Live Today! – Hãy sống ngày hôm nay!

Live Today

A different kind of wish

No one knows what the future holds. We’re quick to wish a “happy new year” on January 1st, but we actually have very little control over how things will play out. “You do not know what a day may bring,”1 the Bible cautions. Over the past year, a number of my friends went through some very trying times, and wishing them happiness and success now feels slightly hollow.

It’s good to plan ahead and lay solid foundations in our personal and professional lives, but we know from the start that the year is going to be full of events and circumstances that we haven’t foreseen and that we will have limited ability to influence.

That’s not necessarily a bad thing, though, if it reminds us that when all is said and done, the happiest and most secure place for us and our loved ones is in God’s hands. Perhaps rather than wishing the outward manifestations of happiness to those we care about, we should wish for them to be connected to the source of those blessings, the loving Father who promises, “I will never leave you nor forsake you.”2

Whether this year brings prosperity or hardship, health or sickness, love or loss, we can be assured of God’s love and presence,3 His ability to answer our prayers,4 and His standing resolution to make all things work together for good in the lives of those who are His children and who love Him.5 God never forgets His promises and He’s never unable to keep them. As Paul observed, “All of God’s promises have been fulfilled in Christ with a resounding ‘Yes!’”6

God bless you with His presence and care in the coming year.

1. Proverbs 27:1
2. Hebrews 13:5
3. See John 14:23.
4. See 1 John 3:22.
5. See Romans 8:28.
6. 2 Corinthians 1:20 NLT

An astronaut cannot be suspended in space and not have God in his mind and his heart.
—Yuri Gagarin (1934–1968), Soviet cosmonaut who was the first human to journey into outer space

Một lời ước khác

Không ai biết tương lai thế nào. Chúng ta luôn mau mắn chúc “chúc mừng năm mới” vào ngày 1 tháng 1, nhưng chúng ta thật sự có thể có được sự điều khiển đôi chút đối với sự việc sẽ xảy ra. “Bạn đâu biết được hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì” (Châm ngôn 27:1), Kinh Thánh đã dạy chúng ta. Trong năm qua, một vài người bạn trải qua lúc khó khăn, và việc chúc họ hạnh phúc và thành công giờ đây nghe có vẻ hơi sáo rỗng.

Rất tốt nếu chúng ta lên kế hoạch trước và đặt nền tảng vững vàng cho cuộc sống và sự nghiệp, nhưng ngay từ đầu chúng ta biết rằng một năm với rất nhiều những sự kiện và tình huống chúng ta không biết trước và rằng chúng ta không đủ khả năng để ảnh hưởng đến.

Tuy nhiên, đó không hẵn là điều xấu, khi chúng ta nhớ điều chắc chắn rằng, nơi an toàn và hạnh phúc nhất dành cho chúng ta và những người thân yêu của chúng ta chính là trong đôi tay của Chúa. Có lẽ thay vì chúc cho những người chúng ta quan tâm có được những biểu hiện bên ngoài của niềm hạnh phúc, chúng ta nên cầu nguyện cho họ có thể nối kết với nguồi ban ơn lành, chính là Cha yêu thương của chúng ta, Đấng đã hứa: “Ta sẽ không bỏ rơi con, Ta sẽ không ruồng bỏ con”.

Do dù năm nay mang đến sự thịnh vượng hay khó khăn, sức khỏe hay bệnh tật, tình yêu thương hay sự mất mát, chúng ta đều có thể chắc chắn về tình yêu và sự hiện diện của Chúa (Xem Ga 14:23), chắc chắn về khả năng của Ngài đáp trả lời cầu nguyện của chúng ta (Xem 1 Ga 3:22), và giải pháp của Ngài để làm cho mọi việc đều sinh ích trong cuộc sống của những ai là con cái của Ngài và yêu thương Ngài (Xem Rm 8:28). Thiên Chúa không bao giờ quên những lời Ngài đã hứa và không bao giờ có việc Ngài không thể giữ lời hứa. Như tông đồ Pha-lô quan sát được: “Mọi lời hứa của Thiên Chúa đều là ‘có’ nơi Người. Vì thế, cũng nhờ Người mà chúng ta hô lên ‘Amen’ để tôn vinh Thiên Chúa!’” (2 Cr 1:20).

LUNAR LANDING

By Chris Hunt

It’s been almost half a century since Neil Armstrong declared on July 20, 1969, “That’s one small step for (a) man, one giant leap for mankind.” It was a momentous occasion—the first time a member of the human race had stood on the surface of the moon.

Technological expertise took the crew of Apollo 11 where no person had gone before. We can scarcely imagine the thoughts and emotions of both the astronauts and their families, but there is a lesser-known incident that took place when the crew first landed that gives some surprising insight.

Fellow astronaut Buzz Aldrin had come prepared. Before anyone stepped outside, he silently read a selection of the words of Jesus from the Gospel of John. Then he took out a miniature chalice and a small portion of bread and wine. This is what Aldrin told Guideposts magazine in 1970:

“I poured the wine into the chalice our church had given me. In the one-sixth gravity of the moon the wine curled slowly and gracefully up the side of the cup. It was interesting to think that the very first liquid ever poured on the moon, and the first food eaten there, were communion elements.”1 Due to NASA policies, this ceremony was not publicized at the time, but it has since been well documented.2

Aldrin was not the only astronaut to express his wonder and gratitude to God. Around a year earlier, Frank Borman was on the first manned mission to fly around the moon. Looking down at our planet from 250,000 miles away, he radioed back a message quoting the opening words of Genesis: “In the beginning, God created the heavens and the earth.”

He later explained, “I had an enormous feeling that there had to be a power greater than any of us—that there was a God, that there was indeed a beginning.”

As these men took dramatic first steps in a journey of discovery, God was there. As we take our own first steps into this new year, may we too find God’s presence and acknowledge Him in our lives.

Đáp xuống mặt trăng

Một phi hành gia không thể được treo lơ lửng trong không gian mà không có Chúa trong tâm trí và tâm hồng.—Yuri Gagarin (1934-1968), nhà du hành vũ trụ Soviet, người đầu tiên du hành vào không gian

Đã gần nữa thế kỷ kề từ khi Neil Amstrong tuy bố vào ngày 20 tháng 7 năm 1969 rằng “Một bước đi nhỏ của một người, lại chính là một cú nhảy vượt bậc của nhân loại”. Một sự kiện quan trọng—khi lần đầu tiên, một người trong nhân loại đứng trên mặt trăng.

Những chuyên môn kỹ thuật đã mang phi hành đoàn của Apolo 11 đến nơi mà chưa ai từng đến. Chúng ta có thể tưởng tượng được suy nghĩ và cảm xúc lo sợ của những phi hành gia và gia đình của họ, nhưng có một sự việc ít ai biết đến đã xảy ra khi nhóm phi hành đoàn lần đầu tiên đáp xuống , một sự việc mang đến cho họ một sự ngạc nhiên.

Phi hành gia Buzz Aldrin đã chuẩn bị trước. Trước khi bất cứ ai bước ra ngoài, ông đã đọc thầm một đoạn những lời của Chúa Giê-su trong Tin Mừng thánh Gioan. Kế đến, ông lấy một chung rượu nhỏ, một mẩu bánh mì nhỏ và một ít rượu. Dưới đây là những gì Aldrin đã nói với tạp chí Guidepost vào năm 1970:

“Tôi đổ rượu và chiếc chung mà nhà thợ đã cho tôi. Trong 1/6 trọng lượng của mặt trăng, rượu cong từ từ và nhẹ nhàng rơi lên mặt bên của chiếc chung. Thật thú vị khi nghĩ rằng chất lỏng đầu tiên được chế ra trên mặt trăng, và thức ăn ăn đầu tiên ở đây, chính là những thành phần trong bí tích thánh thể”. Theo những chính sách của NASA, nghi thức này không được công bố rộng rãi vào thời đó, nhưng nó được tài liệu hóa lại.

Aldrin không phải là phi hành gia duy nhất thể hiện sự thán phục và biết ơn đối với Chúa. Gần một năm trước đó, Frank Borman là thực hiện điệp vụ đầu tiên chính là bay xung quanh mặt trăng. Nhìn xuống hành tin của chúng ta từ khoảng cách 250,000 dặm. Qua đài truyền thanh, ông đã đọc những lời trong sách Sáng Thế: “Lúc ban đầu, Thiên Chúa tạo ra bầu trời và mặt đất”.

Về sau, ông đã giải thích: “Tôi đã có một cảm xúc mạnh mẽ rằng phải có một quyền năng to lớn hơn bất cứ ai trong chúng ta—rằng có một Thiên Chúa, rằng thật sự có lúc ban đầu.”

Khi những người đàn ông ấy đã thực hiện những bước đi thật ấn tượng, có Thiên Chúa hiện diện. Khi chúng ta bước những bước đầu tiên của mình vào năm mới này, nguyện xin cho chúng ta cũng tìm thấy sự hiện diện của Chúa và nhận biết Ngài trong cuộc sống của chúng ta.

ON THE RIVER’S EDGE

By Marie Story

As the children of Israel were preparing to cross the Jordan River, Joshua sent the ark of the covenant ahead. He instructed the people: “When you see the ark of the covenant of the Lord your God, and the Levitical priests carrying it, you are to move out from your positions and follow it. Then you will know which way to go, since you have never been this way before.”1

“Never been this way before”—I often feel that way! I run into a situation or a dilemma that’s all new to me, and I have no idea how to tackle it. Should I go or stay? Should I take this offer or turn it down?

Some decisions are easy to make. Sometimes the path ahead seems pretty straightforward, even if you’ve never taken it before. Other times, it can feel like there are potential dangers and pitfalls all around. Looking ahead can be exciting, but it can also be a little frightening because of the many unknowns.

As I write this, I’m facing a dilemma. I’ve been offered a job that seems pretty appealing. It’s work that I’d enjoy and the pay is good. But it would mean a major move to another city—when it feels like we’ve only just gotten settled where we are. It would mean putting other goals on hold and moving away from relatives and new friends. It’s exciting, in a way, but it’s also challenging, because I don’t know how things are going to turn out.

The children of Israel didn’t know how things were going to play out for them either. They knew there was a promised land ahead, but there was also the River Jordan blocking their way.

The Israelites hadn’t traveled that way before. That’s why they had to follow the ark, which represented God’s presence and His promises. By following the ark—by following God—they could walk confidently, knowing that they were headed in the right direction.

Sometimes, the way God leads doesn’t seem to make sense. Sometimes it can look downright crazy, like when He instructed Joshua to tell the priests who carried the ark of the covenant to “take a few steps into the river and stop there.”2

I imagine some of the people were more than a little anxious as they approached the flooded riverbanks. But we’re told that “as soon as the priests who carried the ark reached the Jordan and their feet touched the water’s edge, the water from upstream stopped flowing. It piled up in a heap a great distance away.”3 The priests stood in the middle of the dry riverbed while all the Israelites walked safely across.

I think this story offers a pretty awesome formula for making decisions. When you’re facing tough choices, when you “haven’t been this way before” and you’re dealing with brand-new challenges or seeming impossibilities, keep your eyes on Jesus. Only God knows what’s ahead, so it’s a good idea to follow His lead.

God cares about your problems and concerns and dilemmas just as much as He cared about His people stuck at the banks of the Jordan River. The Bible promises, “The Lord is kind, and as soon as he hears your cries for help, he will come … and he will guide you. Whether you turn to the right or to the left, you will hear a voice saying, ‘This is the road! Now follow it.’”4

God’s Word contains solid promises that you can stand on and claim in prayer whenever you’re desperate for His answers and direction in your life. Then as you keep your eyes on Jesus and follow His lead, you’ll be able to march confidently into the future God has in store for you.

9. Joshua 3:3–4 NIV
10. Joshua 3:8 NLT
11. Joshua 3:15–16 NIV
12. Isaiah 30:19–21 CEV

Whatever you do, or dream you can, begin it. Boldness has genius and power and magic in it.
—Author unknown

Take the first step in faith. You don’t have to see the whole staircase, just take the first step.
—Martin Luther King (1929–1968)

A great accomplishment shouldn’t be the end of the road, just the starting point for the next leap forward.
—Harvey Mackay (b. 1932)

Some stories don’t have a clear beginning, middle and end. Life is about not knowing, having to change, taking the moment and making the best of it, without knowing what’s going to happen next. Delicious ambiguity.
—Gilda Radner (1946–1989)

I think there is something more important than believing: Action! The world is full of dreamers. There aren’t enough who will move ahead and begin to take concrete steps to actualize their vision.

—W. Clement Stone (1902–2002) ■

Bên bờ sông

Maria Story

Khi con cái Ít-ra-en chuẩn bị để bang qua sông Gio-đan, Giô-suê đã gửi hòm bia giao ước đến trước. Ông đã hướng dẫn dân: “Khi thấy hòm bia giao ước của đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, và thấy các tư tế thuộc dòng dỏi Lê-vi khiêng hòm bia, anh em phải rời chỗ và đi theo sau hòm bia, để biết phải đi đường nào, vì anh em chưa đi qua đường ấy bao giờ” (Gs 3:3-4).

“Chưa qua đường ấy bao giờ”—tôi thường cảm thấy như thế! Tôi vướng vào một hoàn cảnh hoặc một tình huống khó xử mà hoàn toàn mới đối với tôi, tôi không biết phải ứng phó như thế nào. Liệu tôi để đi hay ở? Liệu tôi nên nhận sự đề nghị hay bỏ qua?

Một số những quyết định dễ đưa ra. Đôi khi, con đường phía trước có vẻ thẳng tắp, ngay cả khi bạn chưa từng đi trước đây. Có những lúc, con đường có vẻ đầy nguy hiểm rình rập và toàn những khó khăn xung quanh. Nhìn về phía trước có thể háo hức, nhưng cũng có thể đôi chút sợ hãi vì có nhiều điều không biết.

Đang khi viết bài này, tôi đang đối mặt với một tình huống khó khăn. Tôi được giới thiệu cho một công việc có vẻ khá hấp dẫn. Nhưng điều này có nghĩa là phải chuyển đến một thành phố khác—trong khi chúng tôi vừa mới ổn định nơi đang ở. Điều ấy có nghĩa là phải tạm dừng những mục tiêu khác và phải rời xa người thân và những người bạn mới. Một mặt là thú vị, nhưng cũng đầy thách thức, bởi vì tôi không biết sự việc sẽ như thế nào.

Con cái Ít-ra-en cũng không biết mọi việc sẽ như thế nào. Họ chỉ biết có một vùng đất hứa phía trước, những cũng có dòng sông Gio-đan đang cản đường họ.

Dân Ít-ra-en chưa từng đến nơi ấy. Đó là lý do tại sao họ phải đi theo hòm bia, hòm bia ấy đại diện cho sự hiện diện của Chúa và những lời hứa của Ngài. Nhờ đi theo hòm bia—đi theo Chúa—họ có thể tự tin bước đi, biết rằng họ đang tiến đi đúng hướng.

Con đường mà Chúa dẫn đi có lúc dường như vô lý. Có lúc con đường ấy có vẻ điên rồ, tương tự như khi Ngài chỉ Giô-suê nói với những thầy tư tế đang khiêng hòm bia “đứng lại trong sông Gio-đan” (Gs 3:8).

Tôi tưởng tượng một số người rất sợ khi vừa bước đến mép sông. Nhưng chúng ta đọc thấy rằng: “khi các tư tế khiêng hòm bia vừa đến sông Gio-đan, và chân các ông vừa nhúng và nước ở ven bờm thì nước mạn ngược chảy xuống dừng lại, dựng đứng thành một khối duy nhất trong một khoảng rất dài” (Gs 3:15-16). Những tư tế đứng giữa lòng sông khô ráo trong khi tất cả dân Ít-ra-en bang qua an toàn.

Tôi nghĩ câu chuyện này đã mang đến một công thức khá tuyệt vời trong việc ra quyết định. Khi bạn đối mặt với những lựa chọn khó khăn, khi bạn “chưa từng đi qua con đường phía trước” và ban đối mặt với những thách thức hoàn toàn mới hoặc những điều tưởng chừng không thể, hãy hướng mắt nhìn về Chúa Giê-su.

Thiên Chúa lo lắng những vấn đề, những mối bận tâm và những hoàn cảnh khó khăn của bạn cũng như Ngài lo lắng cho dân của Ngài bị mắc kẹt bên bờ sông Gio-đan. Kinh Thánh hứa: “Khi ngươi kêu cứu, Thiên Chúa sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi; nghe tiếng ngươi kêu là Người đáp lại. Khi ngươi lưỡng lự không biết quẹp phải hay trái, tai ngươi sẽ được nghe một tiếng nói từ phía sau: ‘Đây là đường, cứ đi theo đó’” (Is 30:19-21).

Lời Chúa chứa đựng những lời hứa chắc chắn mà bạn có thể dựa vào và nhắc đến trong lời cầu nguyện bất cứ khi nào bạn tha thiết lời đáp trả của Chúa và sự chỉ dẫn của Ngài trong cuộc sống của bạn. Khi bạn luôn hướng mắt nhìn về Chúa Giê-su, và đi theo sự hướng dẫn của Ngài, bạn sẽ có thể tự tin tiến vào tương lai mà Ngài dành sẵn cho bạn.

Bất cứ điều gì bạn làm, hoặc bất cứ điều gì bạn có thể mơi, hãy bắt đầu. Sư can đảm chứa đựng nguồn cảm hứng, sức mạnh và sự diệu kỳ.—Khuyết danh

Hãy bước bước đầu tiên trong niềm tin. Bạn không nhất thiết phải nhìn thấy toàn bộ cầu thang, chỉ cần bước từng bước một.—Martin Luther King (1929-1968)

Thành tựu vĩ đại không phải là tận cuối của con đường, nhưng chỉ là điểm khởi đầu cho cú nhảy bật tiếp theo lên phía trước.—Harvey Mackay (1932TCN).

Một vài câu chuyện không có một mở bài, thân bài và kết thúc rõ ràng. Cuộc sống chính là không biết hết, phải thay đổi, sống từng khoảnh khắc, và tận dụng tốt nhất, không biết điều gì sẽ xảy ra kế tiếp. Một sự mơ hồ thú vị.—Gilda Radner (1946-1989)

Tôi nghĩ có điều gì đó quan trọng hơn cả việc tin tưởng. Đó chính là hành động! Thế giới có quá nhiều người mơ mộng. Nhưng lại thiếu những người tiến lên phía trước và bắt đầu những bước đi vững chắc để hiện thực hóa viễn cảnh của mình.—W.Clement Stone (1902-2002)

TAKING THE PLUNGE

By Lilia Potters

The little boy must have been about four years old. I watched with interest as his dad walked to the edge of the diving board at the deep end of the pool and showed him how to dive. The boy clapped and cheered at the splash his dad made as he entered the water, but when encouraged to jump in as well, he backed away apprehensively. “Don’t worry, son,” his dad assured him. “I’ll catch you.”

After some prodding, the boy ventured to the end of the diving board and teetered there, signaling wildly to his dad in the water below to come a little closer. “No, Dad, a little more this way! … No, that way!” This went on for a while until I thought for sure he was going to take the plunge. But at the last second, he chickened out, turned around, and walked back to the poolside, his head lowered sadly.

Rather than express disappointment, his dad patiently urged him not to give up and finally coaxed him back to the end of the diving board. The whole procedure was repeated until the boy finally jumped into the waiting arms of his father. The look on his dad’s face said it all. “You did it, son! I’m so proud of you!”

I’m a lot like that little boy. For several months, I’ve been in the process of pulling up stakes and preparing to move to another country where new work, new experiences, and new friends are waiting. But even though I’ve determined that this change is going to be good, I still worry at times about how it’s all going to turn out.

God says, “Don’t worry! Just take the plunge! I’m right here in front of you, and I’m going to catch you! I won’t let you down!”

But I argue, “Okay, I’ll jump, but could You just come a little bit closer? Could You move a little this way or a little that way, so I can feel more secure?”

God, who is infinitely more patient than any earthly father could ever be, continues to assure me that I can trust Him. And He’s right about that, of course. He’s always been there to catch me, and no one rejoices at my little victories like He does. So once again I will take the plunge.

Nhảy xuống

Lilia Potters

Cậu bé nhỏ chắc khoảng chừng 4 tuổi. Tôi cảm thấy thú vị quan sát cậu bé khi bố của cậu bé bước đến sát mép tấm ván nhảy của hồ bơi và chỉ cho cậu bé cách nhảy xuống. Cậu bé vỗ tay và hớn hở trước bọt nước tung tóe khi người bố nhảy xuống, nhưng đến khi được kêu nhảy xuống, cậu bé lại bước lùi với vẻ sợ hãi. “Đừng lo lắng, con trai. Bố sẽ chụp lấy con,” người bố đoan chắc với cậu bé.

Sau vài lời khuyến khích cậu bé, cậu bé bạo dạn bước đến cuối tấm ván nhảy và đứng nhấp nhấp ở đó, vẫy ra hiệu cho bố của mình đang ở dưới nước đến gần hơn. “Không, bố ơi, sang phía này một chút!… Không phải, phía kia!” Cậu bé cứ như thế trong một lúc cho đến khi tôi nghĩ chắc chắn cậu bé sẽ nhảy xuống. Nhưng vào phút chót, cậu bé bỏ cuộc vì sợ, cuối đầu buồn bã, bước trở lại phía bờ hồ.

Thay vì tỏ vẻ thất vọng, bố cậu bé kiên nhẫn khuyến khích cậu bé không bỏ cuộc và cuối cùng đã thuyết phục được cậu bé trở lại tấm ván nhảy. Cả một quá đình được lặp lại cho đến khi cậu bé trai nhảy xuống vào trong vòng tay đang giang chờ của người bố. Vẻ mặt của người bố đã nói lên tất cả. “Con đã làm được, con trai! Bố thật tự hào về con!”

Tôi rất giống với cậu bé trai ấy. Trong suốt vài tháng, tôi dọn dẹp đồ đạc và chuẩn bị đi sang một đất nước khác, nơi mà công việc mới, những trải nghiệm mới, và những người bạn mới đang chờ đợi. Nhưng mặc dù đã quả quyết rằng sự thay đổi này là tốt, tôi vẫn có những lúc lo lắng không biết sự việc sẽ thế nào.

Thiên Chúa nói: “Đừng lo lắng! Hãy nhảy xuống! Ta ở ngay trước mặt con, và Ta sẽ chụp lấy con! Ta sẽ không để con thất vọng!

Nhưng tôi tranh cãi: “Vâng, con sẽ nhảy, nhưng Ngài có thể lại gần hơn không? Ngài có thể sang bên này một chút, hoặc bên kia một chút, như thế, con sẽ cảm thấy an toàn hơn không?”

Thiên Chúa, Đấng kiên nhẫn hơn bất kỳ người cha nơi trần thế nào tiếp tục đoan chắc với tôi rằng tôi có thể tin tưởng Ngài. Và lẽ dĩ nhiên, Ngài đúng. Ngài luôn có mặt để chụp lấy tôi, và không ai mừng rỡ trước những chiến thắng nhỏ bé của tôi như Ngài. Vì thế, một lần nữa, tôi sẽ nhảy xuống.

A SINGLE STEP

By Milutin Bunčić

A couple of years ago, I took an English teaching training course. My first language is Croatian, and I had been working as a professional translator and interpreter for over 20 years, so I spoke English on a daily basis and was quite happy doing some freelance English teaching.

However, I eventually realized that a teaching diploma would open more opportunities, and I also wanted to use teaching—in Christian summer camps, for instance—as an avenue to share God’s love and encouragement. Hence the training course, and the good news is that since then, I’ve been able to pursue those opportunities I was looking for.

I’ve worked with both adults and children, and I can empathize with the trepidation and fear experienced by those who feel inadequate and unable to learn a new language. In fact, even as I’m writing this article, I’m facing my own fear of the future!

I sometimes build my lessons around a pithy motivational quote. “Even a journey of a thousand miles begins with a single step” is one of my favorites. Starting out is always the hardest; when we endeavor to try something new in our lives, we often see it as a huge mountain in front of us and we just “know” that we will never be able to climb it. True, it’s a daunting sight, especially when we compare ourselves with those who have been at the top for some time. But when we are able to overcome the initial fear and take that single step, we find ourselves on the road to victory.

God’s love is amazing! When we are reassured of His love, it gives us the faith to reach beyond our own limits and confines, and enables us to step out into the unknown and reach our full potential. It helps us to believe that anything is possible. His love gives us confidence. His love gives us faith.—Maria Fontaine

Your past is important, but it is not nearly as important to your present as the way you see your future.
—Tony Campolo (b. 1935)

My friends, I don’t feel that I have already arrived. But I forget what is behind, and I struggle for what is ahead. I run toward the goal, so that I can win the prize of being called to heaven. This is the prize that God offers because of what Christ Jesus has done.—Philippians 3:13–14 CEV

Một bước đơn lẻ

Milutin Buncic

Cách đây vài năm, tôi tham gia khóa học đào tạo dạy tiếng Anh. Tiếng mẹ đẻ của tôi là Tiếng Crotia, nhưng tôi làm công việc dịch thuật và biên dịch chuyên nghiệp suốt 20 năm, nên tôi nói tiếng Anh hằng ngày và khá hài lòng với công việc dạy tiếng Anh tự do.

Tuy nhiên, cuối cùng, tôi nhận ra rằng bằng cấp dạy học sẽ mở ra nhiều cơ hội mới hơn, và tôi cũng muốn sử dụng việc dạy học–ở những trại hè dành cho tín hữu, chẳng hạn—như là một cách thức để chi sẻ tình yêu và sự động viên của Chúa. Nhờ khóa học, và những tin tốt lành sau đó, tôi có thể theo đuổi những mục đích của mình.

Tôi dạy cả người lớn và trẻ em, và tôi có thể thông cảm với nỗi sợ hãi và lo lắng của những người cảm thấy không đủ khả năng và không thể học một ngôn ngữ mới. Nhưng thực tế, ngay cả khi tôi viết bài này, tôi cũng đang đối mặt với nỗi sợ hãi trước tương lai!

Thỉnh thoảng, tôi xây dựng những bài dạy của mình xung quanh một câu trích dẫn thúc đẩy nghị lực. “Ngay cả một chuyến hành trình hàng ngàn dặm cũng bắt đầu bằng một bước một” chính là một trong những câu trích dẫn yêu thích của tôi. Bắt đầu luôn là phần khó khăn nhất; khi chúng ta nỗ lực cố gắng điều gì đó mới mẻ trong cuộc sống, chúng ta thường nhìn thấy điều ấy như một ngọn núi hùng vĩ phía trước chúng ta và chúng ta chỉ “biết rằng” chúng ta sẽ không bao giờ có thể trèo được nó. Đúng vậy, một cảnh tượng làm chán nản, đặc biệt khi chúng ta so sánh bản thân với những ai đã ở trên đỉnh cao từ lâu. Nhưng một khi chúng ta có thể vượt qua sợ hãi ban đầu, và bước một bước, chúng ta sẽ nhận thấy bản thân đang trên con đường dẫn đến chiến thắng.

Tình yêu Thiên Chúa rất tuyệt diệu! Khi chúng ta được bảo đảm bởi tình yêu của Ngài, tình yêu ấy sẽ cho chúng ta niềm tin để vượt xa những giới hạn và những hạn chế của chúng ta, và giúp chúng ta có thể ra khỏi những giới hạn để bước vào trong những điều chưa biết đến và chạm đến trọn vẹn tiềm năng của chúng ta. Tình yêu ấy giúp chúng ta tin rằng bất cứ điều gì đều có thể. Tình yêu của Ngài cho chúng ta sự tự tin. Tình yêu của Ngài cho chúng ta lòng tin.—Maria Fontaine

Quá khứ của bạn quan trọng, nhưng nó không quan trọng cho bằng hiện tại của bạn cũng như cách bạn nhìn về tương lai.—Tony Compolo (Sn 1935)

Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Giê-su.—Pl 3:13-14

Ngay từ buổi sớm mai,

xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa,
vì con vẫn tin cậy nơi Ngài.
Xin chỉ dạy đường lối phải theo,
vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.—Tv 143:8

LIVE TODAY!

Someone has said that today is a marvel of opportunity, crucified between two thieves, yesterday and tomorrow! Today, this very day, is one of the most wonderfully precious things you will ever have.

You can have faith for almost anything if you’ll take it a day at a time. God’s Word says, “As your day, so shall your strength be.”1 Every morning, look up and put your hand in the hand of Jesus and say, “This day I will trust You; this day I will, with Your help, walk step by step by Your side, and You will keep me in perfect peace today.”

Today you can do some of the things that you’ve been putting off for so long. You can’t do them yesterday and may not have the chance to do them tomorrow, but today is yours! Today you can be the kind of person you always dreamed you’d be “tomorrow.”

Your yesterdays are left with God, and none of their disappointments should be dragged into this day. Tomorrow is still unborn and you shouldn’t borrow from it. Today is filled with golden opportunities and pregnant with great possibilities! This is the golden tomorrow that you dreamed about yesterday.—Virginia Brandt Berg (1886–1968)

Make the choice to embrace this day. Do not let your TODAY be stolen by the ghost of yesterday or the To-Do list of tomorrow! It’s inspiring to see all the wonderfully amazing things that can happen in a day in which you participate.—Steve Maraboli
(b. 1975)

Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come. We have only today. Let us begin.—Mother Teresa (1910–1997)

Every second is of infinite value.—Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)

One of the most tragic things I know about human nature is that all of us tend to put off living. We are all dreaming of some magical rose garden over the horizon—instead of enjoying the roses that are blooming outside our windows today.—Dale Carnegie (1888–1955)

At the end of your life, you will never regret not having passed one more test, not winning one more verdict, or not closing one more deal. You will regret time not spent with a husband, a friend, a child, or a parent.—Barbara Bush
(b. 1925)

Resolve to make at least one person happy every day, and then in ten years you may have made 3,650 persons happy, or brightened a small town by your contribution to the fund of general enjoyment.—Sydney Smith (1771–1845) ■

13. Deuteronomy 33:25

The only limits to the possibilities in your life tomorrow are the “buts” you use today.—Les Brown (b. 1945)

The problem that we are facing in the church today is that we have so many Christians who have made a decision to believe in Jesus but not a commitment to follow Him. We have people who are planning to, meaning to, trying to, wanting to, going to, we just don’t have people who are doing it.—Tyler Edwards

Hãy sống ngày hôm nay!

Ai đó đã nói rằng ngày hôm nay chính là cơ hội tuyệt diệu, đóng đinh giữa hai tên tội phạm, ngày hôm qua và ngày mai! Ngày hôm nay, chính ngày hôm nay, là một trong những điều quý giá tuyệt với nhất mà chúng ta có.

Bạn có thể có long tin cho gần như bất cứ điều gì nếu bạn sống từng ngày một. Lời Chúa nói: “Sức mạnh của ngươi bền bỉ như ngày đời ngươi!” (Đnl 33:25). Mỗi buổi sáng, hãy nhìn lên, và đặt tay bạn trong tay của Chúa Giê-su và nói: “Ngày hôm nay, con xin tin tưởng nơi Ngài; ngày hôm nay, con sẽ bước đi từng bước một bên cạnh Ngài cùng với sự giúp đỡ của Ngài, và Ngài sẽ giữ con trong bình an tuyệt hảo của Ngài trong ngày hôm nay”.

Ngày hôm nay, bạn có thể làm điều gì đó mà đã bị trì hoãn quá lâu. Bạn không thể làm chúng ngày hôm qua và có thể sẽ không có cơ hội để thực hiện vào ngày mai, nhưng ngày hôm nay là của bạn! Ngày hôm nay, bạn có thể là một người bạn luôn mơ ước bạn trở thành vào “ngày mai”.

Những ngày hôm qua của bạn đều đã để lại phía sau cùng Chúa, và không có một nỗi thất vọng nào của những ngày hôm qua kéo sang ngày hôm nay. Ngày mai vẫn chưa đến và bạn không vay mượn được gì từ ngày mai. Ngài hôm nay với rất nhiều những cơ hội vàng và chất chứa nhiều khả năng rất thú vị! Đây chính là tương lai vàng mà bạn đã mơ về trong ngày hôm qua.—Virginia Brandt Berg (1886-1968)

Hãy lựa chọn nắm bắt ngày hôm nay. Đừng để NGÀY HÔM NAY của bạn bị đánh cắp bởi ngày hôm qua hoặc bảng liệt kê những việc phải làm của ngày mai! Thật nhiều cảm hứng biết bao khi nhìn thấy tất cả những điều tuyệt vời có thể xảy ra trong một ngày của bạn.—Steve Maraboli (Sn 1975)

Ngày hôm qua đã qua đi. Ngày mai vẫn chưa đến. Chúng ta chỉ có ngày hôm nay. Hãy bắt đầu.—Mẹ Tê-rê-xa (1910-1997)

Mỗi một giây đều quý giá vô cùng.—Johann Wofgang von Goethe (1749-1832)

Một trong những điều bi thảm nhất tôi biết về bản chất nhân loại chính là tất cả chúng ta đều có xu hướng trì hoãng cuộc sống. Tất cả chúng ta đều mơ về khu vườn hoa hồng diệu kỳ phía xa chân trời—thay vì tận hưởng những bông hoa hồng đang nở ngoài cửa sổ của chúng ta ngày hôm nay.—Dale Carnegie (1888-1955)

Đến cuối đời, bạn sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã không bước qua thêm được một cuộc thi, hoặc không thắng thêm được một lời nhận định nào, hoặc không kết thúc thêm được một giao dịch nào. Nhưng bạn sẽ hối tiếc vì đã không dành thời gian cho chồng con, bạn bè hoặc cha mẹ.—Barbara Bush (Sn 1925)

Hãy quyết tâm làm cho ít nhất một người hạnh phúc mỗi ngày, và rồi trong mười năm, bạn có thể làm cho 3,650 người hạnh phúc, hoặc một vùng nhỏ được hạnh phúc nhờ sự đóng góp của bạn vào trong quỹ những điều hạnh phúc chung.—Sydney Smith (1771-1845)

Giới hạn duy nhất đối với những khả năng trong cuộc sống ngày mai của bạn chính là những “cái nhưng” mà bạn sử dụng ngày hôm nay.—Les Brown (sn 1945)

Khó khăn mà chúng ta đối mặt trong hội thánh ngày hôm nay chính là chúng ta có quá nhiều những tín hữu quyết định tin vào Chúa Giê-su nhưng không quyết tâm theo Ngài. Chúng ta có những người lập kế hoạch, có ý định, cố gắng, muốn, sẽ, nhưng chúng ta chỉ không có những người làm.—Tyler Edwards

NEW YEAR, NEW COMMITMENTS

By Peter Amsterdam, adapted

The beginning of a new year is such an interesting time. We often think back over our experiences of the past year as well as look ahead to what the new year will bring. It can be encouraging to see the challenges met, the victories won, the progress made, the commitments carried through, and the blessings we’ve had throughout the previous year. It’s also a time to assess areas where we had hoped we’d make headway but didn’t quite live up to our aspirations. Perhaps there’s something to learn from the hard times and difficulties—or even some outright failures—that we experienced.

As the door to the new year opens, and while you are thinking about the resolutions or commitments you will make, this is also a good time to put some thought and prayer into your relationship with Jesus, your prayer life, your service, your giving. The tasks of supporting ourselves and our families, raising and educating our children, taking care of our daily needs, are all vital responsibilities and part of what builds a better future in this life and world; yet we are reminded of what Jesus told His followers: “Desire first and foremost God’s kingdom and God’s righteousness, and all these things will be given to you as well.”1

Making commitments to our relationship with God, to basing our values on His teachings, can and will make a difference in our daily lives throughout our lifetime and in the hereafter as well. These commitments will make us more Christlike in our interactions with others and a greater blessing to our families, friends, and loved ones—better individuals, more godly human beings. That’s worth committing to.

14. Matthew 6:33 CEB

Năm mới, quyết tâm mới

Phỏng theo bài viết của Peter Amsterdam

Bắt đầu năm mới chính là khoảng thời gian thú vị. Chúng ta thường nghĩa về những trải nghiệm trong năm cũ cũng như nhìn về những gì sẽ đến trong năm mới. Sẽ rất được động viên khi nhìn thấy những thách thức được vượt qua, những chiến thắng, những tiến bộ, những quyết tâm được thực hiện trọn vẹn, và những ơn lành trong suốt một năm qua. Bắt đầu năm mới cũng chúng là lúc đánh giá lại những lĩnh vực chúng ta đã hy vọng tiến triển nhưng lại không như khát vọng của chúng ta. Có thể có điều gì đó học hỏi từ những khó khăn và những lúc khó khăn—hoặc thậm chí là những thất bại—mà chúng ta đã trải nghiệm.

Khi cánh cửa năm mới mở ra, và khi bạn nghĩ về những quyết tâm và cam kết sẽ đưa ra, và đây cũng là thời gian thích hợp để suy nghĩ và cầu nguyện cho mối quan hệ của bạn với Chúa Giê-su, đời sống cầu nguyện, việc phục vụ và cho đi của bạn. Những việc chúng ta làm để nuôi sống bản thân, gia đình, việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái, chăm lo những nhu cầu hằng ngày, chính là những nhiệm vụ chính và là một phần những gì làm nên một tương lai tốt hơn trong cuộc sống đời này và thế gian này; tuy nhiên, chúng ta nên nhớ những gì Chúa Giê-su đã nói với các tông đồ của Ngài: “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6:33).

Việc đưa ra những cam kết trong mối quan hệ với Chúa, đặt nền tảng những giá trị của chúng ta trên những lời dạy của Ngài có thể và sẽ tạo nên một sự khác biệt trong cuộc sống thường ngày của chúng ta trong cả đời chúng ta và trong cả đời sau. Những quyết tâm này sẽ làm cho chúng ta trở nên giống Chúa Giê-su hơn trong mối tương tác của chúng ta với những người xung quanh, và sẽ trở thành ơn lành to lớn hơn đối với gia đình, bạn bè và những người chúng ta yêu thương—trở thành những cá nhân tốt hơn, một người thánh thiện hơn. Một cam kết xứng đáng.

HOLDING ON

By Joyce Suttin

As a young child, I would lie in bed at my grandparents’ house, listening to the sounds of the television downstairs and looking at the pictures on the wall. One was a picture of a woman with wavy reddish hair in a nightdress clinging to a stone cross in the middle of the raging sea. Pieces of a boat drifted around her and the waves threatened to drag her back into the water, but her eyes were fixed on the cross and she held on with all her might.

At the time, I really didn’t understand the meaning behind the picture, and I remember thinking about it as I drifted off to sleep. I wondered why the woman was hanging so tightly to the cross and why she didn’t let go and just grab one of the pieces of wood floating around her. Holding on looked very difficult.

As years passed and I encountered some of my own crises of faith, the picture began to have more meaning for me. During those times, I tried holding on to various other things that did all right at keeping me afloat, but my life had no direction or purpose. I realized that holding on to God—especially when it’s hard to do—is really the most important thing.

There’s another deeper meaning to that picture that struck me when I saw it again years later: Most of the painting was dark, with the exception of one ray of light that shone directly on the cross. I realized that was another reason why the woman was holding on to the cross rather than grabbing a piece of wood and floating away. She could have drifted around in the darkness, but she wanted to stay in the light.

As we enter the new year and face a world filled with unknown troubles, it can be quite frightening. We have only one solid place in the middle of the storm, and one light in the darkness. Disaster, danger, and death may be all around, but God is my light and my salvation.1 He is the strength of my life and will help me hold on.

Cause me to hear Your lovingkindness in the morning,
For in You do I trust;
Cause me to know the way in which I should walk,
For I lift up my soul to You.
—Psalm 143:8

15. See Psalm 27:1.

Bám chặt

Joyce Suttin

Khi còn nhỏ, tôi thường nằm trên chiếc giường trong nhà của ông bà, lắng nghe những âm thanh của tivi dưới lầu và nhìn những bức tranh trên tường. Một bức là bức tranh người phụ nữ với mái tóc đỏ xoắn trong chiếc áo ngủ bám lấy tảng đá giữa đại dương sóng dữ. Những mảnh vỡ của chiếc thuyền trôi xung quanh cô và những cơn sóng đe dọa kéo cô trả lại trong sóng nước, nhưng đôi mắt của cô không rời khỏi cây thập giá và cô đã cầm chắc nó bằng tất cả sức lực của mình.

Lúc ấy, tôi thật sự không hiểu ý nghĩa của bức tranh, và tôi nhớ mình đã suy nghĩ về nó cho đến khi thiếp ngủ. Tôi tự hỏi tại sao người phụ nữ lại nắm thật chặt cây thánh giá và tại sao cô không buông nó ra để bám lấy những mảnh gỗ đang trôi xung quanh cô. Việc nắm chặt có vẻ rất khó.

Nhiều năm trôi qua, và bản thân tôi đối mặt với những khủng hoảng về niềm tin, bức tranh bắt đầu có ý nghĩa hơn đối với tôi. Trong những lúc ấy, tôi cố bám vào nhiều thứ khác nhau và giữ cho tôi nổi, nhưng cuộc sống của tôi không phương hướng, không mục đích. Tôi nhận ra rằng việc bám vào Chúa—đặc biệt trong những khi rất khó để bám vào—mới thật sự là điều quan trọng nhất.

Có một ý nghĩa khác sâu sắc hơn mà bức tranh mang đến cho tôi khi tôi nhìn thấy nó nhiều năm sau đó. Phần lớn bức tranh là bóng tối, ngoại trừ một tia sáng phát ra từ chính cây thánh giá. Tôi nhận ra một lý do khác tại sao người phụ nữ lại nắm chặt lấy cây thánh giá thay vì bám lấy một mảnh gỗ và trôi đi. Cô ấy có thể trôi giạt trong bóng tối, nhưng cô ấy muốn ở trong ánh sáng

Khi chúng ta bước vào năm mới và đối mặt với một thế giới với vô vàn những khó khăn không biết trước, chúng ta có thể cảm thấy sợ hãi. Chúng ta chỉ có một nơi an toàn giữa cơn giông bão, và một tia sáng trong bóng tối. Tai họa, hiểm nguy, và sự chết có thể rình rập xung quanh, nhưng thiên Chúa chính là ánh sáng và là ơn cứu độ của tôi (Xem Tv 27:1). Ngài chính là sức mạnh của đời tôi và sẽ giúp tôi bám chặt.

Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa, vì con vẫn tin cậy nơi Ngài. Xin chỉ dạy đường lối phải theo, vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.—Tv 143:4

5 STEPS TO SUCCESS

By Peter Ogundele

Are you faced with starting a new project or making decisions? Why not get a head start by using these tried-and-proven steps to success.

Pray: Don’t neglect or undervalue the place of prayer. A prayerless individual is a powerless individual. When power is absent, strength is absent too, and defeat is inevitable. When prayer becomes a habit, victory becomes a lifestyle. It is prayer that gives wings to your dreams: if you want to make your dreams fly, give them the prayer edge.

Dream: A life of no vision is a life of no mission. If you know where you’re going, you’re already halfway there. Don’t just jump at everything life throws at you—know what you want and pursue it. Remember, the wind never blows fair for the sailor who knows not to which port he is bound. It is not enough to dream great and lofty dreams; stay committed to fulfilling and achieving them.

Work: Success happens when grace meets preparedness—in other words, hard work. Don’t expect a work-free walk to success.

Learn from others: You don’t have to make the same mistakes others have made. Working smart means adopting principles from those who have successfully traveled the route you are following.

Be positive: Standing on a ship that was floundering in the midst of a raging storm, the apostle Paul proclaimed, “Take courage! None of you will lose your lives.”1 When you put your faith into words, God can turn your dreams into reality. Stay positive by expressing positive thoughts.

Five positive proclamations to make each morning:
God is forever with me, so I will get where I need to go.2
This time of trouble will pass and I will overcome.3
I am constantly learning.4
I am an indispensable tool, created by God for a special purpose.5
I will never be lost to God’s love.6

A PROMISE AND A PRAYER

Dear Jesus, before starting out on this new year, I’d like to pause for a moment with You.

Your Word promises that “those who trust in the Lord will find new strength.”7 Please give me strength for whatever the coming year holds.

King David prayed, “Renew a steadfast spirit within me.”8 Please come into my heart and life, and guide me in the days ahead. ■

16. Acts 27:22 NLT
17. See Psalm 121:5,8.
18. See John 16:33.
19. See Proverbs 4:18.
20. See Isaiah 43:1; John 15:16.
21. See Jeremiah 31:3; Isaiah 54:10.
22. Isaiah 40:31 NLT
23. Psalm 51:10

5 bước để thành công

Peter Ogundele

Bạn có đang đối mặt với việc phải bắt đầu một công việc mới hoặc phải đưa ra quyết định không? Tại sao không bắt đầu bằng việc làm theo những bước đã được trải nghiệm thành công sau đây.

1 Cầu nguyện: Đừng bỏ qua hoặc xem thường sức mạnh của lời cầu nguyện. Một người không cầu nguyện là người không có khả năng. Khi không có khả năng, sức mạnh cũng không có, và thất bại là không thể tránh khỏi. Khi cầu nguyện trở thành một thói quen, chiến thắng sẽ trở thành một lối sống. Chính lời cầu nguyện sẽ chắp cánh cho ước mơ của bạn: nếu bạn muốn những giấc mơ của bạn bay cao, hãy tiếp sức cho chúng bằng lời cầu nguyện.

2 Mơ ước: Cuộc sống không có mơ ước chính là một cuộc sống không có sứ mệnh. Nếu bạn biết mình sẽ đi đâu, chính là bạn đã đi được nửa đoạn đường. Đừng vội vàng nhảy qua mọi thứ xảy đến trong cuộc sống—hãy biết rõ những gì bạn muốn và hãy theo đuổi nó. Hãy nhớ, gió không bao giờ xuôi chiều đối với những thủy thủ không biết mình phải đến cảng nào. Bạn không chỉ mơ cao xa; nhưng còn phải biết quyết tâm kiên trì để thực hiện và đạt được chúng.

3 Hành động: Thành công xảy đến khi ân sủng và sự sẵn sàng gặp nhau—nói cách khác chính là sự chăm chỉ. Đừng trông mong việc không làm gì mà có thể bước đến thành công.

4 Học hỏi từ người khác: Bạn không phải mắc phải cùng những sai lầm mà người khác phạm phải. Hành động khôn ngoan chính là làm theo những nguyên tắc từ những người đã thành công trên chuyến hành trình bạn đang theo.

5 Hãy tích cực: Đứng trên chiếc tàu đang lắc lư giữa cơn bão dữ dội, tông đồ Phao-lô đã nói: “Cứ can đảm, vì không ai trong các bạn phải mất mạng đâu” (Cv 27:22). Khi bạn đặt niềm tin vào trong lời nói, Thiên Chúa có thể biến ước mơ của bạn trở thành hiện thực. Hãy sống tích cực thông qua việc thể hiện những suy nghĩ tích cực.

Năm lời tích cực bạn nên nói mỗi buổi sáng:

Thiên Chúa mãi mãi ở bên tôi, vì thế, tôi sẽ đến được nơi tôi cần đến (Xem Tv 121:5, 8).

Khó khăn này sẽ qua đi và tôi sẽ vượt qua được (Xem Ga 16:33).

Tôi không ngừng học hỏi (Xem Cn 4:18).

Tôi là công cụ vô cùng quan trọng, do Chúa tạo ra cho một mục đích đặc biệt (Xem Is 43:1; Ga 15:16).

Tôi sẽ không bao giờ bị lạc mất tình yêu của Thiên Chúa (Xem Gr 31:3; Isa 54:10)

NEW YEAR CHOICES

By Keith Phillips

I’m quite excited about my New Year’s resolution, and I think it’s going to work. No, I know it’s going to work. It’s got to, because I see now that my future hinges on it. “Think small.”

That may seem like a contradiction of the usual New Year refrain—“Think big”—but actually, it complements it. I hit on “Think small” after a friend pointed me to “The Formula,” an online article by Jim Rohn. Here are a few excerpts that sum up the “think small” strategy:

Failure is not a single, cataclysmic event. We do not fail overnight. Failure is the inevitable result of an accumulation of poor thinking and poor choices. To put it more simply, failure is nothing more than a few errors in judgment repeated every day.

On their own, our daily acts do not seem that important. A minor oversight, a poor decision, or a wasted hour generally doesn’t result in an instant and measurable impact.

Failure’s most dangerous attribute is its subtlety. In the short term those little errors don’t seem to make any difference. Since there are no instant consequences to capture our attention, we simply drift from one day to the next, repeating the errors, thinking the wrong thoughts, listening to the wrong voices, and making the wrong choices.

Now here is the great news. Just like the formula for failure, the formula for success is easy to follow: It’s a few simple disciplines practiced every day. As we voluntarily change daily errors into daily disciplines, we experience positive results.1

What better way to further our major life goals than by determining to make better “small” choices, what better time to start than the New Year, and who better to help us make and stick to those choices than the One who made us and knows exactly what we need! With God all things are possible. “Think small.”

CHOOSE

Choose to love, rather than hate.
Choose to smile, rather than frown.
Choose to build, rather than destroy.
Choose to preserve, rather than quit.
Choose to praise, rather than gossip.
Choose to heal, rather than wound.
Choose to give, rather than grasp.
Choose to act, rather than delay.
Choose to forgive, rather than curse.
Choose to pray, rather than despair.

—Author unknown

24. Source: www.affirmware.com.au/Sculptor-Private/the_formula.html

Một lời hứa và một lời cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su, trước thềm năm mới, con xin dừng lại ít phút với Ngài.

Lời Ngài hứa rằng “những người cậy trông Đức Chúa thì được thêm sức mạnh” (Isa 40:31). Xin ban cho con sức mạnh dù cho có bất cứ điều gì trong năm sắp tới.

Vua Đa-vít đã cầu nguyện: “Xin đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy” (Tv 51:10). Xin đến trong tâm hồn và cuộc sống của con, và hướng dẫn con trong những ngày phía trước.
Những lựa chọn trong năm mới

Keith Phillips

Tôi khá hào hứng với những quyết tâm trong Năm Mới, và tôi nghĩ những quyết tâm ấy sẽ thực hiện được. Không, tôi biết, những quyết tâm ấy sẽ thực hiện được. Phải thực hiện được, bởi vì, ngay lúc này, tôi nhìn thấy tương lai của tôi đang xoay quanh nó. “Hãy suy nghĩ những điều nhỏ bé”.

Điều này nghe có vẻ trái ngược với điệp khúc thường thấy vào dịp Năm Mới—“Suy nghĩ những điều to lớn”—nhưng thực tế, nó bổ sung cho nhau. Tôi đồng tình với ý nghĩ “Suy nghĩ những điều nhỏ bé” sau khi một người bạn chỉ cho tôi “Công thức”, một bài viết trực tuyến của Jim Rohn. Dưới đây là một vài phần trích đoạn tóm tắt chiến lược “Suy nghĩ điều nhỏ bé”:

Thất bại không phải là một biến cố đơn lẻ, và bất hạnh. Chúng ta không thấ bại trong một đêm. Thất bại không phải là kết quả tất nhiên của một quá trình của những lựa chọn và suy nghĩ sai. Nói đơn giản hơn, thất bại không phải gì khác những sai trái trong nhận định lặp lại mỗi ngày.

Những thành động hằng ngày của chúng ta dường như không quan trọng. Một nhận định nhỏ bé, một quyết định sai, hoặc một giờ bị lãng phí không lập tức thấy kết quả hoặc ảnh hưởng lớn.

Đặc điểm nguy hiểm nhất của thất bại chính là sự tinh vi. Trong ngắn hạn, những điều sai trái nhỏ ấy dường như không làm nên sự thay đổi nào. Vì không có những hậu quả tức thì khiến chúng ta chú ý, chúng ta lại tiếp tục sai phạm tiếp, suy nghĩ những suy nghĩ sai trái, lắng nghe những giọng nói sai, và đưa ra những lựa chọn sai.

Sau đây, là tin quan trọng. Tương tự như công thức đối với thất bại, công thức đối với thành công cũng dễ dàng làm theo: Những rèn luyện kỷ luật đơn giản được thực hiện mỗi ngày. Khi chúng ta tự giác thay đổi những sai trái hằng ngày bằng những rèn luyện kỷ luật mỗi ngày, chúng ta sẽ trải nghiệm được những kết quả tích cực.

Không có cách nào tốt hơn để đạt được những mục tiêu lớn trong cuộc sống cho bằng quyết tâm thực hiện những lựa chọn “nhỏ” tốt hơn, không có thời gian nào tốt hơn cho bằng Năm Mới, và không ai khác tốt hơn để giúp chúng ta thực hiện và bám sát những lựa chọn ấy cho bằng Đấng đã tạo nên chúng ta và biết rõ những gì chúng ta cần! Với Chúa tất cả đều có thể. “Hãy suy nghĩ những điều nhỏ bé”.

Lựa chọn
Lựa chọn yêu thương, thay vì ghét ghen.
Lựa chọn mỉm cười, thay vì nhăn nhó.
Lựa chọn xây dựng, thay vì phá hủy.
Lựa chọn kiên trì, thay vì bỏ cuộc.
Lựa ca ngợi, thay vì nói chuyện tầm phào.
Lựa chọn chữa lành, thay vì làm tổn thương.
Lựa chọn cho đi, thay vì cướp mất.
Lựa chọn hành động, thay vì trì hoãng.
Lựa chọn tha thứ, thay vì nguyền rủa.
Lựa chọn cầu nguyện, thay vì chán chường.—Khuyết danh

MALLORY’S MOUNTAIN

By Koos Stenger

When someone asked the famous mountaineer George Mallory why he wanted to climb Mount Everest, he simply stated: “Because it is there.”

Didn’t he know that staying home would have been a whole lot safer? Didn’t he care about the dangers, the hardships, and the risks?

Sadly, a mysterious accident befell Mallory and his climbing companion in 1924 while attempting to reach the summit of Everest; his body was only found 75 years later. He had literally died trying. Still, I have an inkling that if he’d had the chance, Mallory would have tried again. Vision is never risk-free, but it carries its own rewards.

Most of us wouldn’t mind standing on top of a mountain, but it’s the journey to the top that worries us, the sacrifices involved that make us waver. On the other hand, to those who have vision, even the journey is exciting, part of the reward. Only those who conquer mountains will see the world in a new perspective. As amateur mountaineer Henry Edmundson said, “There is the sheer beauty of the landscape that you never saw before, the mystery of what’s beyond the next bluff, the muffled roar of a torrent a thousand meters below, the stillness of the late afternoon and the intense companionship when you share this dream with others.”

I can already see some mountains on the horizon of this year that will need to be conquered. I want to climb them with faith and vision, holding on to the hands of my gentle Shepherd who walks with me and has promised He will never leave me, not even for a single day.

Let this year be a year of vision!

If you cannot understand that there is something in man which responds to the challenge of this mountain and goes out to meet it, that the struggle is the struggle of life itself upward and forever upward, then you won’t see why we go. What we get from this adventure is just sheer joy.—George Mallory (1886–1924)

These men go up the mountain, enter into the clouds, disappear, reappear. The road is uneven, its difficulties constant. … As they rise, the cold increases. They must make their ladder, cut the ice, and walk on it, hewing the steps in haste. The air becomes difficult to breathe. … The lightning plays about them … No matter, they persevere. They ascend.—Victor Hugo (1802–1885)

Ngọn núi Mallory

Koos Stenger

Khi ai đó hỏi nhà leo núi nổi tiếng George Mallory tại sao ông lại muốn leo lên ngọn núi Everest, ông trả lời một cách đơn giản: “Bởi vì nó ở ngay đó.”

Liệu ông có biết rằng việc ở nhà sẽ an toàn hơn rất nhiều không? Ông có quan tâm đến những mối nguy hiểm, những khó khăn và những rủi ro không?

Đáng buồn thay, một tai nạn bí ẩn đã xảy đến với Mallory và người bạn đồng hành của ông vào năm 1924 khi họ đang nổ lực chinh phục đỉnh Everest; mãi sau 75 năm, xác của ông mới được tìm thấy. Ông đã thử và chết. Tuy nhiên tôi cho rằng, nếu có cơ hội, Mallory sẽ thử lại thêm lần nữa. Mơ ước tương lai không bao giờ không có rủi ro, nhưng nó cũng chứa đựng những phần thưởng.

Hầu hết chúng ta đều không ngại việc đứng trên đỉnh núi, nhưng chính con đường lên đỉnh núi làm chúng ta lo lắng, chính những hy sinh trên con đường đi khiến chúng ta lưỡng lự.

Trái lại, đối với những ai có tầm nhìn, ngay cả chuyến hành trình cũng rất thú vị, vì đó là một phần của phần thưởng. Chỉ có những ai chinh phục được những ngọn núi mới nhìn thấy thế giới dưới một cái nhìn mới. Nhà leo núi nghiệp dư Henry Edmunson đã nói: “Có một vẻ đẹp tuyệt vời của thắng cảnh mà bạn chưa bao giờ từng được nhìn thấy, điều bí ẩn phía sau dốc đứng phía trước, tiếng ầm ầm của dòng thác phía dưới hàng ngàn mét, sự yên tĩnh của buổi xế chiều và tình bạn khắn khít khi bạn chia sẻ giấc mơ này với những người khác.”

Tôi đã có thể nhìn thấy những ngọn núi ở phía xa chân trời của năm nay cần được chinh phục. Tôi muốn leo lên những ngọn núi ấy bằng lòng tin và bằng giấc mơ, nắm chặt đôi tay của Vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng bước đi cùng tôi và đã hứa rằng Ngài sẽ không bao giờ rời xa tôi, thậm chí là chỉ một ngày.

Hãy để năm nay là năm của điều mơ ước!

Nếu bạn không hiểu tại sao một người lại đối mặt và chinh phục thách thức ngọn núi kia, tại sao khó khăn trong cuộc sống là khó khăn để tiến lên phía trước và mãi mãi tiến lên phía trước, thì bạn sẽ không nhìn thấy được lý do tại sao chúng ta đang đi. Những gì chúng ta đạt được từ chuyến phiêu lưu chỉ toàn là niềm vui.—George Mallory (1886-1924)

Những người đàn ông này leo lên núi, bước vào trong những đám mây, biến mất, và lại xuất hiện. Con đường không bằng phẳng, luôn có những khó khăn trên đường. … Khi họ càng lên cao, nhiệt độ càng lạnh. Họ phải leo, cắt băng, và bước đi trên băng, bước đi hấp tấp. Không khí loãng nên khó thở. Ánh sáng đùa cợt với học…. Dù thế nào, họ vẫn kiên trì. Họ tiến lên.—Victor Hugo (1802-1885)

NOTEBOOKS AND PLANNERS

By Anna Perlini

Ever since my school days, one of my greatest thrills has been to start a new notebook. That first nice-smelling white page, all clean and perfect, without wrinkles or dents, was so inviting and promising! It could be because I wasn’t always so neat, so here was another chance to finally improve my handwriting, or simply because I was excited about starting something new. Inevitably, as the days passed, I got sloppy again and couldn’t wait to throw away that notebook and start another new one.

Later on, I transferred this feeling of anticipation to new yearly planners. They came in all sizes and types—from the big, thick, luxurious ones to the small, humble pocket-sized that fit nicely into my smallest purse, then to the electronic ones that simply did away with paper altogether.

A few years ago, something changed in my perspective. Due to increasing responsibilities in my work, which required a higher level of organization, I also started using a large wall planner that allowed me to see the whole year ahead at a glance and start filling out the main upcoming events.

That’s when my focus also changed. I felt the need to have a yearly vision and not just a nice first few clean and perfect pages at the very beginning. It’s great to start off all excited, with great propositions and the best of intentions—they do say that well begun is half done—but I’ve been learning that it’s just as important to project all the way to the end goal, measure my strength, and realize that it’s going to take quite a few steps to get there, not to speak of the inevitable falls along the way.

With this in mind, the best pages could come around the end, or anywhere, for that matter.

Những quyển sổ tay và sổ kế hoạch

Anna Perlini

Từ lúc đi học, một trong những điều thích thú nhất của tôi chính là bắt đầu quyển sổ tay mới. Trang sổ mới trắng thơm tho đầu tiên ấy, tất cả đều sạch và hoàn hảo, không một nếp nhăn, hoặc nhàu, trông đầy hứa hẹn và đầy gọi mời! Có thể bởi vì tôi không phải là người luôn ngăn nắp, nên đây thêm một cơ hội để tôi rèn chữ viết, hoặc có thể đơn giản bởi vì tôi háo hức muốn bắt đầu điều gì đó mới. Chắc chắn, sau đó, tôi lại cẩu thả và mong vứt đi quyển sổ tay ấy để bắt đầu quyển mới.

Sao đó, tôi chuyển cảm giác mong đợi ấy sang những quyển sổ kế hoạch hằng năm mới. Những quyển sổ ấy có nhiều loại và nhiều kích cỡ khác nhau—từ lớn, dày, đắt tiền cho đến những quyển sổ bỏ túi đơn giản, nhỏ nhắn vừa khít chiếc ví nhỏ nhất của tôi, và đến sổ kế hoạch điển tử hoàn toàn thay thế sổ giấy.

Cách đây vài năm, có sự thay đổi trong cách nhìn của tôi. Do chịu trách nhiệm nhiều hơn trong công việc, nên đòi hỏi tính tổ chức cao hơn, tôi cũng bắt đầu sử dụng sổ kế hoạch cỡ to để tôi có thể thấy hết cả năm và bắt đầu điền vào những sự kiện chính sắp diễn ra.

Đó cũng là lúc tôi thay đổi sự quan tâm của mình. Tôi cảm thấy cần phải nhìn thấy viển cảnh cho cả năm và không chỉ những trang hoàn hảo và sạch đẹp đầu tiên vào lúc bắt đầu. Sẽ rất tuyệt nếu bắt đầu bằng tất cả sự háo hức, với những kế hoạch quan trọng và bằng những ý định tốt nhất—mọi người thường nói việc bắt đầu tốt chính là đã hoàn thành một nữa—nhưng tôi học được rằng suốt con đường tiến về đích dự án cũng rất quan trọng, cân nhắc sức lực của mình, và nhận ra rằng cần mất nhiều bước hơn để đến đích, chưa kể đến những vấp ngã chắc chắn xảy ra trên đường.

Luôn nhớ điều ấy, những trang đẹp nhất có thể kéo dài đến trang cuối, hoặc bất cứ khúc nào giữa quyển sổ.

QUIET MOMENTS–First Attempts

By Abi May

The Bible tells of a group of people who attempted an ambitious building program. Sadly for them, work on the world’s first skyscraper—the Tower of Babel—had unforeseen consequences. In fact, they got themselves into quite a mess.1

Things don’t always work out like you anticipate, no matter how well you prepare or how adequate your resources are. After all, it might not be a good plan at all; and even if it is, there’s no way of knowing what the future holds.2 But that isn’t the full picture. While first attempts can lead to disappointment, they can also lead to success and fulfilment:

Someone had to be the first to try it. The sight of powdery flakes on the ground was a puzzle for the people of Israel, hungry and discouraged on their long wilderness journey, but the first taste of manna was a pleasant surprise. It was the beginning of better things to come.3

The master of a wedding feast was amazed when he took his first taste of the miracle wine. It had started as water, but Jesus had created a delicious, high-quality drink—and quite a stir in the process. What a beginning to a dramatic ministry!4 “What Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which he revealed his glory; and his disciples believed in him.”5

When Jesus sent His followers out on the road, they didn’t really know what to expect of this first faith trip. They could have easily been afraid of unforeseen consequences and missed the opportunity. But they went out as instructed and later returned jubilant.6

As we take our first steps into 2015, let’s remember that first taste of manna, that first sip of wedding wine, that first journey following Jesus’ instructions. Let’s look to God for His leading, ask Him for the courage to try something new, and then with faith in our hearts, place our feet confidently on the road ahead.

25. See Genesis 11:1–9.
26. See James 4:13–15.
27. See Exodus 16:13–15,31.
28. See John 2:1–11.
29. John 2:11 NIV
30. See Luke 10:1,17.

Những nỗ lực đầu tiên

Những khoảnh khắc yên tĩnh

Abi May

Kinh thánh kể về một nhóm người cố gắng một công trình xây dựng đầy tham vọng. Đáng buồn thay, công trình ngôi nhà cao đầu tiên của thế giời—Tháp Babel—đã không hoàn thành được. Nhưng họ lại bị rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Sự việc không phải lúc nào cũng diễn ra theo như cách chúng ta mong đợi, cho dù chúng ta có chuẩn bị tốt như thế nào hoặc cho dù nguồn lực của chúng ta sẵn sàng như thế nào chăng nữa. Đến cuối cùng, kế hoạch ấy hóa ra lại chẳng tốt gì cả; hoặc ngay cả khi đó là một kế hoạch tốt, cũng không thể biết được tương lai sẽ như thế nào (Xem St 11:1-9). Nhưng đó không phải là toàn cảnh của bức tranh. Những nỗ lực đầu tiên có thể dẫn đến sự thất vọng, nhưng cũng có thể dẫn đến sự thành công và sự thỏa nguyện:

Ai đó phải là người đầu tiên để thử. Dấu hiệu những bông tuyết trên mặt đất chính là một giải đáp cho dân Ít-ra-en, đang đói và chán chường trên chuyến hành trình dài, nhưng lần đầu nếm thử manna chính là một sự bất ngờ tuyệt vời. Sự bất ngờ ấy bắt đầu cho những điều tốt đẹp hơn sau đó (Xem Xh 16:13-15; 31)

Chủ buổi tiệc cưới kinh ngạc khi lần đầu tiên nếm rượu phép lạ. Rượu ấy bắt nguồn từ nước, nhưng Chúa Giê-su đã biến nó thành thức uống ngon hảo hạng—và sau đó, đã tạo nên một sự xôn xao. Khởi đầu của sứ mệnh đầy ấn tượng là gì? (Xem Ga 2:1-11). “Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người (Ga 2:11).

Khi Chúa Giê-su sai các môn đệ của Ngài ra đi, họ hoàn toàn không biết điều gì sẽ xảy đến trong chuyến hành trình đức tin đầu tiên này. Lẽ ra họ rất dễ sợ hãi trước những gì không biết trước và có lẽ đã lỡ mất cơ hội. Nhưng họ đã ra đi như được chỉ dẫn và trở về sau đó trong niềm hân hoan.

Khi chúng ta bước những bước đầu tiên vào năm 2015, hãy nhớ đến manna đầu tiên được nếm, nhấp rượu cưới đầu tiên, hành trình đầu tiên theo sự hướng dẫn của Chúa Giê-su. Hãy tìm kiếm sự chỉ dẫn của Chúa, hãy cầu xin Ngài ban cho bạn sự can đảm để thử sức điều mới, và rồi bằng lòng tin nơi tâm hồn, hãy đặt bước chân đầu tiên đầy tự tin trên con đường phía trước.

FROM JESUS WITH LOVE–Adventures ahoy!

Ahead lies a world of new minutes, new hours, new days, new weeks, new months. On this threshold of the new year, so much is new and fresh. Your past sins and mistakes are washed away by My love and forgiveness.1

I won’t promise that the new year will be easy, but I do promise to be with you through the challenges and strengthening experiences that it will bring.

I am your Good Shepherd and you will not lack for anything that is within My will to give you.

I will bring you to green pastures and restore your spirit every time it is weary and tired, and let you rest beside still and peaceful waters.

I will lead you in the paths of My righteousness, with My truth and promises by your side—because you need to be strong and able in Me.

Even if you walk through dark valleys, or face the possibilities of danger to your body or spirit, or endure deep and trying experiences, I will give you the power to not fear; I will grant you the ability to rise above those circumstances.

I will be with you through everything—the hard times and the happy times. I will instruct and guide you and comfort you in times of trial.

My goodness and mercy and love and strength will follow you everywhere! You will dwell in My house forever—first My spiritual house on earth, and then forever with Me in heaven.2

Happy New Year!

31. See Isaiah 1:18.
32. See Psalm 23.

Chúa Giê-su với tình yêu

Chuyến hành trình!

Trước mắt mắt con là một thế giới với những tháng mới, tuần mới, ngày mới, giờ mới và những phút giây mới. Trước thềm năm mới, với rất nhiều điều tươi mới. Những lỗi lầm và tội lỗi trong quá khứ của con đều được gội sạch bởi tình yêu và ơn tha thứ của Ta (Xem Isaiah 1:18).

Ta không hứa rằng năm mới này sẽ dễ dàng, nhưng Ta hứa sẽ ở cùng con trong những lúc thử thách để thêm sức cho con trong những trải nghiệm xảy đến.

Ta chính là Vị Mục Tử Nhân Lành và con sẽ không thiếu gì bởi vì Ta ban cho con bất cứ điều gì.

Ta sẽ mang con đến đồng cỏ xanh để phục hồi tinh thần rã rời và mệt mỏi của con, và để con nghỉ ngơi bên dòng nước trong êm ả.

Ta sẽ dẫn con vào con đường công chính của Ta, với lẽ thật và những lời hứa của Ta bên con—bởi vì con cần phải mạnh mẽ và con có thể khi ở trong Ta.

Ngay cả khi con bước đi trong thung lũng u tối, hoặc đối mặt với những nguy hiểm đe dọa thân xác và tinh thần của con, hoặc chịu đựng những trải nghiệm khó khăn và sâu sắc, Ta sẽ ban cho con sức mạnh để không sợ hãi; Ta sẽ ban cho con khả năng vượt lên trên những hoàn cảnh khó khăn ấy.

Ta sẽ ở bên con trong mọi lúc—những lúc khó khăn và hạnh phúc. Ta sẽ hướng dẫn và chỉ dẫn con, an ủi con trong những lúc gian nan.

Sức mạnh, tình yêu, lòng thương xót và lòng nhân hậu của Ta sẽ bên con trong mọi lúc! Con sẽ ở trong nhà ta mãi mãi—đầu tiên là ngôi nhà tinh thần của Ta nơi thế gian, và rồi mãi mãi ở cùng Ta nơi thiên đàng (Xem Tv 23).


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *