kiên trì

Tất cả những tác phẩm nghệ thuật của nhân loại mà chúng ta ngắm nhìn với sự khen ngợi và ngạc nhiên chính là những trường hợp không thể chống lại được sức mạnh của sự kiên trì: chính nhờ sự kiên trì mà mỏ đá trở thành kim tự tháp, và những quốc gia xa xôi nối kết nhau bởi những kênh đào. Nếu một người phải so sánh tác động của một nhát rìu hay một dấu tích của chiếc cuốc, với những thiết kế chung và kết quả cuối cùng này, người ấy sẽ phải choáng ngợp với sự thiếu tỉ lệ; tuy nhiên những hoạt động nhỏ ấy, được tiếp tục không ngừng, vượt qua những khó khăn chồng chất, và những ngọn núi được chồng cao lên, và những đại dương đạ bị ngăn lại, bởi sức mạnh yếu ớt của nhân loại.—Samuel Johnson (1709 – 1784)

Nếu bạn mong ước thành công trong cuộc sống, hãy để sự kiên trì trở thành người bạn thân của bạn, học hỏi kinh nghiệm của người tư vấn khôn ngoan, chú ý đến lời khuyên răn của người lớn tuổi, và hy vọng vào người bảo hộ tài giỏi.—Joseph Addison (1672 – 1719)

Cho dù ngày hôm nay

Không thỏa hết tất cả hy vọng của bạn, hãy cứ kiên nhẫn;

Vì có thể, mặt trời của ngày mai

Nhìn thấy niềm hạnh phúc hơn của bạn khi ngày mới bắt đầu.—Khuyết danh

Thiên Chúa dạy chúng ta qua quyển sách tranh tuyệt vời của Ngài về tự nhiên, chờ đợi, gieo hạt, và chờ quá trình chín muồi từ từ của vụ mùa phía dưới bầu trời kiên nhẫn. Ngài không ban cho bạn ngay một lúc những thứ hoàn hảo và trọn vẹn. Ngài gieo hạt để mọi việc lớn lên từ từ và chín muồi và sinh trái. Ban đầu, Ngài ban chồi, kết đến là đâm lộc, đơm hoa và rồi kết trái hoàn hảo.—Hugh Macmillan (1850), được biên tập lại.

Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá: họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa.—Gc 5:7

Lạy Chúa, khi Ngài kêu gọi chúng con sống và làm việc cho Ngài,

Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan để nhớ rằng không phải sự bắt đầu nhưng chính sự trung thành tiếp tục công việc mới chính là điều quan trọng trong mắt Ngài, cho đến khi chúng con hoàn thành bằng hết khả năng của mình, nhờ vào Chúa Giêsu Cứu Thế, Đức Chúa của chúng con, Đấng đã hy sinh mạng sống mình vì con để hoàn tất công việc của Ngài.—Khuyết danh

THE CLEAN PLATYPUS

By Chalsey Dooley

Some days seem magical—things go well, I try some new ideas, I have something to show for the hours I’ve spent at various tasks. Then there are other times when I get to the end of the day struggling to find something of note that I accomplished. Sure, the kids were fed and dressed, they did their home-learning activities, they played in the park … but I still feel I want more. I want to be able to check off several things from my long to-do list. I want to be able to say I made leaps of progress. But rather than that, I feel like I’m falling further behind in so many areas of life.

At the end of a long day a few months back, I was trying to push off the weight of despondency from having so much to take care of, with problems piling up faster than I could keep up with. Then I walked into the bathroom and found Patrick (two years old) had taken his soft, fuzzy, stuffed platypus, filled up the sink, given it a good wash, and now had poured baking soda (which I use for cleaning the sink) all over it.

I didn’t need more messes to clean up. But it did look kinda cute, so I chuckled to myself, thinking, Even though I can’t seem to get around to any of my other goals, at least the platypus is clean!

Later, as I looked at the children, happy, cozy in bed, waiting for their bedtime story, I decided to change my criteria for “accomplishment” and a “good day.”

Now I go down a new list and see how many “checks” I can put.

Did I help my children smile today?
Was I patient when things didn’t go smoothly?
Did I show each son that I loved him personally?
Was I available to help, listen, and encourage, even at the cost of not “getting something done”?
Did I pray for someone today?
Did I laugh and choose to take things in stride when I felt like I was being pushed over the edge?

Tomorrow’s another day. Eventually the to-do list will work out. Plod. Breathe. Smile. Plod. Breathe. Smile. We’ll get there, eventually, wherever “there” is actually meant to be.

Con thú mỏ vịt sạch sẽ

Chalsey Dooley

Có những ngày giống như phép mầu—mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, tôi thử những ý tưởng mới, tôi có được điều gì đó để khoe sau nhiều giờ đồng hồ làm nhiều công việc khác nhau. Nhưng rồi có những lúc khi tôi kết thúc một ngày vất vả tìm điều gì đó mình đã hoàn thành. Chắc chắn, bọ trẻ đã được ăn no, mặc đồ tươm tất, và chúng đã làm những bài tập về nhà, chúng đã chơi trong công viên…thế nhưng tôi vẫn cảm thấy mình muốn nhiều hơn nữa. Tôi muốn có thể đánh dấu hoàn thành vào một vài việc nữa trong danh sách liệt kê dài đằng đẵng những việc cần làm. Tôi muốn có thể nói rằng mình đã có được những bước tiến bộ. Nhưng trái lại, tôi cảm thấy như mình bị tuột lại phía sau trong rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống.

Một vài tháng sau, vào cuối một ngày dài, tôi cố xua đi sự chán nản vì có quá nhiều điều phải làm, với nhiều vấn đề chồng chất nhanh hơn khả năng tôi có thể giải quyết. Sau đó, tôi bước vào phòng tắm và nhìn thấy Patrick (2 tuổi) lấy con thú mỏ vịt đồ chơi mềm và đã phai màu, cho đầy nước trong bồn, tắm sạch cho con thú đồ chơi, và giờ đang rắc đầy bột sô-đa (thứ tôi dùng để rửa bồn) khắp con đồ chơi.

Tôi không cần thêm những đống bừa bộn để dọn dẹo. Nhưng trông cảnh tượng ấy rất dễ thương, vì thế, tôi cười một mình và nghĩ: Cho dù tôi dường như không thể hoàn thành được bất cứ mục tiêu nào của mình, chí ít là con thú mỏ vịt đã được chà rửa sạch sẻ!

Sau đó, khi tôi nhìn lũ trẻ hạnh phúc nằm yên ấm trên giường, chờ thời gian đọc truyện trước lúc ngủ, tôi quyết định thay đổi tiêu chí về “sự hoàn thành” và “một ngày tốt đẹp của mình”.

Bây giờ, tôi đọc dò từ trên xuống bảng liệt kê mới của mình để xem có bao nhiêu “dấu hoàn thành” tôi có thể đánh vào.

+ Ngày hôm nay, tôi có giúp cho những đứa con của mình cười hay không?
+ Tôi có kiên nhẫn khi mọi việc không diễn ra trôi chảy không?
+ Tôi có thể hiện cho từng đứa con trai của tôi biết tôi yêu chúng không?
+ Tôi có sẵn sàng giúp đỡ, lắng nghe, và động viên, ngay cả khi phải trả giá bằng việc “có việc gì đó không được hoàn thành” hay không?
+ Ngày hôm nay, tôi có cầu nguyện cho ai đó không?
+ Tôi có cười và lựa chọn đón nhận sự việc một cách bình tĩnh nhẹ nhàng dù tôi cảm thấy như mình bị dồn đến đường cùng hay không?

Ngày mai là một ngày mới. Cuối cùng bảng liệt kê của tôi sẽ hoàn thành. Bước đi. Hít thở. Mỉm cười. Bước đi. Hít thở. Mỉm cười. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến nơi, cho dù “đích đến” ấy là ở đâu và thực sự có ý nghĩa gì đi chăng nữa.

Building A Legacy

By Sukanya Kumar-Sinha

Have you, like me, ever wondered what kind of an impression you make on people? Or more importantly, if you have any lasting impact on people’s lives?

Living in multi-religious India, where Christians form only 2% of the entire population, I am constantly mindful of the fact that people will probably judge my God by the way I live my life. I know that the way I conduct myself will play a big part in helping others form positive opinions of Christians in general, and even of Jesus Himself.

My aunt once offered a glass of water to an elderly couple who had been stranded on the road outside her house and were waiting for the tow truck to arrive. The husband gratefully accepted the glass of water and said, “You must be Christian.”

While driving home from work the other day, I got mad at a motorcyclist who had brushed against my car. Then I suddenly realized that as he looked at my angry face telling him off, he must have also seen the cross hanging from my rearview mirror. Did he go about the rest of his day with a good impression of the Christian woman he’d encountered? I don’t think so, and I instantly felt ashamed of my example.

As you can see, I have some room for improvement, which is why I was encouraged by the following game that my extended family recently played. We prepared cards with each of our names on them, and we all wrote encouraging things on one another’s cards. Then all the cards were gathered in a pile, so we didn’t know who had said what.

When my turn came to read what others had said about me, I was a little surprised that no one had commented on what I felt are my more visible skills, abilities, and talents. Instead my card contained points like:

“You have strong faith in prayer.”

“I like how you have such a good relationship with God.”

“You put Jesus first in all you do.”

Later, I realized how much these compliments meant and how precious they were, coming from the people who know me the best. These are small examples from everyday life, but in the end, these everyday attitudes and actions are often what make the greatest impression and what we will be remembered for.

Tạo nên tài sản thừa hưởng

Sukanya Kumar-Sinha

ạn có bao giờ giống như tôi tự hỏi mình đã để lại ấn tượng gì với người khác? Hoặc nói cách quan trọng hơn, liệu bạn có để lại ảnh hưởng lâu dài nơi cuộc sống của người khác hay không?

Sống ở đất nước đa tôn giáo như Ấn Độ, nơi số tín hữu chỉ chiếm 2% tổng dân số, tôi luôn chú ý đến thực tế rằng mọi người sẽ có thể phán xét Thiên Chúa của tôi qua cách sống của bản thân tôi. Tôi biết rằng những gì tôi hành động sẽ đóng góp phần lớn trong việc giúp người khác hình thành những suy nghĩ tích cực về những người tín hữu nói chung, và thậm chí chính là Chúa Giêsu.

Một lần nọ, người dì của tôi mời một cặp vợ chồng lớn tuổi đang đứng trên con đường bên ngoài nhà của dì để chờ xe kéo đến một ly nước. Người chồng đã nhận ly nước một cách biết ơn và nói: “Chắc cô là một tín hữu”.

Vào một ngày khác, đang khi lái xe về nhà từ nơi làm, tôi bực tức người chạy xe máy chạy ngược chiều với tôi. Rồi bất chợt tôi nhận ra rằng khi anh ta nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của tôi đối với anh ta, chắc hẵn anh ta cũng đã nhìn thấy chiếc thập giá từ chiếc gương chiếu hậu. Liệu suốt thời gian còn lại trong ngày anh ấy có ấn tượng tốt về một nữ tín hữu mà anh ấy đã gặp hay không? Tôi không nghĩ thế, và ngay lập tức tôi cảm thấy xấu hổ với bản thân mình.

Như bạn có thể thấy, tôi có không gian cho sự hoàn thiện, đó là lý do tại sao tôi cảm thấy được động viên bởi trò chơi sau đây mà đại gia đình tôi đã chơi. Chúng tôi chuẩn bị những tấm thẻ và viết tên của chúng tôi lên mỗi tấm thẻ ấy, và tất cả chúng tôi viết những lời động viên lên những tấm thẻ của người khác. Sau đó, tất cả những tấm thẻ được gom lại một chỗ, như thế, chúng tôi không biết ai đã viết gì.

Khi đến lượt tôi đọc những gì người khác viết về tôi. Tôi thoáng ngạc nhiên khi không ai đề cập đến những gì tôi cảm thấy chính là những tài năng, khả năng, và kỹ năng vốn dễ dàng nhìn thấy hơn ở nơi tôi. Thay vào đó, tấm thẻ của tôi được viết những điều kiểu như:

“Em có lòng tin mạnh mẽ trong lời cầu nguyện.”

“Anh thích mối quan hệ tốt đẹp mà em có với Chúa.”

“Chị luôn đặt Chúa Giêsu đầu tiên trong mọi việc chị làm”.

Sau đó, tôi nhận ra những lời khen từ những người biết về tôi rõ nhất có ý nghĩa thế nào và quý giá đến thế nào. Đấy chỉ là những ví dụ nhỏ từ cuộc sống hằng ngày, nhưng đến cuối cùng, chính những thái độ và những hành động hàng ngày ấy tạo nên ấn tượng tốt đẹp nhất và là những gì chúng ta sẽ được nhớ đến.

SECRETS TO SUCCESS WITH PEOPLE

By Chris Hunt

The Bible is a rich storehouse of spiritual and practical advice, and examples of strong relationships are one of the recurrent themes. In fact, Martin Luther commented that the entire Christian life consists of relating to people around us.1

So what can we learn from the Bible about how to succeed with people?

Treat others with kindness, the way you would want to be treated.

In everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets.—Matthew 7:12 NIV

We should not live to please ourselves. Each of us should live to please his neighbor.

—Romans 15:1–2 NLV

Be gentle and kind to everyone.

—Titus 3:2 CEV

Look for the good.

Whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy—meditate on these things.—Philippians 4:8

Be adaptable.

Let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification.—Romans 14:19 NIV

I am not anyone’s slave. But I have become a slave to everyone, so that I can win as many people as possible. When I am with the Jews, I live like a Jew to win Jews. And when I am with people who are not ruled by the Law, I forget about the Law to win them. I do everything I can to win everyone I possibly can.

—1 Corinthians 9:19–22 CEV

Always forgive.

Then Peter came to him and asked, “Lord, how often should I forgive someone who sins against me? Seven times?”

“No, not seven times,” Jesus replied, “but seventy times seven!”

—Matthew 18:21–22 NLT

Be supportive.

Share each other’s burdens.

—Galatians 6:2 NLT

I am glad and rejoice with all of you.—Philippians 2:17 NIV

We have not stopped praying for you since the first day we heard about you. In fact, we always pray that God will show you everything he wants you to do and that you may have all the wisdom and understanding that his Spirit gives.—Colossians 1:9 CEV

Những bí quyết để thành công với mọi người

Chris Hunt

Kinh Thánh chính là kho chứa đựng dồi dào những lời khuyên về tinh thần và thực tiễn, và những ví dụ về những mối quan hệ khắng khít chính là một trong những chủ đề thường được lặp lại. Thực ra, Martin Luther đã nói rằng toàn bộ đời sống của người tín hữu gồm có sự tương tác với những người xung quanh chúng ta.

Như thế, chúng ta có thể học được gì từ Kinh Thánh về cách làm thế nào để thành công với mọi người?

Cư xử với mọi người bằng sự tử tế, theo cách bạn muốn được cư xử.

Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.—Mt 7:12

Chúng ta không nên sống chiều theo sở thích của mình. Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích kẻ khác, vì lợi ích của họ, vì để xây dựng.—Rm 15:1-2

Phải hiền hòa, luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người.—Tt 3:2

Tìm kiếm điều tốt đẹp.

Những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý.—Pl 4:8

Hãy linh hoạt.

Chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau.—Rm 14:19

Tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Với người Do Thái, tôi đã trở nên Do Thái, để chinh phục người Do Thái. Với những người sống theo Lề luật, tôi đã trở nên người sống theo Lề Luật. Đối với những kẻ sống ngoài Lề luật, tôi đã trở nên người sống ngoài Lề luật, dù tôi không sống ngoài luật Thiên Chúa, nhưng sống trong luật Đức Giê-su, để chinh phục những người sống ngoài Lề luật. Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người.—1 Cr 9:19-22

Luôn luôn tha thứ.

Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? có phải bảy lần không?”

Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”—Mt 18:21-22

Hãy luôn nâng đỡ.

Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau.—Gl 6:2

Tôi vui mừng và cùng chia sẻ niềm vui với tất cả anh em.—Pl 2:17

Chúng tôi không ngừng cầu nguyện và kêu xin Thiên Chúa cho anh em được am tường thánh ý Người, với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết mà Thần Khí ban cho.—Cl 1:9

TIPS FOR OVERCOMING STRESS

By Rosane Pereira

I have always been a very active person. Ever since I was a teenager, people have told me that “Busy” seems to be my middle name.

After my husband passed away, I started to experience stress. I found myself getting overwhelmed by even small obstacles, and I knew I needed to find strategies to cope with and minimize stress in my life.

The first and hardest step was to slow down and adjust my work to my capacity. I longed to keep going at the same speed as I always had. It wasn’t until I lost my memory for a whole day after a very stressful week that I finally got serious about setting limits to the things I take on and the hours I put in.

Second, I now make a to-do list for each day, right after my morning devotions. After breakfast, I begin tackling the items one by one, and whatever doesn’t get done by the end of the day moves to the next day’s list. This has freed me from a lot of anxiety over what to do next and whether I’m forgetting something.

Third, I focus more on my spiritual life, like reading or listening to the Bible and other inspirational materials daily and listening to uplifting songs as I tidy, cook, or sew. I’ve also committed to fellowshipping with other Christians on weekends.

Fourth, I go to recreational activities more often, like the beach or birthday parties, which help to clear my mind of worries and put things in perspective. When taking the dog for a walk at the end of the day, I thank God for the sunset and the mountains, and all my other blessings, instead of thinking of work, and this has also had a soothing effect on my soul.

Children sure know the secret—they seldom have problems with stress and they always enjoy the moment. They don’t worry about the future, because they know their parents will take care of them. Jesus said that we should be like little children to enter the kingdom of God (See Matthew 18:3). So in addition to all my other strategies, I try to remind myself daily that my Father will care for me now and forever, and that He wishes for me to enjoy the biggest gift He has given me, life itself.

Bí quyết để vượt qua căng thẳng

Rosane Pereira

Tôi luôn là một người rất năng động. Thời còn là thanh thiếu niên, nhiều người nói với tôi rằng “Bận rộn” dường như mới chính là tên lót của tôi.

Sau khi chồng tôi qua đời, tôi bắt đầu đối mặt với căng thẳng. Bản thân tôi cảm thấy quá tải dù trước những thử thách nhỏ, và tôi biết mình cần có chiến lược để đương đầu và giảm thiểu căng thẳng trong cuộc sống.

Bước đầu tiên và khó nhất chính là chậm lại và điều chỉnh công việc phù hợp với khả năng của bản thân. Tôi muốn mình giữ được tốc độ như bao lâu nay. Cho đến khi tôi mất trí nhớ suốt một ngày sau một tuần vô cùng căng thẳng, cuối cùng tôi mới thật sự nghiêm túc trong việc đặt ra giới hạn cho những việc tôi làm và thời gian mà tôi đầu tư vào

Điều thứ hai chính là giờ đây, tôi lập danh sách những điều phải làm cho mỗi ngày, ngay sau giờ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện buổi sáng. Sau buổi điểm tâm, tôi bắt đầu thực hiện từng điều một, và bất cứ điều gì không hoàn thành vào cuối ngày sẽ được chuyển sang danh sách ngày hôm sau. Điều này khiến tôi thôi lo lắng nhiều về những gì phải làm tiếp theo và liệu tôi có quên điều gì đó không.

Điều thứ ba chính là tôi chú ý hơn đến cuộc sống tinh thần của mình, chẳng hạn như đọc hoặc nghe Kinh Thánh và những tài liệu linh hứng khác mỗi ngày và nghe những bài hát giúp nâng đỡ tinh thần khi tôi dọn dẹp, nấu ăn hoặc khi may vá. Tôi cũng dành thời gian để trò chuyện với những tín hữu khác vào dịp cuối tuần.

Điều thứ tư, tôi thường xuyên tham gia những hoạt động giải trí hơn, chẳng hạn như đi tắm biển hoặc đến những buổi tiệc sinh nhật, điều này giúp tôi bớt lo lắng và đặt sự việc vào trong cách nhìn đúng đắn. Khi dẫn chó đi dạo lúc cuối ngày, tôi tạ ơn Chúa về cảnh hoàng hôn và những ngọn núi, và tất cả những ơn lành khác, thay vì nghĩ về công việc và điều này cũng giúp xoa dịu tâm hồn của tôi.

Trẻ con chắc chắn biết được những bí quyết ấy—chúng rất hiếm khi gặp phải vấn đề với căng thẳng và chúng luôn tận hưởng từng khoảnh khắc của hiện tại. Chúng không lo lắng về tương lai, bởi vì chúng biết ba mẹ của chúng sẽ chăm sóc chúng. Chúa Giê-su nói rằng chúng ta nên giống như trẻ nhỏ để được vào vương quốc của Thiên Chúa (Mt 18:3). Vì thế, bên cạnh những chiến lược của mình, tôi luôn cố gắng nhắc bản thân rằng Cha của tôi sẽ chăm sóc tôi bây giờ và mãi mãi, và rằng Ngài mong muốn tôi tận hưởng món quả to lớn nhất đã ban cho tôi, chính là cuộc sống này.

Quiet Moments

Come to Him

By Abi May

“My beloved spoke and said to me, ‘Arise, my darling, my beautiful one, come with me.’” (Song of Solomon 2:10)

Martha was someone who learned a lesson on the importance of valuing above all things the peace and inspiration that Jesus gives. Once, when Jesus came to visit, she was so concerned with the duties of a hostess that she rushed and fussed, but in the hurry and flurry of her busy activities, she didn’t make time for Him (See Luke 10:38–42). There’s a lesson here for all of us.

Lord, help me to come to You so that I can enjoy Your company.

Pay attention, come close now, listen carefully to my life-giving, life-nourishing words.—Isaiah 55:3 MSG

Come close to God, and God will come close to you.—James 4:8 NLT

Just as birds have their nests … and the deer have bushes and thickets … so too we should choose someplace every day … as a retreat to which we may occasionally retire to refresh and recreate ourselves.

—St. Francis de Sales (1567–1622)

Lord, help me to make space in my busy days to come quietly into Your presence.

Blessed quietness, holy quietness,
Blest assurance in my soul!
On the stormy sea, Jesus speaks to me,
And the billows cease to roll.
—Manie P. Ferguson (1850–1932)

God is a tranquil Being, and abides in a tranquil eternity. So must thy spirit become a tranquil and clear little pool, wherein the serene light of God can be mirrored.

—Gerhard Tersteegen (1697–1769)

Lord, help me to not only find a place that is quiet externally, but also to find quietness within.

[Jesus] did not come merely to give bread; He said, “I am the bread.” He did not come merely to shed light; He said, “I am the light.” He did not come merely to show the door; He said, “I am the door.” He did not come merely to name a shepherd; He said, “I am the shepherd.” He did not come merely to point the way; He said, “I am the way, the truth, and the life.”

—J. Sidlow Baxter (1903–1999)

He who believes in the Son has everlasting life.—John 3:36

He is also able to save to the uttermost those who come to God through Him.—Hebrews 7:25

I believe in You, Jesus. May I get to know You better each day and prepare for a life forever with You.

Những thoáng suy ngẫm

Đến với Ngài

Abi May

Người yêu của tôi lên tiếng bảo: “Dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào!”—Diễm ca 2:10

Martha là người học được bài học về tầm quan trọng của việc xem trọng sự bình an và nguồn linh hứng mà Chúa ban trên hết tất cả. Một lần nọ, khi Chúa Giê-su đến thăm, cô chỉ lo bận rộn với những công việc của người chủ nhà, cô gấp gáp và rối rít, nhưng trong sự hối hả và xôn xao khi bận rộn làm việc, cô đã không dành thời gian cho Ngài (Xem Lc 10:38-42). Ở đây, có một bài học cho tất cả chúng ta.

Lạy Chúa, xin giúp con đến với Ngài để con có thể tận hưởng tình bạn của Ngài.

Hãy lắng tai và đến với Ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu.—Isa 55:3

Hãy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần anh em.—Gc 4:8

Như chim có tổ…nai có bụi cây…chúng ta cũng nên có một nơi nào đó mỗi ngày…như là nơi để nghỉ ngơi, nơi chúng ta có thể lui về để thư giãn và nạp lại năng lượng cho chính mình.—Thánh Francis de Sales (1567-1622)

Lạy Chúa, xin giúp con dành khoảng trống trong một ngày bận rộn để đến trong với sự hiện diện của Ngài.

Sự yên tĩnh thần thiêng, thiêng liêng

Mang đến sự đảm bảo nơi tâm hồn!

Giữa đại dương bão táp, Chúa Giê-su nói với tôi,

Và những cơn sóng dữ không còn ập đến.—Manie P. Ferguson (1850-1932)

Thiên Chúa luôn tĩnh lặng, và thuộc về nơi tĩnh lặng vĩnh cửu. Vì thế, tinh thần của bạn phải trở nên tĩnh lặng và trở nên một chiếc hồ trong vắt, nơi ấy, ánh sáng trong trẻo của Chúa được phản chiếu.—Gerhard Tersteegen (1697-1769)

Lạy Chúa, xin giúp con không chỉ tìm thấy một nơi yên lặng bên ngoài, mà một nơi tĩnh lặng ngay bên trong tâm hồn.

[Chúa Giê-su] đã không đến chỉ ban cho ta lương thực; Ngài đã nói: “Ta là bánh”. Ngài không chỉ đến để chiếu sáng; Ngài đã nói: “Ta chính ánh sáng”. Ngài đã không đến chỉ để chỉ ra cánh cửa; Ngài đã nói: “Ta chính là cánh cửa”. Ngài đã không đến để bổ nhiệm vị mục tử; Ngài đã nói: “Ta là mục tử”. Ngài đã không đến chỉ để chỉ đường; Ngài đã nói: “Ta là đường, là sự thật, và là sự sống”.—J. Sidlow Baxter (1903-1999)

Ai tin vào Con Một sẽ có được sự sống đời đời.—Ga 3:36

Người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa.—Dt 7:25

Con tin vào Ngài, lạy Chúa Giê-su. Xin giúp con biết Ngài nhiều hơn mỗi ngày và chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh viễn với Ngài.

From Jesus with Love

Wheels of progress

There are cycles in life—times in which everything seems to go well, and times when things seem to go badly. I want you to learn to hold on to Me through each phase of the cycle.

When you are faced with a new obstacle or problem, don’t let it discourage you and don’t worry that you and I together won’t be able to overcome it. Problems cause you to exercise your faith as you rise up to meet them, and that brings the next phase of the cycle: You call on Me for help, and you fight and win and make progress. It’s like a wheel as it turns: As the top goes down, the bottom comes around to the top and the wheel carries you forward.

Each time you face a new test, you must fight once again. You take up the challenge, call on Me for help, and once again overcome and make more progress. More tests bring more victories. But it’s important to seek Me for the solution and take up the challenge to fight through to victory, to keep the cycle moving. You don’t want to remain at the low point where there is little forward motion.

So don’t look at the low points in your life as defeats, but as opportunities to make forward progress. I know it’s often difficult to go through these cycles, but you must in order to keep moving forward, so keep on going!

Chúa Giê-su với tình yêu

Những vòng xe của sự tiến bộ

Có những chu trình trong cuộc sống—đó là những lúc mọi việc diễn ra tốt đẹp, và cả những lúc mọi việc diễn ra tồi tệ. Ta muốn con học biết nương dựa vào Ta qua mỗi giai đoạn của chu trình.

Khi con đối mặt với khó khăn và trở ngại mới, đừng để chúng làm con chán nản hoặc lo lắng rằng con và Ta không thể cùng nhau vượt qua. Những khó khăn giúp con thực hành lòng tin của mình khi con đối mặt với khó khăn ấy, và điều ấy mang con đến giai đoạn kế tiếp của chu trình. Con kêu cầu Ta để giúp đỡ, và con chiến đấu, chiến thắng và tiến bộ. GIống như vòng xoay: Khi phần trên cùng đi xuống, phần cuối cùng sẽ đi lên và vòng xe mang con tiến về phía trước.

Mỗi lần con đối mặt với một thách thức mới, con phải chiến đấu thêm một lần nữa. Con đối mặt với thách thức, kêu cầu Ta giúp đỡ, và một lần nữa lại vượt qua và tiến bộ hơn. Càng nhiều thử thách càng mang đến nhiều chiến thắng hơn. Nhưng điều quan trọng chính là tìm kiếm Ta để có được giải pháp và đối mặt với thách thức để chiến đấu giành chiến thắng, để giữ cho vòng quay tiếp tục chuyển động. Con không muốn ở mãi nơi thấp nơi mà chỉ có đôi chút chuyển động về phía trước.

Vì thế, đừng nhìn những điểm thấp trong cuộc sống của con như là những sự thất bại, nhưng là cơ hội để tiến bộ. Con biết rằng thường rất khó khăn khi trải qua những chu kỳ này, nhưng con phải trải qua để tiến lên phía trước, vì thế hãy tiếp tục!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *