ỦI AN TRONG LÚC CUỘC SỐNG KHÓ KHĂN – COMFORT IN LIFE’S DARK HOUR

Tác giả Virginia Brandt Berg Chưa bao giờ tôi vui vì mình có đức tin cho bằng khi ông nhà tôi qua đời. Niềm ủi an, ân sủng, bình an trong lúc gian nan mà chúng ta, những người có … Continue reading

MỘT NƠI TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ – A spot along the way home

Chúa Giê-su Cứu Thế đã đến thế gian để bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa cho chúng ta. Tuy nhiên, khi Ngài bị tra tấn, hành hạ đau đớn và rồi chịu đóng đinh trên thập giá, dường như … Continue reading